Читалищата в община Самоков получиха озвучителна техника, компютри и офис оборудване по проекти, одобрени и финансирани по мерки чрез Стратегията на МИГ – Самоков | Община Самоков

Читалищата в община Самоков получиха озвучителна техника, компютри и офис оборудване по проекти, одобрени и финансирани по мерки чрез Стратегията на МИГ – Самоков

Main News Image
Стремежът на Община Самоков по общинските мерки към стратегиите на Местната инициативна група и Местната инициативна рибарска група е средствата да се инвестират в малките населени места. В случая читалищата по селата са културните средища, които поддържат културния и социалния живот в селото.
По мярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., 17 читалища в селата /Алино, Доспей, Драгушиново, Ново село, Маджаре, Рельово, Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Райово, Клисура, Марица, Радуил, Продановци, Говедарци, Бели Искър, Мала църква/ и читалище „Любословие” – Самоков получиха различни видове техника и оборудване. Чрез тях значително ще се подобри работата на културните институции и ще се обезпечи голяма част от дейността им. Закупени са 15 озвучителните системи, които включват колони, миксери и микрофони. Те ще бъдат използвани за читалищни мероприятия и изяви, което ще спести и от средствата за издръжката. За осигуряване на по-добри условия в салоните на читалищата в селата са закупени 11 инвенторни климатици и 11 колонни климатици. По този начин в зимните месеци, при различни изяви, ще бъде по-топло и уютно. За обезпечаване работата по подготовка на читалищна документация, регистри и др., чрез проектите са осигурени 15 настолни компютри и 11 лаптопи. По спечелените проекти част от читалищата получиха и мултимедийни проектори с екрани. Така те ще могат да оформят посетителски центрове, както и да подпомогнат дейността на самодейците. По проекта е закупено и доставено офис оборудване, което включва посетителски столове, маси, бюра, офис столове и стелажи за библиотеките. С тях ще се осигурят по-добри условия за местните читалищни дейци да развиват дейността на читалището и да разнообразяват културния и социалния живот в малките населени места.
Ежегодно Община Самоков разпределя субсидия между всички 26 читалища, в зависимост от субсидираните бройки, с което се осигурява издръжката и финансирането на културните им календари.
През тази година ще се реализират още няколко инфраструктурни проекти по Стратегията на МИГ – Самоков. В Говедарци ще бъде направен Туристически информационен център в къщата на Мара Малеева, като се направи ремонт и ще се постави ново обзавеждане. В Доспей ще се изгради Културен дом в сградата на бившата здравна служба.