П О К A H А | Община Самоков

П О К A H А

Main News Image

Кметът на Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

кани

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на Общината /V- ти етаж/

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

                   на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Самоков

 

Уважаеми съграждани,

Предстои обсъждането на бюджета на Община Самоков за 2018 г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 11.01.2018 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@samokov.bg

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2018 г. са публикувани на адрес www.samokov.bg .

 

ОЧАКВАМЕ ВИ !

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

 

Проект на бюджет за 2018 г. – приходи

Проект на бюджет за 2018 г. – разходи

Календар на културните събития

Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018 г.