Проект МИРГ | Община Самоков

Проект МИРГ

Main News Image

mirg

Проект BG14MFOP001-4.051-0004-C02 „Обновяване на терен отреден за озеленяване в ПИ15285.8.515, УПИ I –за градинка и магазин, кв.92 по ПРЗ на с. Говедарци, община Самоков”, по процедура BG14MFOP001-4.051 “МИРГ Самоков – М04 „Подкрепа за инфраструктурата и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Главна цел: Подобряване на инфраструктурата с цел привличане на инвестиции за устойчиво икономическо местно развитие, подобряване средата на живот и повишаване привлекателността на района

Бенефициент:
ОБЩИНА САМОКОВ

Обща стойност: 199 500,00лв., от които:
169 575,00лв. европейско и 29 925,00лв.  – национално съфинансиране.

Начало: 05.01.2021 г.
Край: 05.01.2023г.