Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 г. | Община Самоков

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 г.

Main News Image

О Б Щ И Н А С А М О К О В
О Б Щ И Н С К А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – гр. С А М О К О В

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 г.

Съгласно чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетна прогноза със съдействието на кметове на кметства и кметски наместници на база на предложения на местната общност. Във връзка с разработването на бюджетната прогноза за 2021г., кметът на Община Самоков кани всички обществени организации и юридически лица от общината да участват с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Самоков за 2021 г.

Предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Самоков, ул.Македония №34 в работни дни от 08:30 до 17:30 часа или на е-mail адрес: samokov@samokov.bg, не по късно от 27.11.2020 г.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков