Още един договор за финансиране на проект бе подписан по Процедура № BG14MFOP001-4.056МИРГ Самоков – Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ от Стратегията но МИРГ Самоков, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г | Община Самоков

Още един договор за финансиране на проект бе подписан по Процедура № BG14MFOP001-4.056МИРГ Самоков – Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ от Стратегията но МИРГ Самоков, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г

Main News Image
Проектът е спечелен от фирма „Дием Груп – 2008”. и подписи под договора положиха председателят на УС на МИРГ – Самоков Владимир Георгиев и Йордан Йорданов, управеител на “Дием Груп – 2008″ ООД. На подписването присъстваше и съдружника на г-н Йорданов – Христо Мишков.
С проектното предложение се предвижда модернизиране на комплекс “Кестените”, чрез закупуване на активи в съществуващия ресторант с прилежащ хотел и хладилен бус за обслужване на магазинната мрежа, собственост на „Дием груп – 2008“ ООД . Хладилният бус ще осъществява разнос на замразени храни, меса и риба между магазините на фирмата и ресторанта. Това ще допринесе за по – качественото предлагане на риба и рибни продукти в ресторанта на кандидата. Предвижда се да се създаде заетост на още 2 човека. С осигуреното финансиране се цели подпомагане и насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори, извън сектор „Рибарство”, диверсификацията на рибарската територия в рамките на дейности като туризъм и услуги, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.