Община Самоков стартира проучване за нагласите на населението за разделно събиране на зелени отпадъци, компостиране и употребата на компост | Община Самоков

Община Самоков стартира проучване за нагласите на населението за разделно събиране на зелени отпадъци, компостиране и употребата на компост

Main News Image
Проучването е във връзка с намерение за кандидатстване с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в Сектор ”Управление на отпадъците”. Целта е да се получи обратна информация за нагласите за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци в града и селата.
От днес, 30 януари, до 28-ми февруари 2023 г. жителите на всички села и град Самоков, могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране. Гражданите следва да са собственици на имота, върху който ще се разположи компостера, като се допуска в един имот да се разположи един компостер. Желаещите да включат в анкетирането за безплатен компостер следва да подадат заявление по образец с приложено към него документ за собственост на имота. Заявлението може да бъде получено в деловодството на община Самоков, в кметствата в населените места или да се изтегли от сайта на община Самоков <<ТУК>>
Документите се подават лично в деловодството на община Самоков, в кметствата, както и на e-mail: ekolog_samokov@abv.bg Разделното събиране на зелените отпадъци ще доведе до по-ефективното им оползотворяване и намаляване на обема на депонираните отпадъци. Освен екологичен, това има и сериозен икономически ефект. Намаляват се разходите за такси за депонирани отпадъци, намалява се и разходът за извозване на контейнери, които, особено по селата, се запълват със зелени отпадъци. Обсъжда се промяна в изчисляването на такса смет, която да се определя от количеството изхвърлен отпадък от домакинствата. Оползотворяването на зеления отпадък ще намали разходите в семейния бюджет. От друга страна, чрез процеса на компостиране се произвежда биотор, която може да бъде използвана за градината.
Подобни пилотни проекти ще дадат възможност на гражданите да се включат ефективно в процеса за оползотворяване на отпадъка и съответно намаляване на количествата за депониране, което ще има екологичен и икономически ефект.