Община Самоков спечели проект по ОП „Околна среда” „Намаляване отпадъците при източника” | Община Самоков

Община Самоков спечели проект по ОП „Околна среда” „Намаляване отпадъците при източника”

Main News Image
Чрез реализацията на проекта ще бъдат изпълнени мерки, чрез които ще се постигне предотвратяване на образуването на отпадъци, което има най-висок процент в йерархията за управление на отпадъците. Това засяга най-вече предотвратяване на образуването на биоразградими отпадъци, чрез въвеждане на система за компостиране. Предвижда се поставянето на 293 компостери и компост ускорители на територията на град Самоков. Опитът показва, че особено в кварталите, където има къщи с дворове, контейнерите и кофите се препълват със зелени отпадъци, което води до преждевременно запълване на съдовете, както и до замърсяване в околността. С поставянето на системите за компостиране, освен, че ще се оползотворяват зелените и биоразградимите отпадъци, като ще се произвежда компост, чрез който ще се обогатяват почвите на зелените площи и цветните лехи, но и ще намали значително количеството на депониран отпадък в Регионалния център. Друг аспект на проекта за намаляване на отпадъка при първоизточника е въвеждането на ремонтна зала известна като “Repair café”, която ще бъде оборудвана с инструменти за отремонтиране на битови уреди, работни маси и столове. Ще бъдат закупени 156 бр. кошчета за разделно събиране на битови отпадъци и 176 бр. кантари за измерване на отпадъка. Предвижда се провеждането на кампании за информиране на обществото за следване на стратегията за нулеви отпадъци. Целта е да се направи подготовка за повторна употреба на отпадъците от домакинствата чрез прилагане на иновативната инициатива „Repair café”, с разделно събиране на материали за последващо рециклиране. Целта е изпълнение на стратегията за намаляване на депонираните отпадъци и същевременно сериозния екологичен и икономически ефект от това.