Община Самоков разполага с нови компостери, компост ускорители и кошчета за разделно събиране на битови отпадъци | Община Самоков

Община Самоков разполага с нови компостери, компост ускорители и кошчета за разделно събиране на битови отпадъци

Main News Image
С реализиране на предложените мерки в проекта ще бъде намалено количеството депонирани отпадъци, чрез намаляване количеството биоразградима компонента в общия обем смесен битов отпадък. По този начин ще бъдат изпълнени мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими отпадъци, чрез въвеждане на система за компостиране. Предвижда се поставянето на 293 компостери и компост ускорители на територията на град Самоков. Опитът показва, че контейнерите и съдовете за смет се препълват със зелени отпадъци, което води до преждевременно запълване, както и до замърсяване около местата за изхвърляне на отпадъци. С поставянето на системите за компостиране, освен, че ще се оползотворяват зелените и биоразградимите отпадъци, като ще се произвежда компост, чрез който ще се обогатяват почвите на зелените площи и цветните лехи, но и ще намали значително количеството на депониран отпадък в Регионалния център. Целта е изпълнение на стратегията за намаляване на депонираните отпадъци и същевременно сериозния екологичен и икономически ефект от това. По този начин се цели и формиране на обществено самосъзнание по отношение запазване на природните ресурси и постигане на общество с нулеви отпадъци.