Община Самоков разкрива нова социална услуга – „Център за обществена подкрепа” | Община Самоков

Община Самоков разкрива нова социална услуга – „Център за обществена подкрепа”

Main News Image
Община Самоков подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез който се осигурява финансиране за делегирана дейност Център за обществена подкрепа. С осигуреното финансиране ще обезпечи издръжката на Центъра, както и специалистите, които ще работят в него. Финансирането е на стойност 1 млн. лв и ще бъде за срок от 3 години. След изтичане на този срок, Общината ще кандидатства социалната услуга да стане делегирана държавна дейност. Към центъра ще работят социални работници, психолози, медицински сестри, логопед, юрист и др. Строителството започна преди около две години, като със спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж” се финансира ремонта на съществуващата сграда на бившето помощно училище „Н. Драмалиев” и обзавеждането. През 2019 Община Самоков получи финансиране по проект „Красива България” за изграждане на достъпна среда към ЦОП-а и вертикална планировка в двора. Изгради се и оградата. Със средства от общинския бюджет, сградата бе газифицирана. Корпусът се превърна в уютна база, където ще се оказва подкрепа за хора, претърпели домашно насилие, превенция срещу ранните бракове, семейни консултации и др. Капацитетът на центъра е 100 човека. Той е едно необходимо допълнение към пакета социални услуги, които се предоставят от Общината. До момента има Център за настаняване от семеен тип за деца, Център за рехабилитация и интеграция, Корпус за социални услуги, домашен социален патронаж, социална кухня, домове за възрастни хора и др. Важното е, че чрез създаване на Център за обществен подкрепа, Общината поема отговорност и към децата от ЦНСТ, които навършват пълнолетие. По този начин ще им бъде оказана необходимата помощ за интеграция в обществото. Центъра за обществена подкрепа ще може да осигури подслон и на майки с деца до 3 годишна възраст. Социалната ангажираност е много важен аспект за едно местно управление, изразяващо отговорността му към лицата в неравностойно положение.