Община Самоков постави контейнери за зелени отпадъци в селата Продановци и Доспей | Община Самоков

Община Самоков постави контейнери за зелени отпадъци в селата Продановци и Доспей

Main News Image
Проектът се осъществява съвместно от Община Самоков, Регионалния център за управление на отпадъците и кметовете на кметства. Пилотно новите контейнери са поставени в две села, като мястото е определено от кметовете. Те ще извършат и информационната кампания сред жителите, като разяснят предназначението на контейнерите. Идеята е по този начин да се обособят места, в които да се изхвърлят биоразградими отпадъци, които не се обхващат от системата за събиране на смесен битов отпадък. Идеята за обособяване на места за отпадъци, подлежащи на компостиране, е от две години, тъй като проблема многократно е поставян от кметовете на населени места. Заради зелените отпадъци, контейнерите за битов отпадък се препълват преждевременно и така интензивността на сметоизвозване по изготвения график не е достатъчна. Чрез въвеждане на система за събиране на зелените отпадъци, от Общината се надяват, че ще разрешат този проблем. Новите контейнери са 11- кубикови. Те са ниски и изцяло открити, което позволява лесното изхвърляне на отпадъци в тях. След запълването им, контейнерите ще се извозват с машина от Регионалния център за управление на отпадъците и ще се депонират там, в зоната за компостиране. Получения компост ще се използва за подхранване на зелените площи и цветните лехи. По този начин значително ще се намали и количеството депониран отпадък.
Ако въведената система покаже ефективност, подобни контейнери ще бъдат поставени и в другите села в общината.