Община Самоков закупи нова локална измервателна станция за радиационен мониторинг | Община Самоков

Община Самоков закупи нова локална измервателна станция за радиационен мониторинг

Main News Image
Измерването с новата станция се извършва непрекъснато, като резултатите от измерванията на зададените показатели сa видими на таблото, което e монтирано на сградата на Общината
Община Самоков разполага с още една станция за измерване на радиацията, с която се правят замервания три пъти в денонощието – в 5, 12 и 18 ч. Данните се изпращат ежедневно в областното звено на Гражданска защита, като същевременно се води и дневник, в който се записват показателите. По изискванията на европейското законодателство, общините трябва да разполагат с подобни станции, като замерването на радиоактивността основно е свързано със сигурността. Новата станция е разширен вариант, чрез който се извършват замерванията, като данните се изпращат до автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг. Измерванията, освен нивата на радиационната активност, могат да правят и други замервания за замърсители на околната среда. Чрез станцията е възможно да се извършва и метеорологичен контрол.