На 05.08.2020г. беше подписан договор между г-н Владимир Георгиев –Кмет на община Самоков и г-жа Валерия Калчева –главен директор на ГДОП „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” | Община Самоков

На 05.08.2020г. беше подписан договор между г-н Владимир Георгиев –Кмет на община Самоков и г-жа Валерия Калчева –главен директор на ГДОП „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Main News Image

es

samokov_logo

Демонстрационен проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

На 05.08.2020г. беше подписан договор между г-н Владимир Георгиев –Кмет на община Самоков и г-жа Валерия Калчева –главен директор на ГДОП „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, като бенефициент община Самоков получава безвъзмездна финансова помощ в максимален размер 390 426,60 лева по процедура BG16М1ОР002-2.009„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана в размер на 85% от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, за изпълнение на проект с рег. BG16М1ОР002-2.009-0090 в ИСУН 2020 с наименование : „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр.Рубе”.
Във връзка с изпълнение на дейност 2 “Изпълнение на демонстрационен проект” по проекта, на 5 февруари 2021 година беше обявена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка на нови компостери, компост ускоритвли, кошчета за разделно събиране на битови отпадъци и кантари за измерване на отпадъка по обособени позиции“. Четири бяха обособените позиции на обща стойност 200 845 лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти и заявления беше 9 март 2021. По отделните обособени позиции бяха подадени следните заявления за участие:
По обособена позиция 1 „Доставка на нови компостери“ в срок постъпиха 6 заявления;
По обособена позиция 2 „Доставка на компост ускорители“ в срок постъпиха 5 заявления;
По обособена позиция 3 „Доставка на кошчета за разделно събиране на битови отпадъци“ в срок постъпиха 8 заявление;
По обособена позиция 4 „Доставка на кантари за измерване на отпадъка с точност до 0,05 кг“ в срок постъпиха 5 заявления.
С класиралите се на първо място по основен критерий „най-ниска цена“ по обособени позиции 1,2 и 4, а именно „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД за обособени позиции 1 и 2, и „Либра Инженеринг“ ООД за обособена позиция 4, на 18.08.2021 година бяха подписани договори за доставка. Доставката на компостери и компост ускорители се очаква да бъде реализирана до края на м. септември 2021 година.
Класиралата се на първо място по обособена позиция 3 фирма се отказа от подписване на договор, в следствие на което беше отправена покана към втората, а именно „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, с която беше подписан съответният договор на 16.09.2021 година. Доставката на кошчетата за разделно събиране на битови отпадъци също се очаква да бъде осъществена до края на м. септември 2021 година.
Общата стойност на подписаните договори за доставка е в размер на 150 056,77 лева.
С реализиране на предложените мерки в демонстрационния проект ще бъде намалено количеството депонирани отпадъци чрез намаляване количеството биоразградима компонента в общия обем смесен битов отпадък и ще бъде увеличен дела на рециклираните отпадъци, с което ще бъде постигната целта на процедурата, по която се кандидатства за финансиране с настоящия проект, като бъдат спазена йерархията на управление на отпадъците от най-високия приоритетен ред. Също така ще бъде сформирано обществено самосъзнание по отношение запазване на природните ресурси и постигане на общество с нулеви отпадъци.
Срокът на изпълнение на Договора е 23 месеца.