Кметът Владимир Георгиев и управителят на фирма „Си Комерсиал 7“ Сотир Немов днес подписаха договор за обучение на заети лица Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедурата „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ на МИГ – Самоков | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев и управителят на фирма „Си Комерсиал 7“ Сотир Немов днес подписаха договор за обучение на заети лица Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедурата „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ на МИГ – Самоков

Main News Image
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 201 хил 355 лв се отпуска на една от най-големите фирми на територията на община Самоков за „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене и качеството на работните места в СИ Комерсиал 7“. Чрез реализацията на проекта ще бъдат подобрени знанията и уменията на служителите, за да отговорят в максимална степен на нарастващите и динамично променящи се изисквания на пазара на труда. В условия на икономическа криза и процес на оптимизация на разходите на предприятията, заетите над 54 г. и заетите със средно и по-ниско образование, са сред лицата в най-голям риск от загуба на своето работно място. Предвидените обучения и иновативни, интерактивни методи и подходи за учене гарантират преодоляване на дефицитите и несъответствията и превръщането на качествената подготовка в стимул за професионално израстване. Основните дейности, заложени в проекта, са свързани с предоставянето на обучение за повишаване на професионалната квалификация на заетите във фирмата лица, придобиване на ключови компетентности, осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот и др. Ще бъде разработена и внедрена система за обучение, както и ще бъде изготвена стратегия за развитие на човешките ресурси. Срокът за изпълнение на проекта е две години. С подписването на този проект за пореден път се потвърждава значението на Местната инициативна група, която осигурява пряк достъп на местния бизнес до европейско финансиране.