Доспевската къща ще стане музеен обект | Община Самоков

Доспевската къща ще стане музеен обект

Main News Image
Част от концепцията веключва възрожденския дом на самоковските зографи да бъде отворен за посещения. За целта Община Самоков кандидатства с проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство”. Средствата по проекта ще се осигурят по сключен договор за финансиране по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. Одобреното проектно предложение с е на стойност 49755,94 лв.
Дейностите по проекта включват закупуване на отоплителна, озвучителна и компютърна техника, етнографско обзавеждане – мебели, килими и осветителни тела. С реализацията на проекта се цели популяризира къщата на самоковските зографи. Тя е част от цялостната концепция за развитие на Историческата зона в Самоков и в същото време, сама по себе си, е атрактивна, като културно-исторически обект. Новото оборудване в къщата на зографите ще даде възможност да се представи интересната експозиция “Самоковска художествена школа”, която ще включва оригинални картини и икони на самоковските зографи и художници от периода на Възраждането. Обзавеждането в къщата на зографите е специално подбрано така, че да даде възможност да се организират и творчески ателиета за разучаване на различни техники на старинни художествени занаяти и пластически изкуства, развивали се от Възраждането до момента в Самоков и региона.
Освен експозиционна функция, къщата ще може да се ползва и за провеждане на различни културни събития – изложби, пленери, камерни концерти и други творчески изяви. Идеята на проекта е чрез осигуряване на достъп до възрожденската къща, да се представят различни събития, стимулиращи процесите за самостоятелна дейност на младите хора чрез осигуряване на възможности за творческа изява, развитие на творчески умения и познания за различни занаяти и приложни изкуства.
Обновената къща ще обогати и предлагания в община Самоков туристически продукт за културно-исторически туризъм. Проектът ще бъде управляван от екип на Исторически музей – Самоков.