Днес се проведе обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на община Самоков с кметовете на населени места по поречието на река Палакария, Горни и Долни Окол | Община Самоков

Днес се проведе обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на община Самоков с кметовете на населени места по поречието на река Палакария, Горни и Долни Окол

Main News Image
Това е първата от няколко предвидени срещи за обсъждане на проекта с кметовете на селата. Предстои провеждане на обществено обсъждане с кметовете от Искровете, Радуил, Марица, Шипочан и Ново село. Кметът Георгиев откри срещата, като подчерта колко важно е изработването на Общ устройствен план. Това ще даде планова основа и ще регулира бъдещи инвестиционни намерения. „Само за 2022 г. Община Самоков е издала 220 строителни разрешителни. Това е огромен обем в сравнение с доста по-големи общини.” – каза в обръщението си кмета. На срещата присъстваха главният архитект Надежда Клинчева, главният инженер Юри Бодуров, директорът на дирекция ТСУ Красимира Костадинова и експерти от дирекцията. Представен бе и екипа, с ръководител арх. Светослав Сатов, който подготвя ОУП. В екипа има още ландшафтни архитекти, геодезисти, урбанисти, еколози. Изготвянето на ОУП е изключително трудоемко, като трябва да се обработи огромен обем от работа. Доста време отне и предварителната подготовка и изготвянето на Опорен план, за който са събрани изходните данни от 17 институции, като Агенция по кадастър, Национален институт за недвижимо културно наследство МОСВ и др. Допълнително предизвикателство е, че голяма част от територията на общината са защитени зони – Рила Буфер, Витоша Буфер, Плана, Палакария и Натура 2000, от които са засегнати почти всички села. Арх. Сатов в уводните си думи подчерта, че е много важно да се знае, че разработката на ОУП не каса урбанизираните територии. Там действат други планове. На разработката селищата са отразени като една обща устройствена зона за жилищно застрояване. Към всяко село са дадени възможностите за разширение, като са включени бившите стопански дворове и са представени като производствени зони, разработени са вилни зони и курортни зони, в които има по-широки възможности за обекти за обществено обслужване. С представената разработка се показват възможностите за разширяване на регулацията, смяна предназначението на земеделската земя и др. Дадени са и зоните, в които са въведени рестриктивни мерки за опазване на местообитания. Екипът, изготвящ ОУП бе направил извадки за всяко село, които, след края на срещата бяха предоставени на кметовете, за да се запознаят по-подробно с тях и да изпратят забележките си.