Демонстрационен проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. | Община Самоков

Демонстрационен проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Main News Image

okolna sreda

samokov_logo

Демонстрационен проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

На 05.08.2020г. беше подписан договор между г-н Владимир Георгиев –Кмет на община Самоков и г-жа Валерия Калчева –главен директор на ГДОП „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, като бенефициент община Самоков получава безвъзмездна финансова помощ в максимален размер 390 426,60 лева по процедура BG16М1ОР002-2.009„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана в размер на 85% от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, за изпълнение на проект с рег. BG16М1ОР002-2.009-0090 в ИСУН 2020 с наименование : „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр.Рубе”.
Във връзка с изпълнение на дейност 5 “Информация и комуникация на проекта”, на 16 март 2021 година беше изпратена покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП към фирми от Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. С оглед по-добрите финансови показатели на предоставените оферти, на 19.05.2021 година беше подписан договор с предмет „Доставка на информационни и комуникационни материали и организиране на публични събития“ с фирма „АТЛ-50“ ООД на стойност 14 970,00 лева.

Във връзка с изпълнение на дейност 3 “Кампании за популяризиране на резултатите на проекта“ на 2 юли 2021 година община Самоков обяви обществена процедура чрез публично състезание с предмет „Организиране на кампании за популяризиране на резултатите от проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе“ на прогнозна стойност до 20 800,00 лева без ДДС. Явилите се кандидати бяха 4 като 3 от тях отговориха на поставените критерии и се класираха. Спечелилата фирма, с която община Самоков подписа договор на 23.09.2021 година е „Еч Ди Ченъл“ ЕООД, а стойността на договора е в размер на 15 180,00 лева.
В рамките на дейностите и услугите по тези два договора ще бъдат изработени информационни стикери, които ще се поставят върху всички компостери, кофи за разделно събиране, кантари, работни маси и инструменти. Ще бъдат изработени листовки и дипляни, ще бъдат публикувани статии в медиите, ще бъдат организирани пресконференции, ще бъдат изработени допълнителни рекламни материали по проекта. Целта на всички дейности и материали е да запознае целевите групи с естеството на проекта, да даде детайлна информация за процесите на разделно събиране и компостиране и да обясни целите и запознае с резултатите от положените усилия, както и да представи положително въздействие върху околната среда и промяната в екологичното поведение на участниците в проекта.
С реализиране на предложените мерки в демонстрационния проект ще бъде намалено количеството депонирани отпадъци чрез намаляване количеството биоразградима компонента в общия обем смесен битов отпадък и ще бъде увеличен дела на рециклираните отпадъци, с което ще бъде постигната целта на процедурата, по която се кандидатства за финансиране с настоящия проект, като бъдат спазена йерархията на управление на отпадъците от най-високия приоритетен ред. Също така ще бъде сформирано обществено самосъзнание по отношение запазване на природните ресурси и постигане на общество с нулеви отпадъци.
Срокът на изпълнение на проекта е 23 месеца.