Важна информация за гражданите и бизнеса | Община Самоков

Важна информация за гражданите и бизнеса

Main News Image
С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, общинска администрация Самоков обръща внимание на  гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват  административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация,  чрез Единния портал  – www.egov.bg –  моето пространство. Достъпът се извършва чрез  квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител,  облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването   може да се извършва в платформите на тези дружества – https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител  по стандартната процедура.

Гражданите могат да изпратят или получат писмо, или друг вид кореспонденция с Община Самоков, чрез официалния електронен адрес samokov@samokov.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Община Самоков приканва гражданите да се възползват от възможността да заплатят своите местни данъци и такси:

  • по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница ePay.bg
  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Самоков, чрез страницата на Община Самоков за справка за данъчни задължения и плащания

Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно.