Семинар на тема “Възстановяване популяцията на речния рак в село Драгушиново” се проведе днес в конферентната зала на хотел “Арена” | Община Самоков

Семинар на тема “Възстановяване популяцията на речния рак в село Драгушиново” се проведе днес в конферентната зала на хотел “Арена”

Днес в конферентната зала на хотел „Арена” се проведе научен семинар на тема „Възстановяване на популацията на европейския речен рак във водоемите на село Драгушиново, община Самоков”. В семинара взеха участие представители на ДНП „Рила”, учители по биология и опазване на околната среда от училищата в Самоков, ръководители на екоклубове, НПО, еколози, ученици и граждани. Семинарът откри Георги Хаджийски – кмет на село Драгушиново, който представи идеята за проекта и участниците в него. Г-н Хаджийски направи презентация на тема „Една църковна традиция в село Драгушиново – вековен метод за мониторинг на популацията на речния рак” в която проследи историята на черквата Теодор Тирон в село Драгушиново и определяне на ястието „рачник” за курбан по случай Тодоровден. Гостуващият лектор доц. д-р Милчо Тодоров, от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН изнесе две лекции. Едната бе на тема „Запознаване биологични и екологични особености на сладководните раци в България местни и инвазивни видове”. В нея той проследи популацията на раците в България и местообитанията им. По интересен и увлекателен начин бяха разкрити различни особености за различните видове рации и местообитанията им. Втората тема бе свързана с конкретния регион на село Драгушиново и бе представяне на стратегия за възстановяване на популацията на Европейския речен рак във водоемите на село Драгушиново. След лекциите бе проведена беседа, като бяха засегнати въпроси, свързани с възстановяване на популацията и на речните миди в река Палакария, почистването и опазването на речните корита и др.
Научния семинар се реализира по Проект № BG14MFOP001-4.058-0001-C01 „Възстановяване на популацията на Европейския речен рак (Astacus astacus) във водоемите на село Драгушиново, община Самоков”, финансиран по СВОМР на МИРГ „Самоков“ финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.