Проекти на наредби на ОБС Самоков | Община Самоков

                    О Б Я В А

                                             Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
  2. ПЛАН-СМЕТКАТА И РАЗМЕРА НА СТАВКИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА   САМОКОВ,

ще се проведе на 20.12.2021 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 16,30 часа.

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”

Дата на публикуван 26.11.2021 г.

*****************************************************

Проект на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 година. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Самоков през 2022 г.

Дата на публикуван 19.11.2021 г.

*****************************************************

Справка за постъпили предложения, становища и възражения за Проект на “Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Самоков”

Дата на публикуван 23.11.2021 г.

*****************************************************

Справка за постъпили предложения, становища и възражения за Проект на „Наредба за организацияна и дейността на Домашен социален патронаж” община Самоков

Дата на публикуван 12.11.2021 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 09.11.2021 г.

*****************************************************

Справка за постъпили предложения, становища и възражения за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 22.10.2021г.

Проект на “Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Самоков”

Дата на публикуван 21.10.2021 г.

*****************************************************

Проект на „Наредба за организацияна и дейността на Домашен социален патронаж” община Самоков

Заявление-декларация за ползване на социална услуга

Медицинско удостоверение

Мотиви към проект на „Наредба за организацияна и дейността на Домашен социален патронаж” община Самоков

Дата на публикуван 28.9.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 13.9.2021 г.

*****************************************************

Протокол обществено обсъждане “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Протокол постъпили предложения “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Протокол постъпили предложения “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков” 1

СПРАВКА по чл26 ал5 “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Дата на публикуван 12.03.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 23.2.2021 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Докладна записка относно: Изменение и допълнение в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги във връзка с определяне на цена за приемане, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата

 Дата на публикуван 22.1.2021 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Проект на: “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Мотиви към проект на: “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

 Дата на публикуван 22.1.2021 г.

*****************************************************

Протокол от обществено обсъждане на: Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране на обществени места на населените места на територията на Община Самоков

Протокол и справка за постъпилите предложения във връзка с Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране на обществени места на населените места на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 14.12.2020 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 66 ал.3 т.2 от ЗМДТ във връзка с чл.69 ал.2 от АПК :

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите за сметка на такса битови отпадъци, размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци, и хигиенизиране на територии за обществено ползване в населените места на територията на Община Самоков

Анализ за прилагане на различни способи за определяне на такса битови отпадъци за жилищни имоти на граждани и фирми на територията на община Самоков

Дата на публикуван 13.11.2020 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков /Наредба №12/ във ръзка с актуализиране цените за приемане и обработка на отпадъци в Регионален център за управление на отпадъците- Самоков

Дата на публикуван 02.10.2020 г.

*****************************************************

Проект на: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Мотиви за приемане на: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 12.06.2020 г.

Справка по чл. 26 за постъпили предложения за изменение и допълнение на Наредбата

Дата на публикуване 14.07.2020 г.

******************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове. Относно: Предложение за приемане на Решение за изменение на на Наредба №12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков.

Дата на публикуване 26.03.2020 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 32, подточка 32.1.8 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 10.01.2020 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 10.01.2020 г.

******************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 15.11.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на нова Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на: Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване 15.11.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на нова Наредба за реда за управление на горски територии – собственост на община Самоков

Проект на:Наредба за реда за управление на горските територии –собственост на Община Самоков

Дата на публикуване 20.06.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 18 .06.2019 г.

******************************************************

Проект на “Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени “

Докладна записка относно: Проект на “Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени “

Дата на публикуване 20 .05.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 42 и допълване с нова точка 51 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 23 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно:Изменение и допълнение в Наредба за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Самоков

Дата на публикуване 22 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на нова Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков

Проект на Наредба № 1

Дата на публикуване 22 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

Дата на публикуване 17 .12.2018 г.

******************************************************

Обявление на основание чл.26 ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 14 .12.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Становище за ефективността от въведения режим за безплатно и платено паркиране на територията на община Самоков и предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 22 .10.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Допълване Приложение №1 на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2018 г.

******************************************************

 

Докладна записка относно:Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI

Анализ на цена във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI

Прогнозна справка за приходите

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация.

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Допълване Приложение №1 на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI и в точка 43 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Самоков, приета с Решение № 1060 по протокол № 29/20.07.2017г. на ОС-Самоков
Дата на публикуване 16.04.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Прoмяна на Наредбата за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 13.04.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 42 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 20.02.2018 г.

******************************************************

Проект на : Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания в община Самоков

Мотиви : Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания в община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Самоков и издаване на сертификати клас В

Дата на публикуване 29.11.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Приложение № 1

Схема Самоков

Схема Боровец

Дата на публикуване 30.10.2017 г.

******************************************************
Докладна записка относно: Изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 119 от 26.02.2004 г. на Общински съвет-Самоков
Дата на публикуване 23.10.2017 г.

******************************************************

Проект на: Наредба за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков, приета с решение №227 по Протокол №10/27.05.2004г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 18.08.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Допълнение Наредба за управление на общинска пътна мрежа в община Самоков, приета с решение №783 по Протокол №22/23.02.2017 г. на Общински съвет- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2017 г.

******************************************************

 

Докладна записка относно: Изменение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков, приета с Решение №227 по Протокол №10/27.05.2004 год. на Общински съвет-Самоков.

Дата на публикуване 19.06.2017 г.