Данъчен календар 2022 г. | Община Самоков

Данъчен календар 2022 г.

                    ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2022 г. по З М Д Т

 

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ

До 31 януари:

 1. Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
 2. Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.
 3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък според декларираните данни, ползват отстъпка от 5 на сто.

До 28-ми февруари:
Подаване на данни  по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.

 

До 31 март:

 1. Плащане на такса за притежаване на куче за цялата текуща година.

 

До 30 април:

 1. Плащане на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 2. Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 3. Плащане на втора вноска на патентен данък за второ тримесечие.

 

До 30 юни:

 1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.

 

До 31 юли:

Плащане на трета вноска на патентен данък за третото тримесечие.

 

До 31-ви октомври

 1. Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 2. Плащане на втора вноска на такса битови отпадъци за текущата година.
 3. Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 4. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на текущата година.
 5. Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.

 

До 30-ти ноември:

 1. Подаване на декларация за ползване на съдове за битови отпадъци за следващата година.

До 31-ви декември:

 1. Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х от ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за следващата година /данъкът се плаща при получаване на разрешението за упражняване на дейността/.

II. ОБЩО ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ:
До 15-о число:

 1. 1. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма