Проект “Патронажна грижа + в Община Самоков” | Община Самоков

Проект “Патронажна грижа + в Община Самоков”

patronajna

О Б Я В А

 

ОБЩИНА  САМОКОВ стартира проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА САМОКОВ”

                                                            по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Продължителност на проекта от 19.03.2021г. до 19.05.2022г.

Обща стойност на проекта е 525 529,74 лева, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ .

 

 

От  19.03.2021 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални    услуги в домашна среда в община Самоков:

                  

Целта  на проекта е да се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на потребител на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип. Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

Кандидатите,  които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

 

 • Хора с увреждания;
 • Хора с хронични заболявания;
 • Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация;
 • Възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване;
 • Лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, за които има социална необходимост от социални услуги;
 • Лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

 

Потребителите ще бъдат класирани, след извършено точкуване по одобрена методика.

 

Желаещите да ползват услугите, подават в Община Самоков следните документи:

 

 

УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА /до 19.05.2022г./ Забележка: заявления за кандидатстване могат да се подават през целия период на договора.

 

Класирането на одобрените потребители ще бъде обявявано на интернет страницата на Община Самоков.

Документите на потребителите желаещи да ползват услугите по Проект „Патронажна грижа + в община Самоков” се  подават в сградата на Община Самоков, Деловодство –  ет. 1 и на електронна поща: silvy_an@abv. bg   и g_vidinova@abv.bg.

Информация и документи за кандидатстване можете получите в сградата на Община Самоков с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №34 или на сайта на Община Самоков – www.samokov.bg

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден от 13:30 часа до 16:30 часа тел: 0879 317 230 – Силвия Ангелова

****************************************************************

patronajna

О Б Я В А

 

ОБЩИНА  САМОКОВ стартира проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА САМОКОВ”

                                                            по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Продължителност на проекта –  от 19.03.2021г. – до 19.05.2022г.

Обща стойност на проекта е 525 529,74 лева, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ .

 

 

От  19.03.2021 г. започва кандидатстване и подбор на персонал по изброените позиции :  

1.      Домашни санитари –   заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Поддържане на личната хигиена на потребителите (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); Поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; Допълнителни дейности. 

2.      Медицински сестри –  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – висше/полувисше; Специалност –  медицинска сестра; Професионален опит – 3 години.Кратко описание на длъжността: Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; Полагане на медицински и здравни грижи и дейности, според потребностите на всяко от лицата; Манипулации за лечение на здравословни проблеми; Оказване на спешни и други дейности. 

3.      Рехабилитатор –  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – висше/полувисше; Специалност –  медицински рехабилитатор; Професионален опит – 3 години.Кратко описание на длъжността: Профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност. Оказване на помощ при придвижване в дома и домашна рехабилитация. 

4.      Работници, изпълняващи доставки по домовете –  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование  – основно; Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за закупуване на лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); Съдействие за неотложни административни услуги. Други допълнителни дейности.

 5.      Психолог-  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – бакалавър или магистър; Специалност –  психология; Професионален опит – 3 години. Кратко описание на длъжността: Предоставяне на психологическа подкрепа и психологическо консултиране на лицата от целевите групи по проекта. Подкрепа при  идентифициране на проблеми при кризисни ситуации, конфликти, демотивация, загуба и други. Насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти. Участва в дейността по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги.  

6.      Социален работник –  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – бакалавър или магистър; Специалност –  социални дейности; Професионален опит – 3 години.  Кратко описание на длъжността: Провеждане на супервизия на наетия персонал за преодоляване на трудности при проблемни ситуации. 

7.      Диспечер – заетост 6 часа/ден; Степен на завършено образование – средно;  Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Координира дейността по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги. Осъществяват връзка и координация между  потребителите, управленски екип за патронажна грижа , медицинските сестри, домашните санитари и екипа за организация и управление на проекта. Приема заявления, участва при необходимост в извършването на индивидуална оценка на потребностите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, участва в екипи срещи; извършва директна работа с потребителите; води и съхранява документацията по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги по проекта, с прилежащите документи съгласно изискванията. 

8.      Шофьор – заетост 8 часа/ден; Степен на завършено образование – средно; Документ за правоуправление; Професионален опит – 3 години.Кратко описание на длъжността: Транспортира членовете на работния екип на „Патронажна грижа +”, до  потребителите  по зададени маршрути. Изпълнява своевременно поставените задачи, свързани с транспортното обслужване. Следи за изправността на повереното му МПС и навреме сигнализира за необходими ремонти, за извършването на годишния технически преглед в съответните срокове и познава изискванията на текущото поддържане и обслужване на автомобила преди, по време и след движение. Познава и спазва безусловно Правилника и Закона за движение по пътищата.

 9.      Хигиенист-чистачи – заетост 8 часа/ден; Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква.Основни дейности:  Почистване на всички повърхности в сградите, в които се предоставят социални услуги. 

10.   Дезинфектатори – заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква.Основни дейности:  дезинфектиране на всички повърхности в сградите, в които се предоставят социални услуги. 

11.   Общ работник, поддържане на сгради –  заетост 4 часа/ден;  Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква. 

Начин на провеждане на конкурса :

 • първи етап – подбор по документите

            Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие по образец  (Приложение 1);
 • Автобиография ;
 • Декларация за обработка на лични данни по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност  (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от свидетелство за управление на МПС (за длъжност шофьор)

            Начин  на провеждане на подбора:

– Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

 

               Място и срок за подаване на документите:

 

Документите на кандидатите за обявените длъжности  се подават в сградата на Община Самоков, Деловодство –  ет. 1 и на електронна поща: silvy_an@abv. bg   и g_vidinova@abv.bg  до 10.05.2021 г.

 

Информация и документи за кандидатстване можете получите в сградата на Община Самоков с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №34 или на сайта на Община Самоков – www.samokov.bg

 

За допълнителна информация тел: 0886 795 704 – Гергана Видинова