Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби | Община Самоков

Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби

Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.
(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на община Самоков и се регистрират в деловодно-информационната система на община Самоков по определения ред.
(2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в община Самоков на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на община Самоков, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5
(3) . Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Самоков за резолюция.
(4) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на община Самоков, същите се разпечатват от определен служител и се регистърат в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
(5) . Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
3. предпочитаната форма за получаване на отговор;
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.