Банкови сметки | Община Самоков

Банкови сметки

Банкови сметки на Община Самоков

 

„Централна кооперативна банка”АД, клон Самоков

 1. Сметка с “код за вид плащане”, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица по ЗМДТ и тарифи на община Самоков:

BG40CECB97908462119801   BIC: CECBBGSF с кодoве за вид плащане:

 

441400 – Окончателен годишен (патентен) данък

442100 – Данък върху недвижимите имоти

442200 – Данък върху наследствата

442300 – Данък върху превозни срадства

442400 – Такси за битови отпадъци

442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800 – Туристически данък

443400 – Други данъци

443700 – Вноски от приходи на общински предприятия и институции

444000 – Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

444100 – Приходи от наеми на имущество

444200 – Приходи от наеми на земя

444300 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444400 – Приходи от лихви по срочни депозити

444800 – Дивидент

444900 – Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

445100 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445200 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445500 – Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445600 – Приходи от продажби на земя

445700 – Приходи от концесии

445800 – Приходи от ликвидиране на общински предприятия

445900 – Приходи от продажба на нематериални активи

446500 – Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

447000 – Други неданъчни приходи

448001 – Такси за технически услуги

448002 – Такси за ползване на детски градини

448003 – Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448004 – Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

448005 – Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

448007 – Такси за административни услуги

448008 – Такси за ползване на пазари, тържища и други

448009 – Такси за ползване на полудневни детски градини

448010 – Такси за ползване на общежития и други по образованието

448011 – Такси за гробни места

448013 – Такси за притежаване на куче

448090 – Други общински такси

448081 – Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

 

 

2. Разплащателна бюджетна сметка

 

BG63CECB97903162119800    BIC: CECBBGSF

3. Сметка за чужди средства, депозити и гаранции

 

BG54CECB97903362119800    BIC: CECBBGSF

 4. Сметка за чужди средства по чл.37 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

BG27CECB97903362119801   BIC: CECBBGSF