Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” – ХДЕТТОС | Община Самоков

Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” – ХДЕТТОС

1. ЗАВЕРКА НА МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

Необходими документи:

1. Искане до Кмета на общината – по образец

2. Молба – Декларация с подробен опис на имота и приложени удостоверения за заверка от „МДТ и „Общинска собственост” – 4 бр.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАВЕРЯВА В ОТДЕЛ «МДТ»

3. Актуална скица, комбинирана – оригинал.

4. Документи, които молителят притежава – стари нотариални актове, удостоверения за идентичност, скици, строителни книжа за сградите, съдебни решения и др.. / ако има такива/.

8. Свидетелите описани в молбата-декларация , трябва да отговарят на условията посочени в чл.587, ал.2 от ГПК.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок – 1 месец

Такса – определяема

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА РЕСТИТУЦИОННИ  ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯНЕ НА СОБТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Необходими документи:

  1. Заявление до Кмета на общината – свободен текст

  2. Актуална скица на имота , комбинирана.

  3. Документ за собственост.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок – 14 дни

Цена – 10.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


3. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ – ЗА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ:

Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на общината – свободен текст

2. Документ за собственост / Решение за възстановяване на имота.

3. Актуална скица, комбинирана скица.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок – 14 дни

Цена – 10.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Необходими документи:

1.Заявление до Кмета на общината – свободен текст

2. Документ за собственост /копие/.

3. Актуална скица, комбинирана – оригинал

7.Документ за самоличност /по удостоверението за наследници/.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок – прекратяването на съсобственост се извършва след решение на общински съвет- самоков

цена – не се таксува

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


5. ПРОДАЖБА НА ПРОДАВАЕМИ ОБЩИНСКИ МЕСТА ПО РЕГУЛАЦИЯ

Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на общината – свободен текст

2. Документ за собственост

3. Актуална скица, комбинирана – оригинал

7. Документ за самоличност /по удостоверението за наследници/

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за извършване на услугата – 1 месец

Цена за извършване на услугата – не се таксува

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


6. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА ЛИЦА,ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ.

Необходими документи:

1.Заявление – свободен текст

2.Договор за законно учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по §6 от преходните правила на Закона за собствеността.

3. Документ за собственост върху построената сграда или други документи за законно учредено право на строеж в случаите на извършени сделки с имота и сградата.

4. Актуална скица, комбинирана – оригинал

5. Разрешение за строеж или акт за узаконяване, при липса на строителни книжа –Удостоверение по §16 от ЗУТ за търпимост на сградата

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок за извършване на услугата – 1 месец

Цена за извършване на услугата – не се таксува

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


7. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО ЕДИН ДЕКАР ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост на имота

3. Актуална скица на имота

4. Решение за възстановено право на собственост

5. Протокол за трасиране на имота (при необходимост)

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок за извършване на услугата – 14 дни

цена за извършване на услугата – 10 лв. /за 1 бр. дърво/

превозен билет – 1.25 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


8 . УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Необходими документи:

1.Заявление – по образец;

2.Декларация – по образец (Приложение №2);

4. Удостоверения от Служба по вписвания за извършени сделки с имоти;

5. Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година;

8.При наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации;

8.Копия от договори за наем, ако лицето и членовете на неговото семейство (домакинство) живеят на свободно договаряне;

9.Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова;

10.Когато е декларирано имущество по чл.5, ал.1, т.5, към заявлението се прилагат документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други, и пазарни оценки, определени от лицензирани оценители.

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок за извършване на услугата – 30 дни

Цена за извършване на услугата – не се таксува

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1

Изтегли образец 2


9. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД ЕДИН ДЕКАР  

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Актуална скица на имота

4. Протокол за трасиране на имота (при необходимост)

5.Декларация от собствениците за съгласие на заявители да добие дърва в общия имот.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок на изпълнение на услугата – 14 дни

Такса за извършване на услугата – 10.00 лв

Превозен билет – 1.25 лв

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


10. РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕ

Необходими документи:

1. Документи за ветеринарномедицинска регистрация (паспорт, отговарящ на изискванията на Европейски съюз за кучета и котки);

2. Документ за платена такса по Закона за общинските бюджети;

3. Лична карта на собственика;

4. За юридически лица – решение за регистрация на фирмата;

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок на изпълнение на услугата – веднага, на място

Такса за извършване на услугата – 12.00лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


11. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Необходими документи:

1.Заявление – декларация по образец;

2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

4. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

8. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок на изпълнение на услугата – 3 месеца

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т.1 и 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Самоков  партер или по банков път

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG40 CECB 9790 8462 1198 01

Код плащане : 448007

 

1. За категоризиране на места за настаняване клас А  – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 400 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1 000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1 800 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.;

д) над 500 стаи – 4 500 лв.;

2. За категоризиране на места за настаняване клас Б –пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели:

а) до 20 стаи – 200лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 350 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 740 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1 200 лв.;

д) над 100 стаи – 3 500 лв.;

3. За категоризиране на места за настаняване клас Б –  къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) къщи за гости за 1 легло – 20 лв. на легло;

б) бунгала за 1 легло  – 16 лв. на легло;

в) за паркомясто за автомобил/ каравана/ кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

г) за място на платка в къмпинг – 10 лв. за брой;

4. При промяна на категорията на обекта в по- висока от определената  се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2 ал.1 и ал.2 от Тарифа за таксите , които се събират по закона за туризма.

5. При промяна на категорията на обекта в по- ниска от определената се заплаща такса – 80 лв

6. При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща ½ от съответната такса по ал.1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1 ,  Изтегли образец 2 , Изтегли образец 3


12. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Необходими документи:

1.Заявление – декларация по образец;

2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

4. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

8. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Mясто за подаване на документите – Деловодство.

Срок НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА – 3 МЕСЕЦА

ТАКСИ: съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от закона за туризма.

Такси се заплащат на касата в сградата на община Самоков  партер или по банков път

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG40 CECB 9790 8462 1198 01

Код плащане : 448007

1.за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 500 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 800 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 1200 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 1 400 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 2 000 лв.;

2. При промяна на категорията на обекта в по- висока от определената  се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2 ал.1 и ал.2 от Тарифа за таксите , които се събират по закона за туризма.

3. При промяна на категорията на обекта в по- ниска от определената се заплаща такса – 80 лв

4. При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща ½ от съответната такса по ал.1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1 , Изтегли образец 2 , Изтегли образец 3,


13. ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Необходими документи:

1.  Заявление по образец.

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;

5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ..

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок на изпълнение на услугата – 7 дни

Такса за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ ( удостоверение)- 50.00 лв.

Такса за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ ( удостоверение)- 30.00 лв.

Такси се заплащат на касата в сградата на община Самоков  партер или по банков път

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG40 CECB 9790 8462 1198 01

Код плащане : 448007

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1  , Изтегли образец 2 , Изтегли образец 3


14. ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Необходими документи:

1.  Заявление по образец.

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;

5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ..

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок на изпълнение на услугата – 7 дни

Такса за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ ( удостоверение)- 50.00 лв.

Такса за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ ( удостоверение)- 30.00 лв.

Такси се заплащат на касата в сградата на община Самоков  партер или по банков път

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG40 CECB 9790 8462 1198 01

Код плащане : 448007

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1 , Изтегли образец 2 , Изтегли образец 3


15. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕНОРМИРАНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ.

Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2. Протокол за измерено ниво на битов шум, издаден от оторизирана фирма. Измереното ниво следва да бъде под допустимото.Измерването се извършва слез 23.00 ч./ЗА ЗХР/.

3. Становище от РУП -гр.САМОКОВ за липса на констатирани нарушения на обществения ред.Констатирани нарушения на обществения ред в обекта през последните 6 месеца от датата на подаване на заявлението /ЗА ЗХР/.

4. Становище от РУПБС за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност.

5. Договор за охрана на обекта с лице, притежаващо разл.решение за извършване на охранителна дейност.

6. Документ за собственост или друг документ, от който да е видно , че лицето може да извършва дейност в обекта.

7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

8. За обекти, намиращи се в жилищни сгради – протокол от Общото събрание на живущите, в който с решение е дадено съгласие от обитателите за работа на обекта с ненормирано работно време.

9.Копие от Удостоверение за категоризация на обекта /ЗА ЗХР/.

10.Документ за платена такса

Място за подаване на документите – Деловодство.

Срок на изпълнение на услугата – 2 месеца

Такса :

– 500.00 лв. за обекти в кк Боровец

– 100.00 лв. за обекти в гр.Самоков и к-с «Мальовица»

– 50.00 лв. за обекти в селата

Такси се заплащат на касата в сградата на община Самоков  партер или по банков път

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG40 CECB 9790 8462 1198 01

Код плащане : 448007

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец Образец за преиздаване на удостоверение за ненормирано работна време


16. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА ОПРЕДЕЛЕН ВИД И КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ, УДОСОТВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАИ/АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ – ДУБЛИКАТ.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец.

  2. Декларация по образец

Срок на изпълнение на услугата – 1 месец

Такса: 50.00 лв.

За издаване на нова табела за категория на туристически обект при захабяване на издадената такса: 30 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1 , Изтегли образец 2


 

17. ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

 

Необходими документи:

1. Заявление – декларации по образец

Срок на изпълнение на услугата – 3 месеца

ТАКСИ: съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от закона за туризма.

I. За потвърждаване на категорията на туристическият обект

1. За потвърждаване категорията на места за настаняване клас А  – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 350 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1 600 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2 200 лв.;

д) над 500 стаи – 4 000 лв.;

2. За потвърждаване  категорията на места за настаняване клас Б –пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели:

а) до 20 стаи – 180лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1 100 лв.;

д) над 100 стаи – 3 200 лв.;

 3. За потвърждаване  категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) Къщи за гости за 1 легло – 18 лв. на легло;

б) Бунгала за 1 легло – 14 лв. на легло;

в) за паркомясто за автомобил/ каравана/ кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

г) за място на платка в къмпинг – 9 лв. за брой;

4. За потвърждаване категорията на заведения за хранене и развлечения – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 1 100 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 1 300 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1 800 лв.;

II. При промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл.2, ал.1 от Наредбата /съгл. чл.5, ал.1/:

  1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 400 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1 000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1 800 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.;

д) над 500 стаи – 4 500 лв.;

  1. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 350 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 740 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1 200 лв.;

д) над 100 стаи – 3 500 лв.;

  1. за категоризиране на места за настаняване клас Б –  къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) къщи за гости за 1 легло – 20 лв. на легло;

б) бунгала за 1 легло  – 16 лв. на легло;

в) за паркомясто за автомобил/ каравана/ кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

г) за място на платка в къмпинг – 10 лв. за брой;

  1. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към места за настаняване:

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 500 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 800 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 1200 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 1 400 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 2 000 лв.;

III. При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80 лв. /съгл. чл.5, ал.2 от Наредбата/.

При подаване на заявлението за промяна по т.II  се заплаща ½ от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Плащането става на касата на общинска администрация или по банков път.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1 , Изтегли образец 2  , Изтегли образец 3


18. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец

Срок на изпълнение на услугата – 1 месеца

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


19.Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на община Самоков

Необходими документи:

1.Уведомление по образец ‘Приложение 1″ в 2/два/ екземпляра

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за подаване на уведломението :

– 30 /тридесет/ дневен от започване на дейността в новоoткрития обект

Срок за изпълнение –

– 14 дневен – при съответствие на заявеното с установеното

– 1/ едномесечен/ при служебно осигуряване на необходимата информация и/или документи

– До отсртраняване на липсващи данни от заявителя

Такса за разрешение – безплатно

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли “Приложение 1″


20.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ХОЛОГРАМНИ СТИКЕРИ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2. Удостоверение за регистрация (лиценз за извършване на таксиметров превоз на пътници) – ксерокопие;

3. Списък на автомобилите към удостоверението за регистрация – ксерокопие;

4. Удостоверения „Водач на лек таксиметров автомобил” – ксерокопия;

5. Удостоверения за „Психологическа годност” на водачите – ксерокопия;

6. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП;

7. Заверени от превозвача, копия на контролния талон към знака за периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на лекия автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 1 месец

Такса за разрешение – 25.00 лв.

Такса за холограмен стикер-2бр. – 12.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


21.ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗОНИТЕ И УЛИЦИТЕ, ОГРАНИЧЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ППС.

Необходими документи:

1.Заявление – по образец;

2.Регистрационен талон на автомобила – ксерокопие.

Място за подаване на документите – Деловодство

Такса – 100 лв. /за 1 год.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


22. ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА ИЛИ СТИКЕР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПРЕВОЗ НА ТУРИСТИ С ФАЙТОНИ, ЕЗДИТНИ КОНЕ, МОТОРНИ ШЕЙНИ И ЧЕТИРИКОЛЕСНИ МОТОРИ.

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Копие от подадена патентна декларация;

3.Документ за платена такса;

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса100 лв./файтон за 1 месец;

– 50 лв./кон за 1 месец;

– 100 лв./шейна за 1 месец;

– 50 лв./мотор за 1 месец

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


23. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса10 лв./за брой ППС;

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


24. ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МПС ,ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Лична карта

3. Решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК (копие и орогинал)

4. Актуална цветна снимка

5. Регистрационен талон на автомобила

6. Копие от нотариално заверено пълномощно (при необходимост)

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


25. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОНТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Такса1.25 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


26. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТАРЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса10 лв./за брой дърво;

Разрешително : 10 лв.

Ако дървото е с особена ценност – 30 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


27. ИЗМЕРВАНЕ КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯТ ФОНД

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса – съгласно Наредба за реда и начина на ползване на дървесина;

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


28. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Геодезическо заснемане на дървесната растителност в случай на застрояване в незастроен имот

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса разрешително10 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


29. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие на талон от ППС

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


30. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ ЛЕТНИЯТ СЕЗОН

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст;

2. Документ за собственост или договор за наем

3. Документ за правосбосоност на спаителите

4. Заключение на водно спасителна служба при БЧК – София област

5. Заключение на РЗИ – София област

6. Разрешение от РУП Самоков

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Такса – съгласно Наредба 12

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


31. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост или договор за наем

3. Актуална скица

4. Три броя проекти по части

5. Договор с ЧЕЗ при необходимост

6. Схема за поставяне

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Такса разрешение за поставяне – 5 .00 лв. за кв.м но не по- малко от 50.00 лв

Такса одобрение на проект – 4.00 лв. на кв.м. но не по- малко от 40 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


32. ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст;

2. Актуална скица на имота

3. Решение за възстановено право и протокол за трасиране на граничните точки на имота

Mясто за подаване на документите -Деловодство

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


33. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР 

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст

Mясто за подаване на документите -съответното кметство

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


34 . ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

1.Заявление – свободен текст;

Място за подаване на документите – Деловодство

Такса – 10.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


35 . СПРАВКА ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

1.Заявление – свободен текст;

Място за подаване на документите – Деловодство

Такса – 1.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


36 . ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Необходими документи:

1.Заявление – свободен текст;

Място за подаване на документите – Деловодство

Такса  – 10.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


37 . СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИТЕ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

1.Заявление – свободен текст;

Място за подаване на документите – Деловодство

Такса – не се таксува

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


38. ВПИСВАНИЯ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст;

2. Списък на собствениците

3. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет

4. Копие от приетото споразумение заверено от председателя на управителния съвет

5. Нотариално заверени образци от подписите на лицата представляващи сдружението

Място за подаване на документите – Деловодство

Такса – не се таксува

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


39. Регистрация на стаи за гости и апартаменти за гости

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3. Изрично пълномощно , когато заявлението се подава от пълномощник;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок на изпълнение на услугата – 7 дни

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т.3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Самоков  партер или по банков път

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG40 CECB 9790 8462 1198 01

Код плащане : 448007

1. За регистрация и вписване в НТР на места за настаняване  клас В – стаи за гости, апартаменти за гости:

а) за 1 легло – 20 лв. на легло;

 

2. При подаване на заявлението за регистрация се заплаща ½ от съответната такса по ал.1, а при получаване на  удостоверението за регистрация  – втората половина от таксата.

3. За вписване на  промени в НТР, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверенеие) – 50 лв.

4. За вписване на промени в НТР, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверенеие) – 20 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец