Дирекция „Устройство на територията, европейски и общински проекти” | Община Самоков

Дирекция „Устройство на територията, европейски и общински проекти”

1. ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА  ПРОЕКТИРАНЕ

Необходими Документи:

1Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземленият имот и съседните му поземлени имоти, с означение на лични сгради и постройки в него и съседните имоти. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.

4. Документи за законност на съществуващите сгради в имота – разрешение, акт за узаконяване, удостоверение за търпимост

5. Нотариално заверена декларация от съсед или съсобственик./при необходимост/

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 30 дни

Такса : чл.51, ал.2 от Наредба 12

30 лв. – 30 дни;

 

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


2. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

Необходими Документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост,право на строеж

3. Актуална скица, комбинирана скица

4. Одобрено задание по чл. 125  от ЗУТ.

5.Становище от РИОСВ.

6. Пълномощно / при необходимост/.

7. Нот. заверена декларация за съгласие или предварителен договор за прехвърляне на собственост / при необходимост/.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 30 дни

Такса – съгласно чл.51 , т.2.2 и т.18  от Наредба №12 на ОбС Самоков

30 дни – 30,00лв.;

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


3. ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Необходими Документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Пълномощно / при необходимост/.

5. Нот. заверена декларация за съгласие или предварителен договор за прехвърляне на собственост / при необходимост/.

6. Скица – предложение за изменението

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 30 дни

Такса : чл.51, т.2.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Самоков

– 30 дни    –  30,00 лв.;

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли заявление


4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 15 дни

Такса : чл.51,т.4. Наредба №12

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20,00лв.;    – бърза услуга /15 дни  – 30,00лв.;       – експресна услуга / 5 дни – 40,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


5. ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Необходими документи:

1.  Заявление

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

3. Три копия от инвестиционните проекти с нанесени исканите изменения

4. Нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица

5. Разрешение за строеж – оригинал

6. Протокол за даване на линия и ниво- при необходимост

7. Пълномощно-при необходимост.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 1 месец

Такса – в зависимост от конкретния проект

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


6. РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост, право на строеж

3.Актуална скица, комбинирана скица

4. Мотивирано предложение

5.Пълномощно / при необходимост/

6.Нот. заверена декларация за съгласие или предварителен договор за прехвърляне на собственост / при необходимост/

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса : чл.51, т.2.2 и т. 18 от Наредба №12 на ОбС Самоков

ПУП  – 14 дни  –    30,00лв.;

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец

 


7. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТСУ 

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст

2. Документ за собственост, право на строеж

3. Други

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 15 дни

Такса : чл.51, т.4. От Наредба №12 на ОбС Самоков

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20,00лв.

– бърза услуга (15 дни) – 30,00лв.

– експресна услуга (5 дни) – 40,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


8. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. актуална скица, скица с виза или одобрен ПУП

4. Инвестиционни проекти по всички части, подписани от възложител и придружени с присъединителни договори от експлоатационните дружества-ВиК, ЧЕЗ, Комекес АД, РЗИ/при необходимот, РИОСВ/при необходимост/, РСПБЗН/при необходимост, КАТ/при необходимост/, Агенция по горите/при необходимост/ актуални правоспособности и застраховки на проектантите, План за управление на отпадъци/при необходимост/

5. Оценка на съответстиве по чл.142, ал.6, т.2/по желание/ или т.1 от ЗУТ

6. Пълномощно /при необходимост/

7. Нотариално заверена декларация / при необходимост/

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – по ЗУТ

Такса – чл.51, т.7, т.8.1 и при необходимост т.12 от Наредба №12 на Общински съвет гр.Самоков.

В зависимост от обекта, съобразно т.7 и заявена от специалиста

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


9. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОДОБРЕН И СЪГЛАСЪВАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Необходими документи:

1.Одобрен инвестиционен проект

2.Заявление по образец

3. Документ за собственост

4. Скица с виза по чл.140 от ЗУТ

5. Част Архитектурна 3 екз.

6. Част Конструктивна 3 екз.

7. Част Ел. 3 екз.

8. Част В и К 3 екз.

9. Част О и В 3 екз.

10. Част Геодезия 3 екз.

11. Част технологична /при необходимост/ 3 екз.

12. Част ПБЗ 3 екз.

13. Част ПБ 3 екз.

14. Част Паркоустройство /при необходимост/ 3 екз.

15. Част Геология 3 екз.

16. Част Енергийна ефективност и топлосъхранение 3 екз.

17. Доклад по част Енергийна ефективност и топлосъхранение 3 екз.

18. Актуална проектантска правоспособност по всички части и застраховка на проектантите;

19. Предварителни договори за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура;

20. Становища от РС”ПБЗН” и РЗИ, при сгради с обществено предназначение;

21. Становище от РИОСВ за ОВОС по Наредба №3 от ЗОСС;

22. Оценка за съответсвие на инвестиционните проекти

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение1месец при разглеждане от Експертен съвет

– с доклад за осип14 дни

Такса в зависимост от конкретния проект

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


10. ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ/ ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ 

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост, право на строеж

3. Актуална скица, комбинирана скица

4. Имена и адреси на заинтерисовани собственици

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Такса – безплатно

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец 


11. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост, право на строеж

2. Актуална скица, комбинирана скица

3. Доказателства за времето на изпълнение на строежа

– Декларация за период на извършване – нотариално заверен

– Нотариално заверена декларация от съсед (при необходимост)

-Части от одобрени проекти и / или разрешение за строеж

-Позволителен билет

4. Геодезическо заснемане (при необходимост)

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 1 месец

Такса :   чл.51, т.4.1  от Наредба № 12 на Общински съвет Самоков

Сграда основно застрояване-100 лв.

Сграда допълващо застрояване-50 лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


12. ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РАЗПИСНИЯ СПИСЪК КЪМ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст

2. Документ за собственост

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение –

Такса – безплатна
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


13. ЗАВЕРКА НА ЗАПОВЕДНА КНИГА

Необходими документи:

1.Договор, лиценз и списък на квалифицирани специалисти за оправомощаване за упражняванена строителен надзор

2.Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


14. СМЯНА НА ТИТУЛЯРА В РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ

Необходими документи

1.Разрешение за строеж в оригинал

2. Документ, удостоверяващ качеството “възложител” на заявителя

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Такса : чл.51, т.8.4 и т. 18 от Наредба №12 на ОбС Самоков

14 дни  –    30,00лв.;

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


15. РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

Необходими документи за строеж от IV категория:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а) разрешение за строеж /акт за узаконяване /

б) протокол за определяне на строителна линия и ниво (при ново строителство)

в) акт обр. 14 за приемане на конструкцията

г) констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения

д) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

е) удосотоверение от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация , ако такава е необходима

4. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване на мрежите на техническата инфраструктура .

5. Отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от ЗУО (при необходимост)

6. Технически паспорт

7. КОНСТАТИВЕН АКТ (Образец 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8. Заверена заповедна книга

9. AKTОВЕ (Образец 7) за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция- НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

10. AKTОВЕ (Образец 12) за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

11. Сертификат за проектни енергийни характеристики

12. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа (Становище за противопожарна осигуреност на обекта; Хигиенно становище и др.).

В зависимост от приложените документи: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказ да бъде издадено такова удостоверение.

Необходими документи за строеж от IV категория:

1. Заявление по образец с приложении следните документи

2. Документ за собственост;

3. Разрешение за строеж /акт за узаконяване/.

4. Протокол за определяне на стр. линия и ниво на строеж /при ново строителство/.

5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията/ при ново строителство/ или конструктивна експертиза при преустройство.

6. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт обр. 15/.

7. Документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие).

8. Удостоверение по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ.

9. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

10. Договор за извозване и третиране на отпадъци /при необходимост/;

11. Технически паспорт.

12. КОНСТАТИВЕН АКТ (Образец 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

13. Заверена заповедна книга

14. AKTОВЕ (Образец 7) за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция- НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

15. AKTОВЕ (Образец 12) за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

16. Сертификат за проектни енергийни характеристики

17. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа (Становище за противопожарна осигуреност на обекта; Хигиенно становище и др.).

В зависимост от приложените документи: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказ да бъде издадено такова удостоверение.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение7 дни

Такса в зависимост от конкретния случай

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


16. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Необходими документи

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

2. Актуална скица

3. Конструктивно становище 3 екземпляра

4. Архитектурен проект (при необходимост)

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение 30 дни

Такса : чл.51, т.8.2 и т. 18 от Наредба №12 на ОбС Самоков

Огради –    50,00лв.;

Всички останали – 100,00 лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


17. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ ШЕСТ МЕСЕЦА

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. оригинална скица

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Презаверка на скица

Срок за изпълнение

Такса: чл.51, 1.8. от Наредба №12 на Общински съвет Самоков

За презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6 мес.

(3 дни) – 10лв.

– бърза услуга (2 дни) – 20лв.

– експресна услуга (1 ден) –30лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


18. ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ- ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ 

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст

2. Документ за собственост, разрешение за строеж

3. Скица с виза

4. Инвестиционен проект съдържащ части в три комплекта

Място за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение1 месец

Такса съгласно Наредба 12 чл.51 т.7, при необходимост т.12  и т.18

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


19. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ.

Необхдими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост или такъв удостоверяващ качеството възложител

3. Актуална скица от СГК

4. Скица с виза

5. Архитектурен и конструктивен проект

6.  Проекти по Ви К и Ел. части при необходимост

7. Трасировачен план и вертикална планировка при необходимост

8. Присъединителни договори с експлоатационни дружества

9. Пълномощно при необходимост

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение14 дни

Такса в зависимост от конкретния проект не по- малко от 50 лв

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


20. ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УПИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Доказателства за отказ за преминаване от засегнатите имоти

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение 14 дни

Такса определяема

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


21. ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

2.Актуална скица -оригинал

3. Заповед на кмета  по чл. 124а ал.2 от ЗУТ или чл. 135 по ЗУТ

4. Проекти за ПУП 3 екз. – един брой на недеформируема основа / За к.к. Боровец – 4 екз. оригинал/

5.Пълномощно / при необходимост/

6. Съгласувателни писма от експлоатационните дружества – оригинали и копия

7. Декларация за съгласие / при необходимост/

8. Заповед за преминаване през чужд имот / при необходимост/

9. Актуално удостоверение за проектантска правоспособност

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение 1 месец

Такса чл.51 т.11 от Наредба №12 на ОбС Самоков

т.11.1 – до два урегулирани поземлени имота  / УПИ /  – 50,00лв.

т.11.2 – от два до пет УПИ  – 100,00 лв.;

т.11.3 – над  пет УПИ  –  150,00 лв.;

т.11.4 – За поземлен имот/ПИ/  извън регулация –  70,00 лв.;

т.11.5 – За два и повече  ПИ извън  регулация   –  120,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


22. ПОПЪЛВАНЕ / ПОПРАВКА НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Геодезическо заснемане

4. Документ за законност на обекта

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение  14 дни

Такса – безплатно

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


23. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Доказателство за отказ от собственика на засегнатия имот

5. Схема на трасето

6. Справка за собствениците на засегнатия имот

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение  14 дни

Такса – определяема

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


24. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Разрешение за строеж оригинал

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение  14 дни

50 % от изаденото РС от предвидената такса по общия ред по чл.153,ал.3 от ЗУТ

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване
Изтегли образец


25. ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение  14 дни

Такса – безплатна

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


26. СПРАВКИ(УСТНИ И ПИСМЕНИ) ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение  3 дни

Такса – 2.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


27. ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЯНА ЛИНИЯ НА ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Необходими документи:

1. Уведомление за предстоящото засипване на ново изградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения по чл.74 ал.1 т.7

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение  7 дни

Такса – безплатна

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


28. ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПУП Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст

2. Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение

Такса –чл.51,т 3.от Наредба №12

За заверяване на актове и протоколи по време на строителството–Наредба № 3 – 20,00лв.

Чл.51, т.18.  Наредба №12

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


29. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ.52 ОТ ЗКИР ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.175 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст

2. Геодизическо заснемане

3. Акт Образец 2, 3 и 14

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение

Такса –чл.51,т.4. от Наредба № 12 на Общински съвет Самоков

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20,00лв.

– бърза услуга (15 дни) – 30,00лв.

– експресна услуга (5 дни) – 40,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


30. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП В НЕДВИЖИМ ИМОТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2 Документ за собственост или други вещи права върху поземления имот,до който ще се осъществява достъп;

3. Скица-извадка от подробния устройствен план или кадастрална карта за имота (имотите), до които се иска достъп с нанесени всички заварени сгради и постройки , съоръжения или законно построени строежи, трайни насаждения и границите на свободния достъп;

4. Документи, издадени от компетентни органи , разрешаващи и/или предписващи извършването на определени работи във връзка с устройството на територията;

5. Декларация по чл.194, ал.4 и ал.5 от ЗУТ;

6. Предложение за организацията на свободния достъп;

7. Пълномощно , когато заявлението се подава от пълномощник;

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение 14 дни

Такса – безплатна

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


31. ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж

4. Протокол Образец 14

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 15 дни

Такса –чл.51, т.4. Наредба №12

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20,00лв.

  • бърза услуга /15 дни –  30,00лв.
  • експресна услуга / 5 дни – 40,00 лв.

чл.51, т.3. Наредба №12

За заверяване на актове и протоколи по време на строителството–Наредба № 3 – 20,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


32. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СЪДЕБНА ДЕЛБА С ОЕСУТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Актуална скица, скица с виза или одобрен ПУП

4. Инвестиционен проект в обхват и съдържание определен в Наредба № 4 за ОСИП като всички части бъдат подписани от възложител и придружени с присъединителни договори от експлоатационните дружества-ВиК, ЧЕЗ, Комекес АД, РЗИ/при необходимот, РИОСВ/при необходимост/, РСПБЗН/при необходимост, КАТ/при необходимост/, Агенция по горите/при необходимост/ актуални правоспособности и застраховки на проектантите

5. Съдебно решение

6.Пълномощно /при необходимост/

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 15 дни

Такса –чл.51, т.7 от Наредба № 12

В зависимост от обекта, съобразно Наредба №12 на Общински съвет гр.Самоков.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


33. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Доказателства за отказ за доброволно учредяване

5. Парцеларен план

6. Извадка от регистъра на собствениците на засегнатия имот

7. Оценка на комисията по чл.21о от ЗУТ

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса – определяема

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


34. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА СТРОЕЖИ С ВЛЯЗЛО В СИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Необходими документи:

1. Заявление

2. Оригинална скица с нанесени данни за инженерната инфраструктура.

3. Строително разрешение

4. Документ за платено право на строеж

5.  Аварийно

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса – чл.51, т.16   и  т.18  от Наредба №12

а/ асфалтова настилка – 60,00лв./кв.м.

б/ тротоарна настилка -80,00лв./кв.м.

в/ зелена площ – вътрешно квартални пространства – 10,00лв./кв.м.

г./ бордюри – 10,00 лв./м.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


35. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост или право на строеж

3. Актуална скица, скица с виза / издава се служебно

4. Писмено съгласие на Националното управление по горите заизвършване на исканото строителство

5. Подробен устройствен план

6. Инвестиционен проект – 3 екземпляра

7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС

8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите от лице по чл. 142, ал.6 ЗУТ или, Решение на съответния експертен съвет, в случаите по чл. 143, ал. 3 от ЗУТ

9. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност

10. Предварителни договори за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – по ЗУТ

Такса – чл.51, т.7, т.8.1 и при необходимост т.12, т.18 от Наредба №12 на Общински съвет гр.Самоков.

В зависимост от обекта и заявена от специалиста

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


36. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ВКЛЮЧВАНЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Актуална скица

4. Допускане по чл.124 от ЗУТ

5. Проект на ПУП-3 екз.,

6. Становища и съгласувателни писма от контролни органи и експлоатационни дружества

7.  Пълномощно /при необходимост/

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса -Съгласно чл.70 б от Наредба №12 на Общински съвет гр.Самоков. Определя се въз основа на протокол на комисия, назначена от Кмета на общината.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


37. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за ползване на имота

3. Актуална скица от СГКК или общинска служба земеделие

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса -Стойността на  имота се определя от лицензиран оценител  съгл.Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, одобрена от ОбС  и вписана в заповедтта  издадена от кмета за продажба на имота

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


38. ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост, разрешение за строеж

3. Екзекутивна документация 2 комплекта

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение –  14 дни

Такса -определяема – чл.51, т.13 и т.18 от Наредба №12 на Общински съвет – Самоков

– 14 дни  – 20,00 лв.

– бърза услуга / 7 дни  –  40,00 лв.

– експресна услуга / 4 дни – 60,00 лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


39. СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Виза ( действащ ПУП)

4. Инвестиционни проекти изработени съгласно глава 5 от наредба 4 от 25.05.2001 г. – 2 бр.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса -определяема – чл.51, т.7.11 и т.18 от Наредба №12 на Общински съвет – Самоков

– в зависимост от обекта, внася се такса в размер на 10 % от стойността за одобряване на технически инвестиционен проект .

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


40. УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Проект изготвен от правоспособен проектант, съгласуван със съответните контролни органи със схема на трасето

4. Договори за присъединяване към електропреносната и водо-канализационни системи

5. решение на комисията по чл. 17 ал. 1 т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване трасета за проектиране

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса -определяема – чл.51, т.16 и т.18 от Наредба №12 на Общински съвет – Самоков

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


41. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩА 

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Копие от Заповед за учредяване право на прокарване на обекта

3. Копие от Разрешение за строеж издадено от Главния архитект на Община Самоков

4. Копие от Протокол на приемателната комисия приела завършеният обект без забележки

5. Копие от Нотариално заверено пълномощно, при упълномощаване

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 

Такса – в зависимост от обекта, съобразен с чл.51, т.15.1 и се залага от специалиста

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


42. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Решение по чл.18 от ЗСПЗЗ

3. Геодизическо заснемане (помощен план)

4. Документ за собственост (стар)

5. Регистър на бивши и настоящи собственици на имота

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение –  15 дни

Такса –Чл.51, т.4. от Наредба №12

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20,00лв.

– бърза услуга (15 дни) – 30,00лв.

– експресна услуга (5 дни) – 40,00лв.

 Чл.51, т. 1.7. от Наредба №12

За скица баланс по чл. 13 от ЗСПЗЗ – 30лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


43. ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Паспорт на хартиен носител – 2 бр.

3. Паспорт магнитен – 1 бр.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение –  7 дни

Такса -чл.51, т.19 от Наредба 12

– / 7 дни/ –  20,00лв

– бърза услуга (3 дни) – 40,00лв.    –

експресна услуга (2 дни) – 60,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


44. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЧЕ ОБОСОБЕНИТЕ ДЯЛОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТГОВАРЯТ НА ОДОБРЕНИ ЗА ТОВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

Необходими документи:

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Оригинална виза за проектиране при необходимост

4. Инвестиционен проект – 3 комплекта

5. Договори с експлоатационни дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение –  

Такса – определяема

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


45. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА 

Необходими документи:

1. Заявление свободен текст

2. Протокол Образец 2 по Наредба № 3 за актове по време на строителството от надзора.

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение –  

Такса –чл.51,т 3.от Наредба №12

За заверяване на актове и протоколи по време на строителството–Наредба № 3 – 20,00лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец Изтегли образец 1


46. ИЗДАВАНЕ СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Необходими документи:

1Заявление по образец

2. Документ за собственост

Mясто за подаване на документите – Деловодство

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса :– чл.51, т.1.1 – 1.5    и  т.18  от Наредба №12

За издаване на скица до 10 дни :

– За недвижим имот – 15лв.

– За недвижим имот от архивен план (10 дни) –15лв.

За комбинирана скица по действащ и архивен план/7дни/ – 20лв.

– бърза услуга (4 дни) – 40лв.

– експресна услуга (2 дни) – 60лв.

За комбинирана скица от кадастралната карта и действащ регулационен план – 20 лв.

– бърза услуга (4 дни)– 40лв. /нова Решение № 1317/17.04.2014г./

– експресна услуга (2 дни)– 60лв. /нова Решение № 1317/17.04.2014г./

За скица от действащ план с изчертан  подземен кадастър -20лв.

– бърза услуга (4 дни) – 30лв.

– експресна услуга (2 дни) –45лв.

За предоставяне на информация по действащ застроителен план –15лв

– бърза услуга (4 дни) –25лв.

– експресна услуга (2 дни) –35лв.

За скица баланс по чл. 13 от ЗСПЗЗ – 30лв.

Всички такси по чл.51, т. 18 се завишават с коефициент :

18.1 – за национален курорт Боровец  – 2 пъти;

18.2 – за  гр.Самоков – извън границите на  ЗРП,  к.к Белчин бани  и всички вилни зони  – 1,5 пъти

18.3 – за местен курорт  и землището му ( с.Б.Искър, с.М.Църква, с.Говедарци, с.Маджаре)  – 1,2 пъти

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1, Изтегли образец 2, Изтегли образец 3