Обслужване | Община Самоков

                                         ОБСЛУЖВАНЕ

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 8, 9 и 10

 

 

1.ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА:

 

1.1  НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на данъчна оценка (по образец);
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост (Нотариален акт, решение, договор, протокол и т.н.) (копие);
 3. Актуална скица (копие);
 4. Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението;

1.2 НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на данъчна оценка (по образец);
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост върху поземления имот или за учредено правото на строеж (копие);
 3. Констативен протокол от общинска администрация (техническа служба) за степен на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането (при незавършено строителство) (копие);
 4. Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението;

1.3 ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на данъчна оценка (по образец);
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост (Решение на поземлената комисия, нотариален акт, договор и др.) (копие);
 3. Таксационна характеристика – за горите (копие);
 4. Скица (копие);
 5. Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението

2.ПРИЕМАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

Необходими документи:

 1. Подадена и обработена декларация по чл. 14 от ЗМДТ (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно).

3.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ (ДЕКЛАРИРАНО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО)

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно).

4.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА САМОКОВ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

5.ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗМДТ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

6.ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 10

7.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК НАСЛЕДСТВО

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

8.ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА МПС

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

 

Такса за административни услуги

 

Наредба № 12 чл.55а (изм. с Решение № 1317/17.04.2014г. на Общински съвет – Самоков, изм.с Решение № 758/23.02.2017г.)

За извършени услуги от отдел ”Местни от отдел ”Местни данъци и такси” се заплащат следните такси:

1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на самостоятелни обекти

в сгради и на имоти в населени места, за които няма одобрена кадастрална

карта:

-Обикновена услуга – 5 дни -10,00 лева

-Експресна услуга – 3 дни – 24,00 лева

-Еднодневна услуга -1 ден – 30,00 лева

1А. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на самостоятелни

обекти в сгради, на земеделски земи и на имоти в населени места с одобрена

кадастрална карта:

-Обикновена услуга – 5 дни – 30,00 лева

-Експресна услуга – 3 дни – 45,00 лева

-Еднодневна услуга – 1 ден – 60,00 лева

1.Издаване на дубликат за платени данъци – 1,50лв./страница

2.Издаване на удостоверение за декларирани данни:

– Обикновена услуга (14 дни) – 4,00лв.

Бърза услуга (7 дни) – 6,00лв.

Експресна услуга (3 дни)– 8,00лв.

3.Издаване на удостоверение за платен данък наследство:

Обикновена услуга (14 дни) – 5,00лв.

Бърза услуга (7 дни) – 10,00лв.

Експресна услуга (3 дни) – 15,00лв.

4.Издаване на служебна бележка за МПС:

Обикновена услуга (14 дни) – 4,00лв.

Бърза услуга (7 дни) – 6,00лв.

Експресна услуга (3 дни) – 8,00лв.

5.Издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ –

3,00лв./страница

 

                              ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 1.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ (по образец);
 2. Документ за собственост: нотариален акт; удостоверение за наследници; протокол за обявяване на саморъчно завещание; удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16); съдебно решение; решение на общинска служба „Земеделие и гори”; постановление за възлагане; договор за доброволна делба; договор за продажба чрез публичен търг; договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя; документи, удостоверяващи настъпили промени (копие);
 3. Решение на ТЕЛК (при деклариране на имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25 ал.2 от ЗМДТ)
 4. Актуална скица (ако има земя или изменение в квадратурата) (копие);
 5. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува.

Случаи, при които се подава данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ:

– При придобиване на недвижим имот;

– При учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот:

 • право на строеж
 • право на надстрояване и пристрояване
 • право на ползване
 • сервитути

– При промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

Имоти, за които се подава данъчна декларация: за разположените на територията на общината сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания;

за поземлените имоти извън тях, които според ПУП попадат в урбанизирани територии или в отделни поземлени имоти извън тях и са предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други;

за застроени земеделски земи и гори – за действително застроената площ и прилежащия й терен

Имоти, за които не се подава данъчна декларация:

–    Поземлени имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;

 • Поземлените обекти, заети от водни обекти, които са държавна и общинска собственост;
 • Земеделски земи и гори, ако не са застроени.

 

Имоти, за които се подава данъчна декларация, но са освободени от плащането на данък недвижим имот:

 • имотите, които са публична общинска или държавна собственост, освен ако не са предоставени за ползване от друго лице, което не е освободено от плащане на данък недвижим имот;
 • читалища, музеи, галерии, библиотеки и сградите – паметници на културата, освен ако не се ползват със стопанска цел;
 • сградите, собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условия на взаимност;
 • сградите на Българския червен кръст;
 • сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
 • молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
 • парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
 • имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
 • временни сгради, обслужващи строежа на нови сгради или съоръжение до изграждането му и предаването им в експлоатация;
 • стопанските сгради на селскостопанските производители, използвани за селскостопанска дейност;

недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон, но които не могат да бъдат ползвани от собствениците им, тъй като се ползват от държавата, общината, обществена организация или търговско дружество. Собствениците се освобождават от плащането на данъка за срок от 5 години, а данъчно задължени лица са ползвателите. Ако правото на собственост върху имота е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването;

 • сградите, влезли в експлоатация преди 01.01. 2005 г. и получили сертификат категория А за енергийна ефективност – за срок от 7 години, ако за техните нужди се използват възобновяеми енергийни източници – за срок от 10 години, считано от годината следваща тази на издаването на сертификата;
 • сградите, влезли в експлоатация преди 01.01. 2005 г. и получили сертификат категория Б за енергийна ефективност – за срок от 3 години, ако за техните нужди се използват възобновими енергийни източници – за срок от 5 години, считано от годината, следваща тази на издаването на сертификата

 

Срокове за подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ: 2 месеца от датата на придобиване на имота/ на въвеждане в експлоатация на сградите/ или 6 месеца от откриване на наследството /ако имота е придобит по наследство/. При закъснение или подаване на неверни данни касаещи облагането с данък  недвижими имоти се налагат санкции, съгласно чл. 123 от ЗМДТ: за физически лица – глоба в размер от 10 до 400лв; за юридически лица – имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

При деклариране на неверни данни, касаещи такса битови отпадъци (намаляване, освобождаване) – за физически лицаглоба в размер от 50 до 200лв; за юридически лица – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв

Основата за определяне на данък недвижим имот е данъчната оценка на имота, когато е  собственост на физически лица. Когато собственикът е юридическо лице и недвижимия имот е нежилищен, основата за определяне на данък недвижим имот е по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

За 2013г. Общински съвет е определил данък върху недвижимите имоти в размер на 1,4 върху хиляда от данъчната оценка /отчетната стойност/ на съответния имот.

Срокове за плащане на данък недвижим имот: от 01.03 до 30.06 и от 01.07 до 30.10 – на две равни вноски, за годината, за която се дължи. При плащане на целия данък за годината до 31.03 се прави отстъпка в размер на 5% върху дължимата сума.

Данъчно задължени лица са: собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти; собствениците на сгради, построени върху държавни или общински поземлени имоти; ползвателите – при учредено вещно право на ползване; концесионерите – при договор за концесия.

При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

Данъчни облекчения: данъкът се дължи с 50% намаление за имот, който е основно жилище. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, данъкът се дължи със 75 % намаление.

2. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.32 от ЗМДТ (по образец);
 2. Удостоверение за наследници;
 3. Документи, удостоверяващи собствеността на наследодателя (копие);
 4. Документи за банкови сметки на наследодателя;
 5. Данъчна оценка на недвижим имот;
 6. Застрахователна оценка на МПС;
 7. Документ за самоличност (пълномощно)

Услугата не се таксува

 

Случаи, при които се подава данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата:  облагат се наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго. Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

 

Определяне данъчната основа за облагане с данък върху наследствата: наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва: недвижимите имоти на територията на страната – по данъчна оценка; чуждестранната валута и благородните метали – по централния курс на Българската народна банка; ценните книжа – по пазарна стойност, или по номинал; превозните средства – по застрахователна стойност; останалите движими вещи и права – по пазарна стойност; предприятия или дялови участия – по пазарна стойност или по счетоводни данни; недвижимите имоти на територията на друга държава – по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Така се оценяват и задълженията на наследодателя. Приспадат се установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32; правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечен срок; разноските за погребение в размер 1000 лв.; предвидените в закона облекчения.

Особеност: В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.

Облагат се наследствени дялове над 250 хил. лв. Общинският съвет определя с Наредба 13 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва: за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;  за лица извън посочените 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Срокове за подаване на декларация по чл. 32 от ЗМДТ: 6 месеца от откриването на наследството (за съпруг, деца, родител, братя или сестри на починалия), 6 месеца от узнаването, че наследството е открито (за други наследници или завеници), 6 месеца от въвеждането във владение (за наследниците на обявените от съда лица за отсъстващи към момента на последното известие от лицето), от деня на раждането на наследник, който е бил заченат към датата на откриването на наследството. За изпусналите сроковете поради незнание за откритото наследство – 1 месец след узнаването.

При закъснение или деклариране на неверни данни се налага санкция съгласно чл. 124 от ЗМДТ: глоба в размер от 10 до 500 лв. При получаването на наследствени пари от банки, застрахователни дружества и др., без представяне на удостоверение от общината за платен данък върху наследството: глоба в размер от 20 до 200 лв за виновните лица

 

Данъкът се заплаща в срок от 2 месеца след връчването на съобщението за задълженията на наследника/ заветника или в срок до 1 месец, когато трябва да се удържи от банка, застрахователно дружество или друг влогодържател на пари на починалото лице. Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок.

Освобождават се от данък: имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия; имуществото, завещано на държавата и общините; имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза; обикновената покъщнина;  дребният земеделски инвентар; библиотеките и музикалните инструменти; предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена – до четвърта степен; неполучените пенсии на наследодателя; имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

3.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ЧЛ. 49, АЛ. 3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Необходими документи:

 1. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ (по образец);
 2. Документ за полученото имущество по дарение;
 3. Данъчна оценка на недвижим имот;
 4. Застрахователна оценка на МПС;
 5. Документ за самоличност (пълномощно)

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Случаи, при които се дължи данък при безвъзмездно придобиване на имущество: Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения, при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Данъкът не се дължи при дарение между съпрузи и между роднини по права линия и ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Данъчно задължени лица са:

 • Приобретелят (новият собственик);
 • Прехвърлителят – когато има изрична уговорка между страните или когато приобретателят е в чужбина. В такъв случай той е поръчител по задължението;
 • И двете страни – когато това е изрично уговорено. Тогава и двете страни отговарят солидарно;
 • Лицето, което придобива имущество с по-висока стойност при замяна, ако не е уговорено друго

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Имуществото се оценява, както следва: недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената цена или по по-високото от двете: определена от държавен или общински орган цена, или по данъчна оценка; другите имущества – като тези при наследството. При безвъзмездно придобиване на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредба 13 както следва: 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 5 на сто – при дарение между лица извън посочените. При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

При укриване на част от цената/оценката на придобитото имущество, на виновните лица се налага санкция по чл. 125 от ЗМДТ: глоба в двоен размер на данъка, дължим за укритата част от цената/оценката.

Особености: съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.

Срокове за заплащане на данък по безвъзмездно придобиване на имущество: данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на собствеността върху имуществото или при издаването на акта за собственост по давност и неговото вписване. Извън тези случаи безвъзмездно придобитото имущество се декларира и дължимият данък по придобиването му се заплаща до 2 месеца след получаването на имуществото.

Освобождават се от данък: придобитите имущества от: държавата и общините; образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца; Българският Червен кръст; национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания; фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани; даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения; обичайните подаръци; имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон; даренията в полза на народните читалища; придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на взаимност; безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Особеност: когато гореописаното имущество, получено безвъзмездно и освободено от данък, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, които са посочени като основание за освобождаване от данък.

 

4.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ

         МПС СЕ ОБЛАГАТ НА ОСНОВАНИЕ БАЗА ДАННИ НА КАТ

Лица, които дължат данък върху превозните средства: с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.  Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Определяне на размера на дължимия данък: за леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредба 13, съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

 1. до 37 kW включително 0,37лв за 1 kW;
 2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,44 лв за 1 kW;
 3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,71 лв. за 1 kW;
 4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;
 5. над 110 kW – 1,55 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 14 години 1
Над 5 до 14 години включително 1,5
До 5 години включително 2,8

 

Освобождават се от данък превозните средства на: държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица; дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;  Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;  лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW; електрическите автомобили.

Особености: при прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Срокове за плащане: данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

5.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Необходими документи:

 1. Заявление за отписване. (по образец);
 2. При продажба:

–           Фактура (копие)

–           договор за покупко-продажба (копие);

 1. При бракуване:

–           удостоверение от КАТ;

–           бракуван регистрационен талон (копие);

6.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61 н ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.61н от ЗМДТ (по образец);
 2. Решение на ТЕЛК за лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто (ако е на лице такова обстоятелство) (копие)
 3. Удостоверение за вписване в регистъра на чираците (ако работното място се използва за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятчиите) (копие)
 4. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Лица, които подлежат на облагане с патентен данък:  Физическо лице или  едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.,  лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия.

Данъчна основа за определяне на размера на патентния данък:  Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.  Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето.  Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно, както и за всеки един обект поотделно. Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите в  местата за настаняване,  средствата за подслон,  заведенията за хранене и питейните заведения, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени по-горе,  през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. Когато в рамките на една от посочените по-горе патентни дейности през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

Особености: лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности пот. 3 и пот. 31 от Приложение 4 на ЗМДТ, дължат данък само за дейността по т. 3.

При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.

Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 на ЗМДТ, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Срок за подаване на декларацията: декларацията се подава до 31.01 на годината, за която се подава. Ако дейността започне през годината – непосредствено преди започването й.

При промени в декларираните данни се подава нова декларация с корекциите в срок до 7 дни от настъпването на обстоятелството. При преминаване към облагане на лицето по общия  ред от ЗДДФЛ декларация за промените се подава в срок до края на следващия месец от възникването на обстоятелството за промяна в облагането.

 

При неспазване на сроковете за подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ на лицето се налага санкция съгласно чл. 126а, ал. 1 от ЗМДТ – глоба до 500 лв.

При невярно декларирани или укрити данни, водещи до намаляване на данъка на лицето се налага санкция по чл. 126а, ал. 2 от ЗМДТ  – глоба в размер на1000 лв.

 

Място за подаване на декларацията за облагане с патентен данък: декларациите се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.  Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника. Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

Данъчни облекчения: лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако до 31.01.те са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. Намеления ползват и

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година. Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност;
 2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 наприложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

 

Срокове за плащане на патентния данък:  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 1. за първото тримесечие – до 31 януари;
 2. за второто тримесечие – до 30 април;
 3. за третото тримесечие – до 31 юли;
 4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

8.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ (по образец);
 2. Заповед за прекратяване на категорията (ако е налице такова обстоятелство) (копие)
 3. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Кой дължи турисрически данък: с туристически данък се облагат нощувките.

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Данъка се внася  в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

Срок за подаването на декларацията по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ – 30.01 на следващата година, след годината, за която е дължим.

Неспазилите сроковете лица се наказват със санкция чъгласно чл. 127 от ЗМДТ: за физически лица – глоба от 20 до 200 лв; за юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лв

Данъчна основа за изчисляване на туристическия данък: Общинският съвет определя с наредба 13 размера на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване:

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗВЕЗДИ Размер на ТД
кк. Боровец 1,2,3,4,5 1,00 лв
гр. Самоков 1,2,3,4,5 0,50 лв
Всички останали населени места 1,2,3,4,5 0,40 лв

 

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по горната таблица

 

Срокове за плащане на туристическия данък: Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

9.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА № 12 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. САМОКОВ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.17, ал.5 от Наредба № 12 (по образец 2);
 2. Документ удостоверяващ, че за имота няма повече от 50,00 лв. дължима сума за консумирана електроенергия през последните
  6 месеца преди подаване на декларацията (само за застроените имоти);
 3. Документ за самоличност (пълномощно).

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9 в срок до 20 декември на година, предхождаща годината на облагане.

Услугата не се таксува

10.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 12 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. САМОКОВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.17, ал.2 от Наредба № 12 (по образец 1);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на
община Самоков, гише № 6, 7 и 9 в срок до 30 ноември на година, предхождаща годината на облагане.

Услугата не се таксува

11.ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА КУЧЕ

Необходими документи:

 1. Декларация (по образец);
 2. Ветеринарния паспорт на кучето (копие);
 3. Документ за самоличност (пълномощно).

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Годишната такса за притежаване на куче е в размер на 10,00 лв и се заплаща до 31 март на текущата година.

За куче, придобито след 31 март на съответната година, таксата се заплаща в едномесечен срок от придобиването му. В този случай таксата е в размер на 1 лв. за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на придобиването.

Съгласно чл.175, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност от годишна такса  се освобождават:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. ловни кучета.

Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета.

                                                    

                                                                                        ДРУГИ

 

 1. ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
  НЕ ДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

Необходими документи:

 1. Искане (по образец);
 2. Документ, удостоверяващ плащането (оригинал);
 3. Документ, доказващ недължимостта на плащането;
 4. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, деловодство

Услугата не се таксува