Дирекция „Финанси” | Община Самоков

1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на данъчна оценка (по образец);
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост ( Нотариален акт, решение, договор и т.н.) (копие);
 3. Актуална скица (оригинал и копие);
 4. Констативен протокол за степен на завършеност на строежа, издаден не по рано от три месеца преди датата на искането (при незавършено строителство)
 5. Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението;

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги . Изготвената оценка се получава  лично от собственика.

Срокове и такси за издаване:

С кадастрална карта        Без кадастрална карта

Обикновена услуга ( до 5 дни) –            30,00 лв                                10,00 лв.

Експресна услуга (до 3 дни) –                   45,00 лв                                24,00 лв.

За 24 часа                                                     60,00 лв                                30,00 лв

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на данъчна оценка (по образец);
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост ( Решение на поземлената комисия, нотариален акт, договор и др.) (копие);
 3. Таксационна характеристика – за горите (копие);
 4. Скица (копие);
 5. Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението;

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги. Изготвената оценка се получава се лично от собственика.

Срокове и такси за издаване:

 – за имоти, за които няма одобрена кадастрална карта; за самостоятелни обекти в сгради и за земеделски земи:

С кадастрална карта        Без кадастрална карта

Обикновена услуга ( до 5 дни) –            30,00 лв                                10,00 лв.

Експресна услуга (до 3 дни) –                   45,00 лв                                24,00 лв.

За 24 часа                                                     60,00 лв                                30,00 лв

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


3. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЛАГАЕМИ ИМУЩЕСТВА И ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ(ЗМДТ)

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги.

Срокове и такси за издаване:

Обикновена услуга ( до 14 дни) – 4,00 лв.

Бърза услуга (до 7 дни) – 6,00 лв.

Експресна услуга (до 3 дни) – 8,00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


4. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ или ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА САМОКОВ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише Деловодство.

Срокове и такси за издаване:

Услугата не се заплаща.

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


5. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ (по образец);
  • Декларация по чл. 14 от ЗМДТ се подава за:

  –  новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.

  –  новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в 2-месечен срок предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

  –  при преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

  – при придобиване на имот по наследство декларацията се подава в срока в 6 месечен срок.

  –  при частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно

 2. Документ за собственост / удостоверение за наследници / удостоверение за въвеждане в експлоатация / решение на съда / решение на общинска служба „Земеделие и гори” (копие);
 3. Решение на ТЕЛК (при деклариране на имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25 ал.2 от ЗМДТ)
 4. Актуална скица (ако има земя или изменение в квадратурата) (копие);
 5. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков,  гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги за физически лица и стая 517 за юридически лица или чрез портала за е-услуги.

Услугата не се таксува.

Изтегли образец

Изтегли образец – за груб строеж

        Не се подава декларация по чл. 14 от ЗМДТ за:

 • имоти, придобити по възмезден начин – данните се подават от Агенция по вписванията
 • новопостроени сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ – необходимите данни се предоставят от възложителя на строежа в 2-месечен срок след завършването на сградата в груб строеж
 • в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството и на възложител по ЗУТ. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация по чл. 27, която подават в 2-месечен срок от придобиването.

Декларация по чл.27 от ЗМДТ


6. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.32 от ЗМДТ (по образец);
 2. Удостоверение за наследници;
 3. Документи, удостоверяващи собствеността на наследодателя(копие);
 4. Документи за банкови сметки на наследодателя;
 5. Данъчна оценка на недвижим имот;
 6. Застрахователна оценка на МПС;
 7. Документ за самоличност (пълномощно)

Документите се подават на партера на община Самоков,  гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги .

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


7. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ.3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

 Необходими документи:

 1. Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ (по образец);
 2. Документ за полученото имущество по дарение;
 3. Данъчна оценка на недвижим имот;
 4. Застрахователна оценка на МПС;
 5. Документ за самоличност (пълномощно)

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги.

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


8. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документа ( по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно)

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Такса за издаване:

5,00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


9. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документа ( по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно)

 

Документите се подават на партера на община Самоков, гише гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Такса за издаване:

3,00 лв. на страница

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


10. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Необходими документи:

 1. Заявление за отписване. (по образец);
 2. При продажба:
 • Фактура (копие)
 • договор за покупко-продажба (копие);
 1. При бракуване:
 • удостоверение от КАТ;
 • бракуван регистрационен талон (копие);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


11. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61н ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.61н от ЗМДТ (по образец);
 2. Решение на ТЕЛК за лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто (ако е на лице такова обстоятелство)(копие)
 3. Удостоверение за вписване в регистъра на чираците (ако работното място се използва за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятчиите) (копие)
 4. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги.

 

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


12. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);
 1. Заповед за прекратяване на категорията ( ако е налице такова обстоятелство) (копие)

Документите се подават на партера на община Самоков,гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги.

 

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


13. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА № 12 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ГР. САМОКОВ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ Такса ЗА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА или ДРУГИ

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.17, ал.5 от Наредба № 12 (по образец 2);
 2. Документ удостоверяващ, че за имота няма повече от 50,00 лв. дължима сума за консумирана електроенергия през последните 6 месеца преди подаване на декларацията (само за застроените имоти)
 3. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги в срок до 31 декември на година, предхождаща годината на облагане.

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


14. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 12 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ГР. САМОКОВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.17, ал.2 от Наредба № 12 (по образец 1);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават в сградата на община Самоков, партер гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги и стая 517 или по пощата  в срок до 30 ноември на година, предхождаща годината на облагане.

Услугата не се таксува.

Изтегли образец


15. ИЗДАВАНЕ НА  КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават и получават на партера на община Самоков, гише в звено за административно обслужване.

Такса за издаване:

3,00 лв. на страница

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


 16. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на документи (по образец);
 2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават и получават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Такса за издаване:

5,00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


17. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА  ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК НАСЛЕДСТВО

Необходими документи:

1. Искане за издаване на документи (по образец);

2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Такси за издаване:

5,00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


18. ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА

Необходими документи:

1. Искане за издаване на документи (по образец);

2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават и получават  на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Такса за издаване:

9,00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


19. ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕНИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Необходими документи:

1. Искане (по образец);

2. Документ, удостоверяващ плащането (оригинал);

3. Документ, доказващ недължимостта на плащането;

4. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, Деловодство

Услугата не се таксува.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


20. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

Необходими документи:

1. Искане (по образец);

2. Документ, удостоверяващ правото на собственост (копие), удостоверение за наследници (при необходимост);

3. Актуална скица (копие);

4. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Срокове и такси за издаване:

С кадастрална карта        Без кадастрална карта

Обикновена услуга ( до 5 дни) –            30,00 лв                                10,00 лв.

Експресна услуга (до 3 дни) –                   45,00 лв                                24,00 лв.

За 24 часа                                                     60,00 лв                                30,00 лв

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


21. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Необходими документи:

1. Искане (по образец);

2. Документ, удостоверяващ правото на собственост (копие);

3. Актуална скица (копие);

4. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, гише № 7,8,9 или чрез портала за е-услуги

Срокове и такси за издаване:

С кадастрална карта        Без кадастрална карта

Обикновена услуга ( до 5 дни) –            30,00 лв                                10,00 лв.

Експресна услуга (до 3 дни) –                   45,00 лв                                24,00 лв.

За 24 часа                                                     60,00 лв                                30,00 лв

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


22. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Необходими документи:

1. Искане свободен текст;

2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, Деловодство

Такса за издаване:

5.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


23. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Необходими документи:

1. Искане свободен текст;

2. Документ за самоличност (пълномощно);

Документите се подават на партера на община Самоков, Деловодство

Такса за издаване:

5.00 лв.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


24. ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕ ДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ,

ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

Необходими документи:

1. Искане (по образец);

2. Документ, удостоверяващ плащането (оригинал);

3. Документ, доказващ недължимостта на плащането;

4. Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, деловодство

Услугата не се таксува