Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” | Община Самоков

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

1. Издаване на  удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи:

1. Лични карти на родителите;

2 .Съобщение за раждане от здравно заведение;

3 .Заявление за припознаване при необходимост;

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – до 3 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Необходими документи:

1. Лични карти;

2 .Декларации по чл.9, ал.1 от СК по образец;

3  .Медицински свидетелства за сключване на граждански брак по образец;

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Такса ( делничен ден) – 60 лв

Такса (празнични и почивни дни) – 100 лв

Такса (изнесен ритуал) – 180 лв

Срок – веднага или до 3 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


3. Издаване на препис извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи:

1. Лична карта на починалия;

2 .Съобщение за смърт от здравно заведение;

Mясто за подаване на документите – 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


4. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи:

1 Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая
Срок – веднага или до 3 дни
Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Необходими документи:

1. Лична карта

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая
Срок – веднага или до 3 дни
Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


6. Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


7. Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни
Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


8. Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


9. Удостоверение за семейно положение

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


10. Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


11. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


12. Удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


13. Удостоверение за наследници

Необходими документи:

1. Лична карта;

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – в зависимост от сложността на удостоверението

Такса – 3.00 лева на страница

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


14. Удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


15. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи:

1. Лична карта;

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


16. Издаване на удостоверение  за постоянен адрес за първи път

Необходими документи:

1. Лична карта;

2. Документ за собственост на имота или договор за ползване на имота за жилищни нужди.

3. Деклараци по чл. 92, ал.3 по образец при необходимост.

Mясто за подаване на документите – 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец

Изтегли образец 2


17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Необходими документи:

1. Лична карта;

2. Документ за собственост на имота или договор за ползване на имота за жилищни нужди;

3. Деклараци по чл. 92, ал.3 по образец при необходимост.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец1

Изтегли образец 2


18. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Необходими документи:

1. Искане до Кмета

2. Нотариален акт на имота;

3. Скица на имота от Агенция по кадастъра

Mясто за подаване на документите – 215  стая

Срок – 7 дни

Такса – 7.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


19. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

Необходими документи:

1. Лична карта;

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


20.Издаване на  удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.

Необходими документи:

1. Лична карта;

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Необходими документи:

1. Заверен препис или извлечение от съставен акт по гражданско състояние в

чужбина;

2. Документи за самоличност на родителите.

3. Превод на български език и заверка на документа, а при необходимост и

легализация.

4. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

Mясто за подаване на документите – 215  стая

Срок – до 14 дни

Такса – 10.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


22. Признаване и изпълнение на съдебно решения или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Необходими документи:

1. Лична карта;

2. Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМЧП

3. Препис от съдебно решение/съответният акт, заверен по надлежният ред от чуждестрания орган, който го е издал, легализиран и преведен на български език, заверен от Министерство на външните работи;

4. Удостоверения, че решението е влязло в сила.

5. Нотариално заверено пълномощно при необходимост

Mясто за подаване на документите – 225 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 10.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец 1

Изтегли образец 2


23. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Снимки-2бр.

3. Документ за платена държавна такса.

4. Нотариално заверено пълномощно при необходимост

Mясто за подаване на документите – 215  стая

Срок – 14 дни

Такса – 50.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


24. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 6.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


25. Присвояване на ЕГН на лица получили постоянно или дългосрочно пребиваване

Необходими документи:

1. Уведомително писмо от отдел „ Миграция“ към ОД на МВР-София;

2. Документ за самоличност;

3. Заявление за постоянен адрес;

4. Адресна карта за настоящ адрес.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


26. Присвояване на ЕГН на лица получили или възстановили българско гражданство

Необходими документи:

1. Удостоверение за българско гражданство:

2. Заявление за постояенен адрес;

3. Адресна карта за настоящ адрес;

4. Преведени и заверени документи, удостоверяващи личните данни на лицето;

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 10.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


27. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 и 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


28. Удостоверение за установяване на трудов стаж на жените майки и осиновителки (за пенсия).

Необходими документи:

  1. Трудова книжка.

Mясто за подаване на документите – 417 стая

Срок –7 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


29. Удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Необходими документи:

1. Лична карта

2. Трудова книжка.

Mясто за подаване на документите – 500 стая

Срок – 14 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


30. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП 3)

Необходими документи:

1. Лична карта

2. Трудова книжка.

Mясто за подаване на документите – 500 стая

Срок – 14 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


 

31. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 5.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


32. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Необходими документи:

1. Документ за самоличност.

2. Преведен и легализиран официален документ, от който да се види името, дата на раждане, полът и семейното положение на чуждият гражданин.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 5.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


33. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


34. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


35. Припознаване на дете

Необходими документи:

1. Заявление до Кмета.

2. Нотариално заверена декларация за припознаване.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – 90 дни

Такса – 3.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


36. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Необходими документи:

1. Лична карта.

2. Удостоверение за промяна в режима на имуществените отношения.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


37. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Необходими документи:

1. Постъпило по официален път писмо.

Срок – до 7 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


38. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейният регистър на населението

Необходими документи:

1. Лична карта.

Mясто за подаване на документите – 215 или 217 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Такса – 5.00 лева

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


39. Възстановяване или промяна на име 

Необходими документи:

1. Лична карта.

2. Заявление за възстановяване или промяна на име с нотариална заверка.

Mясто за подаване на документите – 215 стая

Срок – веднага или до 3 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Изтегли образец


40. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 

Необходими документи:

1. Лична карта.

Услугата се извършва в кметствата на територията на Община Самоков

Такса – 5.00 лева

Срок – веднага

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


41. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Необходими документи:

1. Лична карта.

Услугата се извършва в кметствата на територията на Община Самоков

Такса – 5.00 лева

Срок – веднага

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


42. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите

Необходими документи:

1. Лична карта.

Услугата се извършва в кметствата на територията на Община Самоков

Такса – 5.00 лева

Срок – веднага

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


43. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Необходими документи:

1. Лична карта.

2. Писмено заявление

Mясто за подаване на документите – 225 стая

Такса – безплатно

Срок – 30 дни

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване