Телефонен указател | Община Самоков

Телефонен указател

ОБЩИНА САМОКОВ

424723164_782606087229101_647172267386103338_n

                                             УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Централа

 

0722/666 30 ;  666 31 ;  666 32 ;

 

 

 

e-mail

 

obsh_sam@mail.bg

samokov@samokov.bg

 

 

интернет страница

 

 

www.samokov.bg

 

стая

длъжност

име и фамилия

телефон

вътр.

315

 

КМЕТ

 АНГЕЛ ДЖОРГОВ

mayor@samokov.bg

 

6 66 66

 

222

Главен специалист

“Канцелария кмет”

Галина Големинова

 

факс

6 00 50

200

402

Заместник кмет

Люба Кленова

 

6 66 65

 

402

301

Заместник кмет

Станимира Давидова

 

6 66 67


333

301

Заместник кмет

инженер Петър Костов

 

6 67 29


444

316

Секретар

6 00 30

316

319

Председател  на Общински съвет

Мая Христева

 

6 66 06

111

Главен специалист „Общински съвет”

Нели Домишлярова

obs.samokov@gmail.com

 

факс

6 66 10

100

512

Вътрешен одит

 Иванка Малинчева  561

 

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

221

Директор на дирекция

 Даниела Оцетова

 

   563

225

 Главен юрисконсулт – Обществени поръчки

 Десислава Методиева

 

108

223

 Старши юрисконсулт

 Камелия Гергинова  366

513

Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”

 Веска Тодорова     314

216

Изпълнител юрист

 Йоанна Даганова

 

 108

521

 Главен експерт  Виктория Петрова – Консепсион

 

 

 

 

 

 

225

Главен експерт  „Култура, вероизповедания и етнос”

Пепа Георгиева

417

Главен специалист „Човешки ресурси”

Галина Галчева

 

417

Домакин

Евгения Гълъбова

 

216

219

Главен експерт „Компютърни системи”

Милен Пасков

6 03 78

 

219

314

Главен експерт „АПИО”

Валентина Манчева

 

 

130

Секретар МКБППМН

Бойка Буранова

6 01 94

4

Главен специалист „Деловодство”

Димитрина Чапкънова

114

3

Главен специалист „Деловодство”

Снежана Низамска

112

2

Главен специалист „Деловодство”

Лилия Делиева

116

Главен специалист „Ксерокс”

Десислава Костова

141

527

Главен специалист „Архив”

Надка Николова

 6 66 50

500

Изпълнител шофьор

Иван Иванов

Петър Стоев

 

ОТДЕЛ „ГРАО”

216

Началник отдел „ГРАО”

Полина Спасова

6 61 10

221

215

ГРАО

Дафинка Механджийска

Мария Дулева

Ивелина Крумова

6 66 13

215

217

Главен специалист „Гражданско състояние, ритуали и обреди”

Цветелина Спасова

Ренета Атанасова

 6 00 97

217

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПЕЙСКИ И ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ”

437

Директор „ТСУЕП”

Красимира Костадинова

 

411

427

Главен архитект

Надежда Клинчева

6 66 62

 

427

429

Главен специалист „Архитектура”

Марияна Христова

429

425

Главен експерт Градоустройство”

    Лилия Ружина

425

Младши експерт

Силвия Балтова

411

Младши експерт

Снежана Чулкова

411

413

Главен специалист „Контрол по строителството, кадастър и регулация”

Ивелина Кирилова

Галя Петрова

 

 

413

435

Главен експерт „ПУП”

Иванка

Лобутова

435

Главен експерт

421 Главен специалист Габриела Стаменова

421

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

429

Главен специалист

 „Европейски програми”

 Миленa Дренска

 

429

Главен експерт „Европейски програми”

Теодора Василева

433

Главен специалист „Благоустройство и комунални дейности”

Антони Петрунов

 

433

435

Главен експерт „ТСУ”

Румяна

Драганова

435

225

Главен експерт „Инвеститорски контрол”

Александър Дамянов

 

108

ОТДЕЛ „РЕГУЛАЦИЯ И КАДАСТЪР”

423

Началник отдел

„Регулация и кадастър”

Юри Бодуров

6 66 64

 

423

421

 

 

421

421

Специалист

„Регулация и кадастър”

Виолетка Попова

 

 

421

419

Главен специалист „РИК”

Иван Терзийски

 

 

 

 

419

Главен спeциалист „ТСУ”

Юлияна Гуцалска

433

Главен експерт  „Капитални разходи и

пътна мрежа”

 

433

412

Главен специалист „Подземен кадастър и архив”

Васил Велинов

412

414

Главен специалист „Чертожник”

Мариана Аврамова

414

Технически изпълнител “Кадастър”

 Мария Манова

313

0722-88044

416

Младши експерт „Инвеститорски контрол”

 Радослав Павлин

416

Главен експерт „Инвеститорски контрол и кадастър”

Делян Кирилов

 

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

420

Директор „ХДЕТТОС”

Бранимира Бодурова

6 69 51

 

420

 418  Главен експерт „Общински имоти” Елка Кашинова

 

 418

411

 

415

Главен експерт „Транспорт и жилищно настаняване”

Мариана

Вучова

 

415

Младши експерт

Петя Вукадинова

409

главен експерт „Екология”

Елена Лобутова

 

 

 

409

Старши експерт „Екология”

Мария Санкийска

407

Главен експерт „Категоризация, разрешителни и регистрационни режими”

Ася Димова

 

 

 

 

407

Главен експерт „Търговска дейност”

Ирена Сайменова

405

Главен експерт „Социални дейности и

здравеопазване”

Ралица Герасимова

 

 

405

Главен специалист

408

”Младши експерт  „Наеми и контрол, приходи от общинска собственост Петя Захова- Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

408

Главен експерт „Общински гори и земи”

Велислав Здравков

401

Главен експерт “Енергопотребление”

Ивайло Русинов

 

 

223

411

Главен експерт „Общинска собственост, земи и земеделие”

Даниела Даганова

 

 

 

 

401

 Главен експерт „Наемни отношения”

Екатерина Димитрова

519

Главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт”

 Снежана Дамянова

 

6 00 99

227

Главен специалист „Образование, младежки дейности и спорт”

403

Главен специалист “Екология”  Лина Божичкова

 

 

 

 

518

Старши експерт

„Организация на туризма”

Васко Динолов

 

Главен специалист “Транспорт”

 Мариета Узунова

 

 223
          ДИРЕКЦИЯ  “ФИНАНСИ”

311

Директор „МДТБК”

 Златка Изова

308

ОТДЕЛ „БСОСОП”

309

Началник отдел „БСОСОП”

Даниела

Йончева

6 66 44

 

309

304

Главен специалист „Обработка на данни в счетоводството”

Ренета Лазарова

Елисавета Балабанова

 6 66 16 

304

306

Старши експерт „Обработка на данни в счетоводството

Главен експерт „Обработка на данни в счетоводството”

Борислав Димитров

Наталия Петрова

306

308

Главен специалист „Обработка на данни в счетоводството”

  Десилава Куцинкса

 

 

308

Младши експерт „Обработка на данни в счетоводството”

310

Главен специалист „Обработка на данни в счетоводството”

Елена Драганова

310

307

Главен експерт „Обработка на данни в счетоводството”

Любка Костова

307

307

Старши специалист „Обработка на данни в счетоводството”

 Янка Крумова

307

12

Инкасатор на едно гише

Лазаринка Велева

110

303

Младши експерт „Обработка на данни в счетоводството”

Силвия Ангелова

303

 303

Счетоводител

  Гергана Видинова  303

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И БЮДЖЕТ”

305

Началник отдел „ФКБ”

Тодор Виденов

6 01 40

 

305

307

Младши експерт „ТРЗ”

514

Главен експерт „Стопански дейности”

302

Главен експерт „Бюджет”

Милена Ласкина

Василка Керпийска

302

Главен експерт „Бюджет”

 

 

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

518

Началник отдел „МДТ”

Йорданка Велева

6 00 44

 

122

216

Главен специалист „МДТ”

Мариана Попова

 6 61 21

124

13

Касиер и изпълнител „МДТ”

Радостина Кичева

110

9

10

Младши експерт „МДТ”

                                             Маргарита Георгиева   6 61 21

126

Старши специалист „МДТ”

Десислава

Керкелева- Драганова

7

Главен специалисти „МДТ”

 Лили Дамянова

128

6

Изпълнител „Каса и архив”

Николинка Околска

14

Касиер и изпълнител „МДТ”

Камелия Чакърова

567

517

Старши публичен изпълнител

Константина Иванова

118

517

Главен експерт „МДТ”

Лилия

Борисова

118

Главен инспектор „МДТ”

Любомир

Чангъров

Главен експерт “МДТ”

Христина

Вукова

ДРУГИ  ДЕЙНОСТИ

 

411

Младши експерт „Управление при кризи”

 

 411

521

Военен отдел

Божидар Величков

6 67 23

406

504

ВиК „Чамкория”

 Янко Сираков

504

Дежурни „Гражданска защита”

6 66 20

106

Портиер

120

Парно

104

Ледена пързалка

 

Туристически информационен център

Иванка Вукова

6 00 19

311

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

 

Управител

Николай Стойнов

6 01 94

 

514

Счетоводител

Виктория Шаренкапова

 

404

411

Главен специалист

Елена Балабанова

411

Временна заетост

Станимира Шакалова

6-02-34

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ”

 

Управител

Красимир Димитров

6 02 44

Счетоводител

Мариана Манева

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ”

 

Управител

Веселин Хаджиангелов

6 65 99

60771

312

Счетоводител

503

                                                                       

                                                 КМЕТОВЕ  – СЕЛА

 

Алино

Борислав Брейчев

07124

22-41

Белчин

Венета Спасова

07124

22-60

Бели Искър

Благовест Бичаков

071227

220

Говедарци

Лорита Христова

07125

23-15

Горни Окол

 Елена Недялкова-Стайкова

07126

2220

Гуцал

 Диляна Велкова

071220

220

Доспей

Николай Гешев

0722

6-63-48

Долни Окол

Стоян Петров

07126

2225

Драгошиново

Георги Хаджийски

0722

6-66-24

Злокучане

Кристиян Здравков

07127

20-93

Клисура

Елена Симонова

07124

33-89

Ковачевци

Никола Хайверов

07123

22-36

Маджаре

  Христина Петрович- Деянова

07125

23-11

Мала Църква

Ивайло Петров

07125

23-12

Марица

Атанас Йорданова

071228

250

Ново село

 Величка Стойнева

071225

240

Поповяне

Елена Михайлова

07123

22-60

Продановци

Емилия Драганова

0722-

6-69-47

Райово

Васил Васов

07127

20-05

Рельово

07124

23-25

Радуил

Христо Иванов

07129

21-21

Шипочан

 Здравко Пенев

071224

240

Широки дол

Марияна Ръкльова

07127

20-07

Ярлово

Магдален Нешев

071221

233