План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 22.07.2021г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1.  Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 19.07.2021г. в сградата на общината, стая № 319.

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ ХРИСТЕВА/       

***********************************************************************************************************

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА април – юни 2021г.

 

 

Месец април – 22.04.2021г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец май – 20.05.2021г.

 

 1. Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества и отчет за дейността общинските предприятия
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 3. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец юни – 24.06.2021г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни