План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА януари – март 2020г

 

 

Месец януари /30.01.2020г./

 

1.Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

2.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

 1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на Община Самоков за 2019 г.
 2. Приемане на годишен план за приватизация на Община Самоков за 2020 г.

5.Приемане на план за действие на общинските концесии на Община Самоков

6.Доклад по чл.68а,ал.3 от Закона за съдебната власт и предложение за съдебни заседатели за РС-Самоков и Софийски окръжен съд.

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец февруари /13.02.2020г./

 

1.Приемане на бюджета на Община Самоков за 2020 г.

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

 

Месец март /26.03.2020г./

 

1.Приемане на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”;

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 08.01.2020г.

 

 

 

 

Присъствали:

 

Мая Христева

Владимир Георгиев

Любомир Лобутов

Александър Кроснев

Ивалина Михайлова

Ангел Немов

Емил Кривошиев

Емилия Атанасова

Михаил Михайлов

Надка Янакиева