План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

 

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 29.10.2020г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 26.10.2020г. в сградата на общината, стая № 319.

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                         /МАЯ ХРИСТЕВА/

****************************************************************************

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА ОКТОМРИ – ДЕКЕМВРИ 2020г.

 

 

29 октомври 2020 г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков;
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков;
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите;
 4. Разни;

 

 

 

26 ноември 2020 г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков;
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков;
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите;
 4. Разни;

 

 

 

17 декември 2020 г.

 

1.Определяне размера на местните данъци и такси;

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков ;
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков;
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите;
 4. Разни;

 

 

 

Председателски съвет