План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

П  О  К  А  Н  А 

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 01.09.2023г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Приемане на бюджета на Община Самоков за 2023 г.;

 1. Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на територията на Община Самоков за учебната 2023/2024 г.;

3.Включване на част от Детска градина „Самоково”-филиал с.Говедарци,община Самоков в списъка на защитените детски градини за учебната 2023/2024 година.

4.Разкриване на нови групи и увеличаване на числеността на персонала в ДГ”Детелина” и ДГ”Самоково”- филиал с.Говедарци,община Самоков;

5.Безвъзмездно придобиване по реда на чл.54 от ЗДС собствеността върху недвижими имоти –частна държавна собственост,попадащи в обхвата на общински обект от първостепенно значение „Реконструкция на съществуващ резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с.Белчин,път за достъп и нов захранващ водопровод”.

6.Утвърждаване на решението на комисията,определена с Решение №2144 по Протокол №50/29.06.2023 г. на Общински съвет Самоков и определяне на спечелилия кандидат за Управител на „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

7.Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Самоков и Кмет на Кметство в Община Самоков за времето от обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 1. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 3. Разни

          Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 29.08.2023г. в сградата на общината, стая № 319.

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ РИСТЕВА/

***********************************************************************************************************

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 27.07.2023г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков;
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков;
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите;
 4. Разни.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 24.07.2023г. в сградата на общината, стая № 319.

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ ХРИСТЕВА/

                         

***********************************************************************************************************

 

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА март – май 2022г.

Месец март – 31.03.2022г.

 

 1. Приемане на бюджета на Община Самоков за 2022г.
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 3. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец април – 28.04.2022г.

 

 1. Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества и отчет за дейността общинските предприятия
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 3. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец май – 26.05.2022г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни