Избор на съдебни заседатели | Община Самоков

Избор на съдебни заседатели

Предложение от комисията по чл.68,ал.1,изр.второ от ЗСВ,утвърдена с Решение № 200 от 14.04.2020г. на Общински съвет – Самоков

Доклад от комисия за избор на съдебни заседатели, утвърдена с решение на ОБС Самоков № 200, взето по протокол № 8/14.04.2020г. на заседание на 14.04.2020г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 18.06.2020

********************************************************

Допуснати до събеседване кандидати за съдебни заседатели за  Районен съд – Самоков

 

 

 

Вх. № Име, фамилия
9400-1014/18.05.2020г. Катя Владимирова Маркова
9400-1018/18.05.2020г. Румяна Георгиева Върголомова
9400-1020/18.05.2020г. Анета Георгиева Казанджиева
9400-1042/20.05.2020г. Ирена Иванова Керефеина
9400-1044/20.05.2020г. Георги Александров Лобутов
9400-1049/20.05.2020г. Даниела Георгиева Груева
9400-1047/20.05.2020г. Виктория Георгиева Шакалова
9400-2273 / 10.10.2019г. Илияна Николова Тоскова

 

Р Е Ш И:

Допуснати до събеседване кандидати за съдебни заседатели за  Окръжен съд – София

 

9400-1047/20.05.2020г.Виктория Георгиева Шакалова

Вх. № Име, фамилия
9400-1019/18.05.2020г. Румяна Георгиева Върголомова
9400-1021/18.05.2020г. Анета Георгиева Казанджиева
9400-1062/21.05.2020г. Нина Станкова Даганова
9400-1062/21.05.2020г. Нина Станкова Даганова

 

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 16.06.2020г. от 16.00  ч. в заседателната зала на Общински съвет –Самоков, ет.3, стая 319.

Дата на публикуване 01.06.2020

********************************************************

На основание Решение № 200, по протокол № 8/14.04.2020г. на Общински съвет – Самоков и чл. 68 от Закона за съдебната власт, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд – Самоков.

 

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община Самоков, която попада в рамките на съдебния район;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към съответния съд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Самоков да се обръща за препоръки (Приложение № 5);
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласиe (Приложение № 4);
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
 • Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 3);
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

 

Място и срок за подаване на документите

 

В срок до 21.05.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, адресиран до Общински съвет – Самоков, на който са изписани имената, адрес и телефон на кандидата.

 

 

За допълнителна информация: тел. 0722 / 6 66 06 – Нели Домишлярова, ст.експерт Общински съвет