Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ,имот № 87 в м.”Лавандула” землище с. Злокучене. | Община Самоков