Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ,имот № 3 в к.р.662 м.”Високи рид” землище с Ковачевци. | Община Самоков