Съобщение във връзка с декларация за имущество и интереси | Община Самоков

Съобщение във връзка с декларация за имущество и интереси

СЪОБЩЕНИЕ

 

Комисията, съгласно ЗПКОНПИ към Общински съвет Самоков, уведомява кметовете на кметства в община Самоков и задължените лица по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ за следното:

Съгласно чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ, декларация за имущество и интереси се подава ежегодно до 15 май – за предходната календарна година. Тази декларация съдържа раздел „Имущество“ и в нея се декларират имуществото и доходите за 2021 г., към 31 декември на тази предходна година. В ежегодната декларация не подлежи на деклариране цялото притежавано имущество (както е при встъпителната декларация), а само това, което е придобито/отчуждено за годината на деклариране.

Декларациите се подават в срок до 15 май 2022 г., задължително на хартиен и на електронен носител (CD, USB флаш памет). Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Задължените лица, могат да подават декларациите си, както следва:

– по пощата, с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес:

гр. Самоков,ул.”Македония”№34 – за Комисия, съгласно ЗПКОНПИ към Общински съвет – Самоков;

– лично, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административнaта сграда на Община Самоков,

Гр.Самоков,ул. „Македония“ № 34 – за Комисия, съгласно ЗПКОНПИ към Общински съвет-Самоков;

– по електронна поща на адрес: obs.samokov@gmail.com

само ако подателят има електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

**************************************