График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 30.01.2020г. – СРЯДА от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

2.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

  1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на Община Самоков за 2019 г.
  2. Приемане на годишен план за приватизация на Община Самоков за 2020 г.

5.Приемане на план за действие на общинските концесии на Община Самоков

6.Доклад по чл.68а,ал.3 от Закона за съдебната власт и предложение за съдебни заседатели за РС-Самоков и Софийски окръжен съд.

  1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
  2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
  4. Разни

 

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 27.01.2020г. в сградата на общината, стая № 319.

 

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

 

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ ХРИСТЕВА/

 

 

/НД                                                                    

              

*****************************************************************************************                                                            

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. януари 2020г.

 

 

  Постоянна комисия Дата Час
  

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

  

 

 

 

20.01.2020г.

15:00ч.

 

 

 

16:00ч.

 

 

 

17:30ч.

  

ВТОРНИК

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»   

21.01.2020г.

 

16:00ч.

  

 

 

 

 

СРЯДА

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяне на земеделски земи

 

 

Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

  

 

 

 

 

22.01.2020г.

15:00ч.

 

 

 

 

16:00ч.

 

 

 

16:30ч.

 ЧЕТВЪРТЪК

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

 

 23.01.2020г. 16:00ч.