Контакти съгласно чл.13 ал.1 от ЗЕУ | Община Самоков

Контакти съгласно чл.13 ал.1 от ЗЕУ

Община Самоков

Адрес за кореспонденция: гр. Самоков ул. Македония №34

Булстат: 000776491

Адрес на интернет страницата на общината: www.samokov.bg

e-mail:  samokov@samokov.bg ; obsh_sam@mail.bg

Работно време на общинска администрацията: 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.

Работно време на Центъра за административно обслужване: 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване

Телефони за връзка: 0722/66630, 66631, 66632 и 0889 199 230 (от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.)

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:

Сигнали за корупция може да подадете на: mayor@samokov.bg или на телефон 0722/60030

 

 

Телефони на кметствата на територията на община Самоков

Алино Борислав Брейчев – кмет 071242241
Белчин Венета Балабанова – кмет 071242260
Бели Искър Благовест Бичаков – кмет 071227220
Говедарци Лорита Христова – кмет 071252315
Горни Окол Елена Недялкова-Стайкова – кмет 071262220
Гуцал Диляна Велкова – кметски наместник 071220220
Доспей Николай Гешев – кмет 072266348
Долни Окол Стоян Петров– кметски наместник 071262225
Драгушиново Георги Хаджийски – кмет 072266624
Злокучане Кристиян Здравков – кмет 071272093
Клисура Елена Симонова – кмет 071243389
Ковачевци Никола Хайверов- кмет 071232236
Маджаре Христина Петрович- Деянова- кмет 071252311
Мала Църква Ивайло Петров – кмет 071252312
Марица Атанас Йорданов – кмет 071228250
Ново село  Величка Стойнева– кметски наместник 071225240
Поповяне Елена Михайлова – кмет 071232260
Продановци Емилия Драганова – кмет 072266947
Райово Васил Васов – кмет 071272005
Рельово  – кмет 071242325
Радуил Христо Иванов- кмет 071292121
Шипочан Здравко Пенев – кметски наместник 071224240
Широки дол Марияна Ръкльова – кмет 071272007
Ярлово Магдален Нешев– кмет 071221233
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.
(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на община Самоков и се регистрират в деловодно-информационната система на община Самоков по определения ред.
(2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в община Самоков на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на община Самоков, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5
(3) . Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Самоков за резолюция.
(4) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на община Самоков, същите се разпечатват от определен служител и се регистърат в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
(5) . Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
3. предпочитаната форма за получаване на отговор;
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа : по административен ред и по съдебен ред – Административен съд София област, по отношение законосъобразността.
 424723164_782606087229101_647172267386103338_n
********************************************************

Това е нашият форум. Тук можете да изказвате мнения, да задавате въпроси, да отпрявате предложения както към общинското ръководство и служителите, така и към модераторите на сайта.

 

Коректният тон е задължителен, а писането на кирилица – препоръчително.

 

Благодарим ви!