Проекти | Община Самоков

choveshki

Проект: „Продължаваща подкрепа на деца и семейства в риск в община Самоков“

 

Бенефициент: Община Самоков

 

Размер на безвъзмездната помощ: 1 028 348.40 лв., от които:

874  096,14 лв. европейско и

154  252,26 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 01.02.2020 г.

 

Край: 31.12.2023 г.

 

Основна цел: Продължаваща подкрепата на процеса на деинституционализация на грижите за деца, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Създаване на устойчив модел за предоставяне на подкрепящи комплексни услуги, насочени към деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства.