План за интегрирано развитие за периода 2021 г.-2027 г. | Община Самоков

План за интегрирано развитие за периода 2021 г.-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027г.

Решение №1198/21.12.2021 г. за приемане на “План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027г.”

**********************************************************************************

ПОКАНА

За участие в обществено обсъждане  на проекта на План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027г.

                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на изискванията на чл.20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие във връзка с чл.14, ал.1 от Закона за регионално развитие, Община Самоков отправя покана към всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината, за участие в обществено обсъждане на изготвения проект на плана.

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.12.2021г. от 17.00ч., в заседателната зала но ОбС-Самоков, находяща се в сградата на общинска администрация при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и актуалната заповед на министъра на здравеопазването.

Проектът на План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027 година е публикуван на официалния сайт на община Самоков.

Можете да изпращате препоръки и становища на ел. поща: samokov@samokov.bg или входирате на място в Центъра за административно обслужване в сградата на общината в срок до 10.12.2021г.

 

С уважение,

Владимир Георгиев

Кмет на община Самоков

 

Проектът на План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027 година <<ТУК>>

Приложение 1 – Мерки в програмата за реализация ПИРО Самоков 2021-2027 <<ТУК>>

Приложение 2 – Индикативна финансова таблицаea община Самоков 2021-2027 <<ТУК>>

Приложение 3-Матрица на индикаторите ПИРО Самоков 2021-2027 <<ТУК>>

Презентация на проекта <<ТУК>>

Дата на публикуване 01.12.2021 г.

**********************************************************************************

Община Самоков разработва План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027 г.

Община Самоков е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Структурата и съдържанието на ПИРО, следва да обхващат:

 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
 • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
 • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
 • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
 • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
 • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
 • Индикатори за наблюдението и оценката.

За изработването и съгласуването на ПИРО, със заповед на кмета на Община Самоков е определена Работна група от експерти от Общинска администрация – Самоков, която се подпомага от консултант с необходимия професионален опит и капацитет в лицето на УНСС-София.

 • Работната група ще заседава на 08.09.2021г. от 9.00 часа в залата на ет.3 в сградата на община Самоков, съвместно с избраният консултант и е изготвен план-график за разработването на ПИРО, на която всички заинтересовани страни за развитието на града и общината могат да споделят своите виждания и предложения за съдържанието на ПИРО.

 

Какво предстои?

 • Изготвяне на анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
 • Формулиране на визия, цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г. и определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Изработване на индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение, както и програма за реализация на ПИРО;
 • Определяне на необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
 • Цялостно завършване и обсъждане на ПИРО с гражданите и заинтересованите страни;
 • Приемане на ПИРО от Общинския съвет – Самоков.

Целият процес на изработване и съгласуване на ПИРО ще бъде отразен в сайта на община Самоков Община Самоков (samokov.bg), за да бъде максимално публичен и прозрачен.

**********************************************************************************

ПОКАНА

от Кмета на Община Самоков

            Уважаеми граждани и представители на местния бизнес,

Съгласно изискванията Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се изработва План за интегрирано развитие на община Самоков. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Структурата и съдържанието на ПИРО, следва да обхващат:

 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
 • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
 • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
 • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
 • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
 • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
 • Индикатори за наблюдението и оценката.

Ето защо каним граждани, заинтересуваните органи и организации, икономическите и социалните партньори, физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината да присъстват на първо работно заседание на 08.09.2021г в заседателна зала №315, в сградата на общинската администрация от 9.00., 11.00, 13.00 и 15.00 ч. за  участие в обсъждането и представяне на визия, идеи и предложения.Същите ще се приемат и в писмена форма в ЦАО на община Самоков.

 

Дата на публикуване 01.09.2021 г.

*************************************************************************************