Общ устройствен план на град Самоков и крайградска територия | Община Самоков

Общ устройствен план на град Самоков и крайградска територия

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  –  С А М О К О В

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1149

 

 

По протокол № 28/21.11.2013г. на заседанието си на 21.11.2013г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 0800 – 106 / 17.07.2013г. от  Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно одобряване на общ устройствен план на гр.Самоков и крайградска територия, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Протокол № 25 на ПК по „Устройство на територията и екология” след явно гласуване, с  24 гласа  „за”, „против”  и „въздържали се” няма.

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Общински съвет – Самоков одобрява Общ устройствен план на гр.Самоков и крайградска територия във фаза окончателен проект.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

               /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/НД

 

Общ устройствен план на град Самоков и крайгрдаска територия – тук