Предоставяне на информация съгласно Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) | Община Самоков

Предоставяне на информация съгласно Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ)

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Самоков за 2022 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Самоков за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Самоков за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Самоков за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Самоков за 2018 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Самоков, и форматите, в които е достъпна

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до обществена информация се предоставя срещу заявление, което може да бъде писмено или устно.

(1). Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Деловодството на община Самоков и се регистрират в деловодно-информационната система на община Самоков по определения ред.
(2) . За писмени се считат и заявленията получени в община Самоков на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на община Самоков, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
(3) . Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Самоков за резолюция.
(4) . Когато заявлението е подадено по електронен път на официалния адрес на община Самоков, същото се разпечатва от определен служител и се регистъра в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
(5) . Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:

Гише „Деловодство” при Общинска администрация – Самоков

Работно време:  8.30  – 17.30 часа всеки работен ден

адрес:

гр. Самоков, ул. „Македония” №34

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок за изпълнение – 14 дни

Такси за предоставяне на услугата,

съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация :

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USBфлаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.