СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” | Община Самоков

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2

тел./факс 0722/66482 и тел.0722/66401

e-mail:sou_samokov@abv.bg

 

СУ „Отец Паисий” е едно от утвърдилите се във времето учебни заведения в Самоков. Училището е претърпяло различни преобразувания през годините, които са   осъществили необходимата приемственост между образователните традиции и съвременните изисквания към обучението на българските ученици. С настоящия си статут е от 2003 г. Училището е средищно, като разполага с училищен автобус, който превозва пътуващите учениците от община Самоков. Обучението е организирано на една смяна с начало на учебните часове в 8,00 часа.

В училището, наред с общообразователните предмети, разширено се изучават най-новите тенденции в информационните технологии, а в интензивното обучение по английски език се ползват доказалите своята ефективност методи на международната фондация „Заедно в час.” От 2014/2015 учебна година в СУ „Отец Паисий” освен паралелките с профил „Технологичен – информационни технологии”, е поставено началото и на обучението с профил „Предприемачество и бизнес.”

Паралелки/профили

В профил „Технологичен – информационни технологии”  се изучават като профилиращи предмети информационни технологии (ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас), английски език (ІХ, Х и ХІ клас), БЕЛ (Х, ХІ и ХІІ клас) и информатика (ХІ и ХІІ клас). Обучението е 5 години – информационни технологии с разширено изучаване на английски език (18 часа седмично) и БЕЛ.

В профил „Предприемачество и бизнес” учениците се обучават с насоченост развитие на малък и среден бизнес и придобиване на мениджърски умения. Запознават се с нормативната уредба и приложението ú в пазарното стопанство. 5-годишен курс на обучение. Профилиращи предмети са:

–          Технологии:

  • Пазарна икономика (ІХ и Х клас);
  • Маркетинг и реклама (ХІ и ХІІ клас);
  • Предприемачество (ХІ и ХІІ клас);
  • Счетоводство на предприятието (ХІІ клас).

–          Информационни технологии

–          География и икономика:

  • География и световна търговия (Х и ХІ клас);
  • Пари, банки, финансови пазари (ХІІ клас).

Форми на обучение

Училището предлага дневна форма на обучение, самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години и комбинирана форма за ученици със специални образователни потребности (СОП). За желаещите да се обучават целодневно ученици от V до VIII клас са създадени 4 полуинтернатни групи.

Учители

В училището работят висококвалифицирани учители с дългогодишен педагогически стаж, които предават натрупания опит на своите млади, амбициозни  и мотивирани колеги. Най-красноречивият резултат от тяхната дейност са овладяваните знания, умения и компетентности от учениците, които израстват като добри студенти в различни университети в България и чужбина,  и като пълноценни граждани.

Проекти

СУ „Отец Паисий” участва в разработването и реализирането на редица проекти, финансирани от МОН, от структурни фондове на ЕС и от други донорски институции: Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”; Проект „Нов шанс за успех”; Проект „Информационни технологии в училище” и много други по различни оперативни и национални програми.

Материална база

Училището разполага със съвременна материална база, където успешно се развива учебна, спортна и културна дейност. А успехите в тези направления, които дават заслужено основание за гордост, утвърждават и повишават авторитета на училището.

От 2012 г. в СУ „Отец Паисий” е въведен музикален звънец, който се използва и като радио през междучасията. Утвърдената редколегия подбира разнообразна музика за доброто настроение и информираност на учениците.

Във фоайетата на училището има изградени тематични, актуални табла за различни празници и чествания.

100_1241