Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2024 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024г. в Община Самоков

Докладна записка относно: Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Самоков за 2024 г.

План за действие за общинските концесии на Община Самоков за 2024 г.
Дата на публикуван 12.01.2024 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Приемане на СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост за периода 2024 г.-2027 г.(срока на мандата)

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024 г.-2027 г.

Дата на публикуван 11.01.2024 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ № 16599.33.121, находящ се в местността “Чардак”, землището на с. Горни Окол.

Дата на публикуван 20.06.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ № 65231.917.253, находящ се в землището на гр. Самоков.

Дата на публикуван 16.06.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 23491.2.199, 23491.5.33, 23491.5.38, 23491.5.39, 23491.5.255 и 23491.5.310, находящи се в землището на с. Драгушиново.

Дата на публикуван 15.06.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 23039.7.331 и 23039.7.332, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 14.06.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ № 03767.12.219, находящ се в местността “Требежините”, землището на с. Белчин.

Дата на публикуван 08.06.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ № 37527.40.7, находящ се в местността “Гръчка река”, землището на с. Ковачевци.

Дата на публикуван 06.06.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 23039.1.356, 23039.6.292 и 23039.6.293, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 25.05.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на земеделски земи с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на община Самоков.       

Дата на публикуван 25.05.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 37527.37.17, 37527.37.23, 37527.37.40, 37527.37.43 и 37527.247.39, находящи се в землището на с. Ковачевци.

Дата на публикуван 22.05.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с № 03441.4.686, находящ се в местността “Милов брег”, землището на с. Бели Искър.

Дата на публикуван 06.04.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с № 46067.1.807, находящ се в местността “Езере”, землището на с. Маджаре.

Дата на публикуван 06.04.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 61922.172.8, 61922.212.75, 61922.213.113, 61922.213.116, 61922.213.152, 61922.213.158 и 58548.290.146, находящи се в землищата на с. Райово и с. Продановци.

Дата на публикуван 27.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 03767.26.73, 03767.27.210, 03767.30.182, 03767.40.52, 03767.40.54, 03767.40.56, 03767.40.76, 03767.40.81, 03767.40.88, 03767.40.97, 03767.40.105, 03767.40.253 и 03767.40.560, находящи се в землището на с. Белчин.

Дата на публикуван 27.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 58548.300.1, 58548.300.2, 58548.300.3, 58548.300.4 и 58548.300.6, находящи се в землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 27.02.2023 г.

*****************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл. 42 ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за планирането на социалните услуги

ОТНОСНО: АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 Писмени становища и мнения се приемат в 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, на mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков – Център за административно обслужване.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.03.2023 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 17,00 часа.

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

Дата на публикуван 24.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 23039.1.310, 23039.1.391, 23039.1.416, 23039.1.425, 23039.2.31, 23039.2.34, 23039.2.123, 23039.2.202, 23039.2.228, 23039.2.292, 23039.2.296 и 23039.2.322, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 07.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ с №№ 31228.1.292, 31228.1.295, 31228.2.47, 31228.2.247, 31228.2.283 и 31228.4.97, находящи се в землището на с. Злокучене.

Дата на публикуван 03.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г. на ПИ № 00391.500.1, находящ се в местността “Слепото дере”, землището на с. Алино.

Дата на публикуван 03.02.2023 г.

*****************************************************

Проект на : Програма за опазване на околната среда на Община Самоков за периода 2021-2028 г.

Дата на публикуван 01.12.2022 г.

*****************************************************

Проект на : Програмата за управление на културното наследство и туризма на община Самоков за периода 2021–2030 г.

Дата на публикуван 04.11.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 83243.8.166, находящ се в местността “Граго”, землището на с. Шипочане.

Дата на публикуван 02.11.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 46276.4.531, 46276.4.532, 46276.8.191, 46276.8.193, 46276.8.197 и 46276.8.420, находящи се в землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 18.10.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 46276.4.645, 46276.4.655, 46276.4.657, 46276.8.138, 46276.8.169, 46276.8.170, 46276.8.171, 46276.8.234, 46276.8.235, 46276.8.237, 46276.8.239, 46276.8.240, 46276.8.264 и 46276.8.471, находящи се в землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 18.10.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 65231.917.212, находящ се в землището на гр. Самоков.

Дата на публикуван 20.09.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 61922.154.498, находящ се в местността “Завойо”, землището на с. Райово.

Дата на публикуван 20.09.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 58548.280.80 и 58548.290.153, находящи се в местността “Бела вода”, землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 20.09.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Създаване на Общинско предприятие „Детско, ученическо и обществено хранене” и приемане на Правилник за устройството и дейността му.

Проект на правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ОП “Детско, ученическо и обществено хранене” гр.Самоков

Дата на публикуван 20.06.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 37527.226.26 и 37527.226.29, находящи се в местността “Кумански дол”, землището на с. Ковачевци.

Дата на публикуван 17.06.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на поземлени имоти с №№ 61922.19.1, 61922.148.9, 61922.148.14, 61922.148.27, 61922.173.1, 61922.173.2, 61922.173.5 и 61922.176.655, находящи се в землището на с. Райово.

Дата на публикуван 15.06.2022 г.

*****************************************************

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения, становища и възражения по проекта за Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуван 19.04.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на земеделски земи с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на община Самоков.

Дата на публикуван 08.04.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 87552.13.5, находящ се в местността “Св. Петка”, землището на с. Ярлово.

Дата на публикуван 05.04.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 23039.7.402, находящ се в местността “Чавчико”, землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 05.04.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 23039.5.147, находящ се в местността “Рудежо”, землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 05.04.2022 г.

*****************************************************

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 83291.210.10, находящ се в местността “Герено”, землището на с. Широки дол.

Дата на публикуван 25.03.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 16599.51.13, находящ се в местността “Кошево бърдо”, землището на с. Горни Окол.

Дата на публикуван 25.03.2022 г.

*****************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО:  изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Писмени становища и мнения се приемат в 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация , на mail: obs.samokov@gmail.com, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков  – Център за административно обслужване.

Дата на публикуван 14.03.2022 г.

*****************************************************

Докалдна записка относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проекта за :Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуван 14.03.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 57697.780.11, находящ се в местността “Каро”, землището на с. Поповяне.

Дата на публикуван 25.02.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 83291.29.77, 83291.29.82, 83291.31.16 и 83291.42.105, находящи се в землището на с. Широки дол.

Дата на публикуван 25.02.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 18201.265.4, находящ се в местността “Бахчата”, землището на с. Гуцал.

Дата на публикуван 25.02.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 52249.4.213, 52249.4.214 и 52249.4.217, находящи се в землището на с. Ново село.

Дата на публикуван 25.02.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ № 18201.59.1, находящи се в местността “Падините”, землището на с. Гуцал.

Дата на публикуван 10.02.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. на ПИ с №№ 58548.270.78 и 58548.270.82, находящи се в местността “Бела вода”, землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 10.02.2022 г.

*****************************************************

Проект на: Програма за управление на отпадъците в Община Самоков за 2021 -2028г.

Дата на публикуван 07.02.2022 г.

*****************************************************

Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове

Дата на публикуван 10.01.2022 г.

*****************************************************

Проект на “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г. в Община Самоков”

План за действие за общински концесии на Община Самоков за 2022 г.

Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 год., приета с Решение № 673/28.01.2021 г. на ОбС

Дата на публикуван 23.12.2021 г.

*****************************************************

                 ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Правилника за условията и реда за субсидиране на дейността на спортните клубове и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Писмени становища и мнения се приемат в 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за субсидиране на дейността на спортните клубове и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в община Самоков на mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков – Център за административно обслужване.

Дата на публикуван 30.11.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Изменение и допълнение в Правилника за условията и реда за субсидиране на дейността на спортните клубове и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Дата на публикуван 30.11.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 00391.171.719, 00391.136.1, 00391.169.5 и 00391.169.15, находящи се в землището на с. Алино

Дата на публикуван 15.10.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 52249.1.77, 52249.1.87, 52249.1.88, 52249.1.98, 52249.1.102, 52249.1.103, 52249.1.104 и 52249.1.107, находящи се в землището на с. Ново село

Дата на публикуван 15.10.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 52249.2.253, 52249.2.255, 52249.2.256, 52249.2.259, 52249.2.278, 52249.2.289, 52249.2.478, 52249.2.484, 52249.2.498, 52249.2.501 и 52249.2.505, находящи се в землището на с. Ново село.

Дата на публикуван 15.10.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 00391.165.14, 00391.548.6, 00391.707.638 и 00391.710.99, находящи се в землището на с. Алино.

Дата на публикуван 08.10.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 31228.1.438 и 31228.2.86, находящи се в землището на с. Злокучене.

Дата на публикуван 08.10.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 31228.2.4, находящ се в землището на с. Злокучене.

Дата на публикуван 14.09.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 52249.2.293, 52249.2.480, 52249.2.502, 52249.2.522, находящи се в землището на с. Ново село.

Дата на публикуван 10.09.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 46067.1.450, 46067.1.491, 46067.1.506, 46067.525, 46067.1.527, 46067.1.535, 46067.1.536, 46067.1.574, 46067.1.606, находящи се в землището на с. Маджаре.

Дата на публикуван 07.09.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 61922.154.101, находящ се в местността “Завойо”, землището на с. Райово.

Дата на публикуван 07.09.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 46276.3.464, 46276.3.465 и 46276.4.564, находящи се в землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 07.09.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 87552.229.1, находящ се в местността “Дабиците”, землището на с. Ярлово.

Дата на публикуван 08.07.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 23039.1.23, 23039.1.477 и 23039.1.486, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 08.07.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 61922.147.116, находящ се в местността “Градинките”, землището на с. Райово.

Дата на публикуван 07.07.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 23039.7.106 и 23039.7.372, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 05.07.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 23039.7.348 и 23039.7.371, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 05.07.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 46067.1.162, находящ се в местността “Буката”, землището на с. Маджаре.

Дата на публикуван 29.06.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 23039.6.268, находящ се в местността “Рудежо”, землището на с. Доспей.

  Дата на публикуван 18.05.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 23039.5.83, 23039.5.103, 23039.5.107, 23039.6.191 и 23039.6.254, находящи се в вестността “Рудежо”, землището на с. Доспей.

 Дата на публикуван 18.05.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на земеделски земи с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на община Самоков.

 Дата на публикуван 10.05.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 61922.173.1, 61922.173.2, 61922.173.5, находящи се в местността “Суха вада”, землището на с. Райово.

Дата на публикуван 10.05.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Шипочане.

Дата на публикуван 09.04.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с № 23039.2.431, 23039.2.433, 23039.2.435 и 23039.2.479, находящи се в местността “Ливадин дол”, землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 07.04.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с № 03767.42.108 и 03767.42.115, находящи се в местността “Доло”, землището на с. Белчин.

Дата на публикуван 07.04.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 46276.8.194, 46276.8.195, 46276.8.196, находящи се в местността “Полето”, землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 25.03.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Широки дол

Дата на публикуван 15.02.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 61922.15.1, находящ се в местността “Стрельо”, землището на с. Райово.

Дата на публикуван 05.02.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 46276.3.501, 46276.4.256, 46276.4.458, находящи се в землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 02.02.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 18201.146.3 и 18201.161.10, находящи се в землището на с. Гуцал.

Дата на публикуван 02.02.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 23039.5.19, 23039.5.23, 23039.5.34, 23039.5.35, 23039.5.97, находящи се в местността “Рудежо”, землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 02.02.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ с №№ 23039.1.265, 23039.1.339, 23039.2.44, 23039.2.108, 23039.2.250 и 23039.6.264, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 02.02.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. на ПИ № 58548.210.94, находящ се в местността “Средна гора”, землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 02.02.2021 г.

*****************************************************

План за действие за общински концесии на Община Самоков за 2021 г.

Дата на публикуван 23.12.2020 г.

*****************************************************

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. в Община Самоков

Дата на публикуван 23.12.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински поземлени имоти с №№ 03767.15.202, 03767.44.24, 03767.44.25, 03767.44.26, 03767.44.982, находящи се в землището на с. Белчин.

Дата на публикуван 10.11.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински поземлени имоти с №№ 23039.7.294 и 23039.7.391, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуван 06.11.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на ПИ с № 47264.26.10, 47264.68.44, 47264.69.10, находящи се в землището на с. Марица.

Дата на публикуван 23.10.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински поземлени имоти с №№ 58548.230.19 и 58548.240.40, находящи се в землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 02.10.2020 г.

*****************************************************

 

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на ПИ № 31228.5.292, находящ се в местността “Ливадето”, землището на с. Злокучане.

Дата на публикуван 12.09.2020 г.

*****************************************************

Предложение относно: Приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл. 19 от Закон за общинския дълг

Дата на публикуван 12.08.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на ПИ № 58548.210.92, находящ се в местността “Средна гора”, землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 07.08.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 04.06.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Мала църква.

Дата на публикуван 27.05.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински поземлен имот № 58548.160.74, находящ се в местността “Ръжана”, землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 11.05.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Допълване на приетата с решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г., във връзка с постъпила в Общинска администрация-Самоков молба с вх. № ФНО-177/05.05.2020 г. от г-н Георги Добрев Терзийски

Докладна записка относно: Допълване на приетата с решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г., във връзка с постъпило в Общинска администрация-Самоков заявление с вх. № ФНО-172/30.04.2020 г. от г-жа Гергана Гергинова, представляваща „Брилянтин-83” ЕООД

Докладна записка относно: Допълване на приетата с решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г., във връзка с постъпило в Общинска администрация-Самоков заявление с вх. № ФНО-173/30.04.2020 г. от г-н Димитър Георгиев Гергинов

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., във връзка с постъпила в Общинска администрация-Самоков Молба с вх. № ФНО-153/09.04.2020 г. от г-жа Лиляна Лукова Филипова, представляваща ЕТ „Лиляна Филипова”

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.

Докладна записка относно: Постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо с вх. № ФНО-45/27.01.2020 г. от г-н Георги Митрин-Мениджър „Наемане и регулации на обекти за България и Унгария” към „Теленор България” ЕАД, с искане за наемането на част/625,00 кв.м./ от общински имот с идентификатор 37294.16.148/стар идентификатор на имота 016148/, целия с площ 97,575 дка, находящ се в м. „Пладнището”, зелището на с. Клисура, за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на земеделски земи с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на община Самоков.

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 105/30.01.2020 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., във връзка с постъпило в Общинска администрация-Самоков заявление с вх. № ФНО-105/06.03.2020 г. от г-жа Снежанка Кибарова-управител на „Захарно петле-Самоков” ООД

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 105/30.01.2020 г. на ОбС

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 105/30.01.2020 г. на ОбС

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 105/30.01.2020 г. на ОбС

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 105/30.01.2020 г. на ОбС

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 105/30.01.2020 г. на ОбС

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на ПИ № 15285.11.446, находящ се в землището на с. Говедарци

Дата на публикуван 21.04.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на земеделски земи с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на община Самоков.

Дата на публикуван 13.04.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на земеделски земи, находящи се в землищата на с. Белчин и с. Широки дол.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Белчин.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински поземлен имот № 18201.161.1, находящ се в землището на с. Гуцал.

Дата на публикуван 23.03.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. Поземлен имот № 153/сто петдесет и три/ в м.”Щъркелово гнездо” землище с.Горни Окол

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. ПИ с идентификатор № 83291.294.250 с площ 907 кв.м. съгласно кадастрална карта на м.”Татарски брод”, землище с.Широки дол

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. Поземлен имот с идентификатор № 65231.914.295 и поземлен имот с идентификатор № 65231.914.296

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. ПИ с идентификатор № 65231.914.487 по кадастралната карта на гр.Самоков

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. в.з.”Ярема” землище с.Ковачевци

Дата на публикуван 25.02.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. на ПИ с №№ 58548.340.54 и 58548.340.108, находящи се в землището на с. Продановци.

Дата на публикуван 10.01.2020 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС

Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 год., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС

Докладна записка относно: Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Самоков за 2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА САМОКОВ

Докладна записка относно: Приемане на годишен план за приватизация на Община Самоков през 2020 г.

Годишен план за приватизацията в Община Самоков през 2020 год.

Докладна записка относно: Приемане отчет за извършената приватизация в Община Самоков през 2019 г.

Отчет за извършената приватизация в Община Самоков за изтеклата 2019 год.

Докладна записка Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2020 г.

Проект на: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. в Община Самоков
Дата на публикуван 31.12.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 г.-2023 г.(срока на мандата)

Проект на: Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 г.-2023 г.
Дата на публикуван 15.11.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ с идентификатор № 65231.906.379

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на Поземлени имоти в село Горни Окол

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на Поземлени имоти в село Ковачевци

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на Поземлен имот с идентификатор № 65231.913.613

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на Поземлен имот с идентификатор № 65231.913.612

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ № 23039.11.200, находящ се в местността “Герено”, землището на с. Доспей.

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 1813/31.01.2019 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., във връзка с постъпили в Общинска администрация-Самоков писмо с вх. № 11-00-834/03.07.2019 г. от Окръжна прокуратура-София

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ с № 58548.290.56 и 58548.310.86, находящи се в землището на с. Продановци.

Дата на публикуван18.06.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка относно:Отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището на с. Ковачевци

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на Парцел ІІ, кв. 43 по плана на с. Ковачевци, ведно с изградената в него общ.сграда

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на Общинска сграда „Училище”, находяща се в парцел VІІІ, кв. 23 по плана на с. Гуцал

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ с №№ 58548.330.30 и 58548.340.108, находящи се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ с №№ 58548.130.40, 58548.160.104, 58548.330.137 и 58548.370.10, находящи се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ № 58548.130.145, находящ се в местността “Мирчовица”, землището на с. Продановци.

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 1813/31.01.2019 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 с поземлен имот № 8/осем/ м.Високи рид землище с.Ковачевци

Дата на публикуване 20.05.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС- Рельово

Докладна записка относно:: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС – село Говедарци

Докладна записка относно:: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС

Докладна записка относно:Продажба на ПИ с идентификатор № 23039.11.13 по кадастралната карта на с.Доспей

Докладна записка относно:Продажба на ПИ с идентификатор № 15285.6.2 по кадастралната карта на с.Говедарци

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 1813/31.01.2019 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 с поземлен имот с идентификатор № 65231.914.576

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Ковачевци

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 1813/31.01.2019 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 с търговски обект-училищен бюфет

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 1813/31.01.2019 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 с  помещение-лекарски кабинет № 76

Докладна записка относно: Допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 1813/31.01.2019 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 с общински помещения-лекарски кабинети в сграда „Поликлиника”-Самоков

Дата на публикуване 22.04.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС

Докладна записка oтносно:Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г.

Докладна записка oтносно:Постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо с вх. № 26-00-252/05.03.2019 г. от г-н Тодор Ташев-старши директор в Направление „Мрежа и услуги” към „А1 България” ЕАД, с искане за наемането на общ. Помещение и част от покрива на читалищната сграда в с. Рельово за монтиране на телекомуникационни съоръжения

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на поземлени имоти находящи се в землищата на с. Драгушиново, с. Радуил, с. Райово, с. Продановци и с. Широки дол.

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г. на м. Шъркелово гнездо
Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на с. Мала църква

Дата на публикуване 18.03.2019 г.

*****************************************************

Проект на: “Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Самоков 2019-2024 г.”

Докладна записка oтносно: Приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Самоков 2019-2024 г.

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ № 00391.376.17, находящ се в землището на с. Алино

Дата на публикуване 28.02.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо с вх. № ФНО-61/07.02.2019 г. от г-н Иво Савов-пълномощник на „БТК” ЕАД, с искане за наемането на общ. ПИ № 37294.13.170/стар № 013170/, находящ се в землището на с. Клисура

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 1813/31.01.2019 г. на ОбС

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ № 58548.330.147, находящ се в землището на с. Продановци

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуване 28.01.2019 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. на ПИ № 83291.24.16 и № 83291.24.17, находящи се в землището на с. Широки дол.

Дата на публикуване 28.01.2019 г.

*****************************************************

Програма за приватизация в Община Самоков през 2019г.

Дата на публикуване 31.12.2018 г.

*****************************************************

Проект на програма : Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г. в Община Самоков

Дата на публикуване 31.12.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019 г

Дата на публикуване 18.11.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот №7 в к.р.47 м.”Фусково ханче” землище с.Белчин

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот №6 в к.р.47 м.”Фусково ханче” землище с.Белчин

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 65231.901.197 гр.Самоков

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 03441.1.838 с.Бели Искър .

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 61922.140.6 с.Райово .

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 87 в м.”Лавандула” землище с. Злокучене.

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 3 в к.р.662 м.”Високи рид” землище с. Ковачевци.

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на имоти в кв. Герена

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на масажно студио в хотел “Арена”

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с №№ 23039.3.200, 23039.3.203, 23039.3.205, 23039.3.210, 23039.3.211, 23039.6.286, 23039.7.189, находящи се в землището на с. Доспей.

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с №№ 52249.2.293, 52249.2.480 и 52249.2.522, находящи се в землището на с. Ново село.

Дата на публикуване 22.10.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с №№ 23039.3.200, 23039.3.203, 23039.3.205, 23039.3.210, 23039.3.211, 23039.6.286, 23039.7.189, находящи се в землището на с. Доспей.

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 11 в к.р.51 м.”Радивец” землище с.Белчин

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 67/шестдесет и седем/ в м.”Щъркелово гнездо” землище с.Горни Окол

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 320/триста и двадесет/ в м.”Щъркелово гнездо” землище с.Горни Окол

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 321/триста двадесет и едно/ в м.”Щъркелово гнездо” землище с.Горни Окол

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за закупуване на ПИ с идентификатор № 65231.904.815

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за прехвърляне правото на собственост върху имоти-общинска собственост, попадащи в обхвата на Път ІІ-82 „Обход на гр.Самоков”

Дата на публикуване 24.09.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за Помещение-лекарски кабинет № 105, находящо се на ІІІ ет. в сграда Поликлиника/сграда с идентификатор 65231.907.178/

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за Помещение-лекарски кабинет № 33, находящо се на ІІ ет. в сграда Поликлиника/сграда с идентификатор 65231.907.178/

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 46276.7.197 с.Мала Църква

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 43/четиридесет и три/ в м.”Лавандула” землище с.Злокучене

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за ПИ с идентификатор № 65231.910.435 гр.Самоков

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 65231.917.58 гр.Самоков

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за поземлен имот № 8/осем/ в кад.р.662 в м.”Високи рид” землище с.Ковачевци

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за ПИ с идентификатор № 15285.7.293 с.Говедарци

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за ПИ с идентификатори от № 65231.907.226 до № 65231.907.230 кадастралната карта на гр.Самоков

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за Поземлен имот № 65231.917.884 в местността Боричо

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за ПИ с идентификатори № 65231.913.641 ,№ 65231.913.643 , № 65231.913.644 , № 65231.913.645 , № 65231.913.646 , № 65231.913.647 , № 65231.913.648 , № 65231.913.649 , № 65231.913.650 , № 65231.913.651 , № 65231.913.640 , № 65231.913.653 , № 65231.913.654 , № 65231.913.655 , № 65231.913.656 , № 65231.913.657 , № 65231.913.658 , № 65231.913.659, № 65231.913.660 ,№ 65231.913.661 ,№ 65231.913.662, № 65231.913.663 и № 65231.913.664 кадастралната карта на гр.Самоков

Докладна записка oтносно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС за ПИ с идентификатори № 87552.13.2 и № 87552.13.3 с.Ярлово

Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с № 58548.300.8 и 58548.300.20, находящи се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 58548.350.1, находящ се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 58548.160.104, находящ се в землището на с. Продановци.

Дата на публикуване 15.08.2018 г.

*****************************************************

 

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Ярлово

Актуализация на план за действие на Община Самоков за подкрепа на интеграционните политики за българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално- икономическо положение 2015 г. – 2020 г.

Дата на публикуване 07.08.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с № 012238/нов идентификатор 03767.12.238/ – находящ се в землището на с.Белчин

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с № 65231.908.527 съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с № 03441.2.742 с.Бели Искър

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с №№ 23039.1.358 и 23039.3.189, находящи се в землището на с. Доспей.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 61922.108.1, находящ се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 61604.3.65, находящ се в землището на с. Радуил.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Алино

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на Поземлен имот № 4/четири/ план на новообразуваните имоти на м.”Високи рид” землище с.Ковачевци.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 65231.901.603 от регулационен план на гр.Самоков.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 65231.901.604 от регулационен план на гр.Самоков.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на УПИ-парцел VІ-308 регулационен план на в.з.”Ярема”

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ с № 61922.166.20 и 61922.166.52, находящи се в землището на с. Райово.

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 37294.12.77, находящ се в землището на с. Клисура

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г Помещение, находящо се в „Сграда за обществена трапезария”/сграда с идентификатор 65231.905.434.2/-Самоков

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на общински поземлен имот находящ се в м. “Червената земя”.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на общински поземлени имоти находящи се в с. Долни Окол.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на общински поземлен имот находящ се в  к.к. Боровец.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на общински поземлени имоти находящи се в землищата на с. Горни Окол, с. Широки дол, с. Ковачевци, с. Райово, с. Радуил, с. Ново село, с. Ярлово и гр. Самоков.

Докладна записка относно :Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Радуил.

Дата на публикуване 17.04.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Постъпило в Общинска администрация-Самоков устно запитване от г-н Атанас Иванов Димитров за възможността за сключването на дългосрочен 5-годишен договор за ползването на общински терен с площ до 1,00 кв.м. за разполагането на специализирано съоръжение-млекомат в района на Общински пазар-Самоков

Докладна записка относно :Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г. на ПИ с идентификатор № 65231.906.404 гр. Самоков

Докладна записка относно :Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г. на ПИ с идентификатор № 47264.3.70 в м.”Селището/до Марица” е с площ от 1388 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: седма, номер по предходен план: 003070 съгласно одобрената със Заповед № РД-18-12/15.03.2016 г. кадастрална карта на с.Марица.

Докладна записка относно :Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г. на ПИ пл.№ 359/триста петдесет и девет/ с площ от 303 /триста и три/кв.м. в кв.35А съгласно одобрения със Заповед № АБ-247/1985 г. и изменен със Заповед № 01-1662/2017 г. регулационен план на в.з.”Ярема”

Дата на публикуване 19.03.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно :Постъпила в Общинска администрация-Самоков молба с вх. № 26-00-638/17.07.2017 г. от „Енерджи Бул Лес” ЕООД, представлявано от Николай Димитров Кашинов, с искане за наемане на 3 бр. помещения, находящи се в сграда та на Общежитието към СУ „Н. Велчев”-Самоков

Докладна записка относно : Постъпило в Общинска администрация-Самоков заявление с вх. № 26-00-638/17.07.2017 г. от „Енерджи Бул Лес” ЕООД, представлявано от Николай Кашинов-управител, с искане за наемане на общ. помещение/преходни стаи/ с обща площ 54,00 кв.м., находящо се на І-ви етаж в сграда „Общежитие”/сграда № 65231.908.19.1/-Самоков, за разкриването на обект: Интернет-кафе.

Докладна записка относно: : Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС с.Ярлово

Докладна записка относно: : Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС с. Гуцал

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 58548.340.89, находящ се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Радуил.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 65231.917.234 и № 65231.917.245, находящи се в землището на гр. Самоков.

Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда, в т.ч. Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков за периода 2016-2020 г.

Годишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Самоков за 2017 година

Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Самоков за 2017 година

Дата на публикуване 22.02.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Ковачевци.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № № 65231.902.727

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 65231.913.572 

Предложение относно: Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков.

Мотиви: Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков.

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

*****************************************************

Проект на :Програма за развитие на туризма на територията на община Самоков за 2018 г.

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

*****************************************************

Предложение относно: изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Предварителна оценка на въздействието на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проект наа Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуване 18.01.2018 г.

*****************************************************

Проект: Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Самоков за периода 2018-2023 г.

Дата на публикуване 12.01.2018 г.

*****************************************************

Проект: Годишен план за приватизацията в Община Самоков през 2018 год.

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

*****************************************************

Проект: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. в Община Самоков

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Във връзка с необходимостта от предоставянето на общинско място на Районно управление на МВР-Самоков за разполагането на автомобили, представляващи веществени доказателства по дела

Дата на публикуване 20.11.2017 г.

******************************************************

Проект на план сметка за 2018 година за дейностите по управление на битови отпадъци

Дата на публикуване 20.11.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 18201.156.1, находящ се в землището на с. Гуцал.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 03767.31.75, находящ се в землището на с. Белчин.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 61922.32.1, находящ се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 23039.6.311, находящ се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуване 23.10.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-помещения в сграда с ид.№ 65231.906.282.1

Докладна записка: Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017г.-сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 в к.к.Боровец

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-с.Поповяне

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 83243.8.492, с.Шипочане

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 65231.918.213, к.к.Боровец

Докладна записка: Относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 65231.908.180

Дата на публикуване 26.09.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка:Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 23039.5.141, находящ се в землището на с. Доспей

Дата на публикуване 21.08.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество-ПИ 7, м.Осеменителна станция, землище с.Злокучене

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление разпореждане с имоти общинска собственост-спортни площадки

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на сграда Синагога

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.914.565

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей

Проект на : Програма за опазване на околната среда на община Самоков 2016 – 2020г

Проект на: Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков 2016 – 2020 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.