Проекти на наредби на ОБС Самоков | Община Самоков

 

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Писмени становища и мнения се приемат в 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков, на mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков  – Център за административно обслужване.

Доклад Относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 20.03.2024г.

**************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Проект на промени в Наредба за символиката и отличията на община Самоков.

Писмени становища и мнения се приемат в 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на община Самоков, на e-mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: ул. „Македония” №34 в гр. Самоков – Център за административно обслужване.

Доклад относно: Промяна в Наредба за символиката и отличията на община Самоков

Дата на публикуван 31.01.2024г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Промяна в размера на дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници на територията на община САМОКОВ за 2024 г.

Дата на публикуван 05.12.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Основи за определяне на размера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметката за приходите и разходите в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година.

Дата на публикуване 16.11.2023 г.

*****************************************************

Докладно записка относно : Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков.

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

*****************************************************

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения относно промяна в Наредба за символиката и отличията на община Самоков

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения относно промяна в Наредба за символиката и отличията на община Самоков

Дата на публикуване 30.03.2023 г.

*****************************************************

Протокол от проведено обществено обсъждане на проект на Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения относно приемане на нова Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения относно приемане на нова Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков.

Протокол за постъпили предложения, становища и възражения във връзка с публикуваното обявление, на интернет страницата на община Самоков на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков.

Дата на публикуване 29.03.2023 г.

*****************************************************

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения относно приемане на нова Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на община Самоков

Протокол за постъпили предложения, становища и възражения във връзка с публикуваното обявление, на интернет страницата на община Самоков на 21.02.2023г., по реда на чл. 26, ал. 3 във вр. с ал. 4 от Закона за нормативните актове за проект за приемане на нова Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на община Самоков

Дата на публикуване 24.03.2023 г.

*****************************************************

Протокол и справка за постъпили предложения относно :Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Самоков

Дата на публикуване 21.03.2023 г.

*****************************************************

Протокол от обществено обсъждане на: Предложение за приемане на Решение за изменнение на Наредба №12 за определяне на местни такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 28.02.2023 г.

*****************************************************

Протокол за постъпили предложения за приемане на Решение за изменнение на Наредба №12 за определяне на местни такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 28.02.2023 г.

*****************************************************

 

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Проект на промени в Наредба за символиката и отличията на община Самоков.

Писмени становища и мнения се приемат в 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на община Самоков, на e-mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: ул. „Македония” №34 в гр. Самоков – Център за административно обслужване.

Докладна записка относно: Промяна в Наредба за символиката и отличията на община Самоков

Дата на публикуване 27.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Самоков

Проект на: Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Самоков

Дата на публикуване 21.02.2023 г.

*****************************************************

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за нормативните актове Община Самоков е изработила проект на нова Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на община Самоков.

Във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност на действията на институциите, в срок от 30 дни от публикуване на настоящето на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища, относно така изготвения Проект.

Предложения, мнения и препоръки към Проект за приемане на нова Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на община Самоков се приемат на адрес: гр.Самоков, Община Самоков, ул.”Македония” № 34 или e-mail: samokov@samokov.bg

Докалдна записка относно: Приемане на нова Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на община Самоков

Проект на “Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Самоков”

Дата на публикуване 21.02.2023 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

Дата на публикуване 17.02.2023 г.

*****************************************************

Справка по чл. 26 ал. 5 от Закона за нормативните актове

Дата на публикуване 10.02.2023 г.

*****************************************************

       

О Б Я В А

 Във връзка с публикуваният

                            ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

                                                 НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ,

          предложен с Докладна записка с изх.№0800 – 13 / 20.01.2023 година

Община Самоков уведомява гражданите, че до 17,30 ч на 27.02.2023 г могат да  подават предложения и допълнения на адреси:

–  Гр. Самоков, ул.“Македония“ № 34 , партер, деловодство

–  Е-mail samokov@sasmokov.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.02.2023 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 17,30 часа.

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”

Докладна записка oтносно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 27.01.2023 г.

*****************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Изменение в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в т. 25 и т. 43 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

 Писмени становища и мнения се приемат в 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков /Наредба №12/, на mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков – Център за административно обслужване.

Докладна записка oтносно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в т. 25 и т. 43 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета.

Дата на публикуване 09.01.2023 г.

*****************************************************

Протокол от обществено обсъждане на: Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци и размера на ставки за такса битови отпадъци за 2023 година за услугите по сметосъбиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране на обществени места на населените места на територията на Община Самоков ПРОТОКОЛ от общ.обсъждане на тбо

Протокол и справка за постъпили предложения

Дата на публикуване 12.12.2022 г.

*****************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: настъпили промени в публикуваната на 18.11.2022 г план-сметката  по чл.66 от ЗМДТ за 2023 г. за обществено обсъждане

Промяната се налага след настъпили обективна промяна в  обстоятелствата:

  • На 22.11.2022 г. е проведено общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъци Самоков”, на което е взето решение за проектиране на втора клетка за депониране на отпадък в РЦУО, съгласно дяловото участие на всяка община,
  • В резултат на подадено от община Самоков заявление за издаване на заповед за изпълнение, на 22.11.2022 г. са постъпили от община Долна баня 36 868,66 лв., Тази сума беше планирана в приходната част на план-сметката за 2023 г. и представлява окончателно плащане на частта от съфинансирането по изграждане на Регионалното депо;
  • Приключване на биологичната рекултивация на старото депо през 2023 г.;

Промените в план-сметката не водят до промяна на общата и рамка.

Вносители:

Дончо Зашев – заместник кмет на Община Самоков ………………..

Даниела Йончева – главен счетоводител на Община Самоков ………….

Докладна записка <<ТУК>>

Дата на публикуване 08.12.2022 г.

*****************************************************

    

       О Б Я В А

            Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на

              ПЛАН-СМЕТКА И РАЗМЕР НА СТАВКИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА       

                   2023 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  

                   САМОКОВ,

 ще се проведе на 12.12.2022 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 17,30 часа.

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”                                

Дата на публикуване 25.11.2022 г.

*****************************************************

          

О Б Я В А

                             Във връзка с публикуваният ПРОЕКТ на ПЛАН-СМЕТКА И РАЗМЕР НА СТАВКИТЕ           

            ЗА  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА  2023 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА

            ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  САМОКОВ,

 

Община Самоков уведомява гражданите, че до 16,30 ч на 12.12.2022 г могат да  подават предложения и допълнения на адреси:

–  Гр. Самоков, ул.“Мадекония“ № 34 , партер, деловодство

–  Е-mail samokov@samokov.bg

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”

Дата на публикуване 21.11.2022 г.

*****************************************************

Докладна записка oтносно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2023 г.

Дата на публикуване 18.11.2022 г.

*****************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Изменеиие в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 32, подточка 32.1.8 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Писмени становища и мнения се приемат в 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков /Наредба №12/, на mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков – Център за административно обслужване.

Доклaдна записка относно:Изменение в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 32, подточка 32.1.8 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуван 16.09.2022 г.

Справка за постъпили предложения, становища и възражения по проекта на наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков.

Дата на публикуван 16.09.2022 г.

*****************************************************

Доклaдна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определяне на цените за ползване на земеделски земи

Дата на публикуван 29.06.2022 г.

*****************************************************

Протокол от проведеное обюествено ожбсъждане по проекта на наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков

Протокол от извършена проверка за постъпили предложения по проекта на наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков

Справка за постъпили предложения, становища и възражения по проекта на наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков.

Доклaдна записка относно:Промяна в Наредба №12 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в раздел III Такса за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги към Глава Втора, чл. 35, ал. 1 и чл. 35б

Дата на публикуван 20.06.2022 г.

*****************************************************

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения, становища и възражения по проекта на наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков.

Дата на публикуван 25.05.2022 г.

*****************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги във връзка с изменение и допълнение в Глава Първа, Раздел I, чл. 2, Глава Втора, Раздел  III, чл. 31, точка 41, точка 42 и точка 46 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Писмени становища и мнения се приемат в 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков /Наредба №12/, на mail: samokov@samokov.bg, както и в сградата на община Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков  – Център за административно обслужване.

Докалдна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Глава Първа, Раздел I, чл. 2, Глава Втора, Раздел III, чл. 31, точка 41, точка 42 и точка 46 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуван 15.04.2022 г.

*****************************************************

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения, становища и възражения по проекта на наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков.

Дата на публикуван 18.02.2022 г.

*****************************************************

Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с допълнение на нова точка 35б в Глава втора, Раздел три, с изменения в точка 32 Такси за ползване на многофункционална спортно-атрактивна зала „Самоков“ и точка 48 Такси за ползване на Регионалния център за управление на отпадъците- Самоков от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуван 05.01.2022 г.

*****************************************************

Протокол от обществено обсъждане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2022 година

Протокол за постъпилите предложения във връзка с Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2022 година

Дата на публикуван 20.12.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Приемане мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемият COVID 19

Дата на публикуван 08.12.2021 г.

*****************************************************

   

   О Б Я В А

                                             Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
  2. ПЛАН-СМЕТКАТА И РАЗМЕРА НА СТАВКИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА   САМОКОВ,

ще се проведе на 20.12.2021 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 16,30 часа.

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”

Дата на публикуван 26.11.2021 г.

*****************************************************

Проект на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 година. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Самоков през 2022 г.

Дата на публикуван 19.11.2021 г.

*****************************************************

Справка за постъпили предложения, становища и възражения за Проект на “Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Самоков”

Дата на публикуван 23.11.2021 г.

*****************************************************

Справка за постъпили предложения, становища и възражения за Проект на „Наредба за организацияна и дейността на Домашен социален патронаж” община Самоков

Дата на публикуван 12.11.2021 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 09.11.2021 г.

*****************************************************

Справка за постъпили предложения, становища и възражения за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 22.10.2021г.

Проект на “Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Самоков”

Дата на публикуван 21.10.2021 г.

*****************************************************

Проект на „Наредба за организацияна и дейността на Домашен социален патронаж” община Самоков

Заявление-декларация за ползване на социална услуга

Медицинско удостоверение

Мотиви към проект на „Наредба за организацияна и дейността на Домашен социален патронаж” община Самоков

Дата на публикуван 28.9.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 13.9.2021 г.

*****************************************************

Протокол обществено обсъждане “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Протокол постъпили предложения “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Протокол постъпили предложения “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков” 1

СПРАВКА по чл26 ал5 “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Дата на публикуван 12.03.2021 г.

*****************************************************

Докладна записка относно : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 23.2.2021 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Докладна записка относно: Изменение и допълнение в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги във връзка с определяне на цена за приемане, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата

 Дата на публикуван 22.1.2021 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Проект на: “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

Мотиви към проект на: “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Самоков”

 Дата на публикуван 22.1.2021 г.

*****************************************************

Протокол от обществено обсъждане на: Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране на обществени места на населените места на територията на Община Самоков

Протокол и справка за постъпилите предложения във връзка с Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране на обществени места на населените места на територията на Община Самоков

Дата на публикуван 14.12.2020 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 66 ал.3 т.2 от ЗМДТ във връзка с чл.69 ал.2 от АПК :

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите за сметка на такса битови отпадъци, размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци, и хигиенизиране на територии за обществено ползване в населените места на територията на Община Самоков

Анализ за прилагане на различни способи за определяне на такса битови отпадъци за жилищни имоти на граждани и фирми на територията на община Самоков

Дата на публикуван 13.11.2020 г.

*****************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков /Наредба №12/ във ръзка с актуализиране цените за приемане и обработка на отпадъци в Регионален център за управление на отпадъците- Самоков

Дата на публикуван 02.10.2020 г.

*****************************************************

Проект на: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Мотиви за приемане на : Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 12.06.2020 г.

******************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове. Относно: Предложение за приемане на Решение за изменение на на Наредба №12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков.

Дата на публикуване 26.03.2020 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 32, подточка 32.1.8 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 10.01.2020 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 10.01.2020 г.

******************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 15.11.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на нова Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на: Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване 15.11.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на нова Наредба за реда за управление на горски територии – собственост на община Самоков

Проект на:Наредба за реда за управление на горските територии –собственост на Община Самоков

Дата на публикуване 20.06.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 18 .06.2019 г.

******************************************************

Проект на “Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени “

Докладна записка относно: Проект на “Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени “

Дата на публикуване 20 .05.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 42 и допълване с нова точка 51 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 23 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно:Изменение и допълнение в Наредба за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Самоков

Дата на публикуване 22 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на нова Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков

Проект на Наредба № 1

Дата на публикуване 22 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

Дата на публикуване 17 .12.2018 г.

******************************************************

Обявление на основание чл.26 ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 14 .12.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Становище за ефективността от въведения режим за безплатно и платено паркиране на територията на община Самоков и предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 22 .10.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Допълване Приложение №1 на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI

Анализ на цена във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI

Прогнозна справка за приходите

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация.

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI и в точка 43 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Самоков, приета с Решение № 1060 по протокол № 29/20.07.2017г. на ОС-Самоков
Дата на публикуване 16.04.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Прoмяна на Наредбата за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 13.04.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 42 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 20.02.2018 г.

******************************************************

Проект на : Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания в община Самоков

Мотиви : Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания в община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Самоков и издаване на сертификати клас В

Дата на публикуване 29.11.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Приложение № 1

Схема Самоков

Схема Боровец

Дата на публикуване 30.10.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 119 от 26.02.2004 г. на Общински съвет-Самоков
Дата на публикуване 23.10.2017 г.

******************************************************

Проект на: Наредба за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков, приета с решение №227 по Протокол №10/27.05.2004г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 18.08.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Допълнение Наредба за управление на общинска пътна мрежа в община Самоков, приета с решение №783 по Протокол №22/23.02.2017 г. на Общински съвет- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Изменение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков, приета с Решение №227 по Протокол №10/27.05.2004 год. на Общински съвет-Самоков.

Дата на публикуване 19.06.2017 г.