Архив | Община Самоков

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-части от помещения в сградата на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-ПИ № 58548.90.5

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-Помещение-търговски обект/сладкарница/, находящ се в Комбинирана сграда-с. Продановци

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.ПИ № 65231.916.566 по кадастралната карта на гр.Самоков

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г. УПИ-парцел VІ-7 в кв.17 по регулационния план на в.з.”Дългата поляна”

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г. ПИ № 03441.2.8

Докладна записка относно: Постъпила в Общинска администрация-Самоков докладна с вх. № 67-00-110/05.04.2017 г. от г-н Бойко Христов Пейчев-директор на ОУ „Димчо Дебелянов”-с. Говедарци

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.917.334, находящ се в землището на гр. Самоков.

Дата на публикуване 22.05.2017 г.

==============================================

Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Самоков

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

==============================================

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.917.254, находящ се в землището на гр. Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 58548.350.115, находящ се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 58548.350.26, находящ се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: относно допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 725/27.01.2017 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г., по повод постъпила молба с вх. № 67-00-142/27.04.2017г. от г-н Георги Панев-директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”-Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков

Докладна записка относно: включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 16599.13.11, находящ се в землището на с. Горни Окол

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово

Проект на: Правилник за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 1 и 2 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 3 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове, които развиват дейност на територията на община Самоков изцяло в подкрепа на спортното майсторство

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

=================================================

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на -Щърк.гнездо.-405 ид.ч.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на -Боровец кв.19-ид.ч.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на -общ.съоръжение Скейт парк

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на имот с ид.№ 65231.907.178

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на им.с.ид.№ 65231.906.303.2.2

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на имоти с.Алино

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Гуцал

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

=================================================

Докладна записка относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Самоков и Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

дата на публикуване 23.03.2017 г.

=================================================

 

Проект на: Правилник за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 1 и 2 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 3 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове, които развиват дейност на територията на община Самоков изцяло в подкрепа на спортното майсторство

Дата на публикуване 10.03.2017 г.

Промяна в наредба №12: Докладна записка относно определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с промяна на таксата за обучение по плуване на деца и възрастни на басейна в х-л “Арена”, гр. Самоков

дата на публикуване 24.02.2017 г.

=================================================

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- съоръжение Въжена линия

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- банкомати

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- местност Високи рид

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- Включване-в.з.Ярема ид.ч.

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- с.Бели Искър кв.5

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 87552.2.84 и № 87552.2.85, находящи се в землището на с. Ярлово

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на ПИ № 83291.34.81, находящ се в землището на с. Широки дол

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на ПИ № 65231.917.326, находящ се в землището на гр. Самоков

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 58548.290.75 и № 58548.290.154, находящи се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на ПИ № 58548.240.40 и № 58548.370.10, находящи се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 46276.4.592 и № 46276.4.596, находящи се в землището на с. Мала църква

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 23039.7.370, находящ се в землището на с. Доспей

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-помещение на партерния етаж в Поликлиниката до южния вход

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-ид.№65231.906.303.2.2

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

=================================================

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински поземлени имоти находящи се в землищата на с. Райово, Злокучене, Доспей, Долни Окол и Говедарци.

Докладна записка от Владимир Владимиров Георгиев– Кмет на Община Самоков Относно: Изменение и допълнение в Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги

Проект на наредба : За управление на общинската пътна мрежа в Община Самоков

Обявление по чл. 26 от закона за нормативните актове относно: Проект на наредба за управление на общинската пътна мрежа в община Самоков

Проект на : Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на търгове и конкурси в Община Самоков

Докладна записка от Владимир Владимиров Георгиев– Кмет на Община Самоков Относно: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в Община Самоков

Дата на публикуване 20.01.2017 г.

================================================

Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 год., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. в Община Самоков

Годишен план за приватизацията в Община Самоков през 2017 год.

Списък на обособени обекти-общинска собственост, които ще се приватизират през 2017 г., включени в списъка по чл.3 ал.2 и ал.3 от ЗПСК

Докладна записка относно: Изменение и допълнение в Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги

Дата на публикуване 27.12.2016 г.

================================================

Проект на “Стратегия за управление на общинската собственост в Община Самоков за периода 2016 – 2019 г.”

Докладна записка относно:Изменение и допълнение в Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги

Докладна записка относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2017 година

Покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект за промяна в :

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

Относно: Определяне размера на местните данъци за 2017 година

Докладна записка относно:  Определяне размера на такси в общинските детски градини при полудневна и почасова организация на предучилищното образование

Проект на наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезoнни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Самоков

Дата на публикуване 21.11.2016 г.

================================================

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Отдаване за ползване под наем на част от общински недвижим имот.

Докладна записка Относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с № 65231.917.248, находящ се в землището на гр. Самоков.

Докладна записка Относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с № 58548.160.74, находящ се в землището на с. Продановци.

Докладна записка Относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с № 23039.5.140, находящ се в землището на с. Доспей

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Радуил.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Продановци.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на гр. Самоков.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землищата на с. Рельово и с. Злокучене.

Проект на “Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Самоков”

Дата на публикуване 10.11.2016 г.

================================================

Докладна записка Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 61922.154.69 и 61922.154.79, находящи се в землището на с. Райово

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 23491.2.188 и 23491.3.389, находящи се в землището на с. Драгушиново

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Радуил

Дата на публикуване 11.10.2016 г.

=================================================

Докладна записка Относно: Допълнение в НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ във връзка с актуализиране на цените на основните услуги на хотел “Арена”

Дата на публикуване 11.10.2016 г.

=================================================

Докладна записка Относно: реализиране на проект „Туристическо електро-хибридно атракционно влакче“ на територията на к.к. Боровец

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

=================================================

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г., приета с Решение № 86/28.01.2016 г. на ОбС

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 18201.84.14, 18201.84.19, 18201.84.20, 18201.84.21, 18201.84.22, 18201.84.26, 18201.84.27, 18201.84.41, 18201.179.9, находящи се в землището на с. Гуцал

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с № 18201.120.1, 18201.163.1, 18201.202.1, находящи се в землището на с. Гуцал.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с № 18201.44.6, 18201.117.26, 18201.132.1, 18201.132.3, 18201.132.10, 18201.132.11, находящи се в землището на с. Гуцал

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 18201.5.14, 18201.5.31, 18201.51.19, 18201.89.9, 18201.89.1, 18201.119.1, 18201.133.1, 18201.165.37, 18201.172.8, 18201.171.2, 18201.171.1, 18201.182.6, 18201.208.6, 18201.208.4, находящи се в землището на с. Гуцал.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 18201.169.7, 18201.169.8, 18201.165.31, 18201.165.15, 18201.165.44, 18201.166.22, 18201.166.23, 18201.166.24, 18201.166.25, 18201.166.27, 18201.166.30, 18201.166.31, 18201.166.32, 18201.166.33, 18201.166.38, 18201.168.1, 18201.168.2, 18201.175.1, 18201.175.5, 18201.175.7, 18201.175.8, 18201.175.9, 18201.202.11, 18201.203.14, 18201.205.6, 18201.79.2, находящи се в землището на с. Гуцал

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 83243.3.31, находящ се в землището на с. Шипочане

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Белчин

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

=================================================

Докладна записка Относно: Приемане на промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

==================================================

Докладна записка Относно: Допълнение в НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ във връзка с допълнения в Закона за местните данъци и такси

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

==================================================

Проект на “Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистър на общинските детски градини на теритотията на община Самоков”

Приложение към “Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистър на общинските детски градини на теритотията на община Самоков”

Мотиви “Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистър на общинските детски градини на теритотията на община Самоков”

Дата на публикуване 29.08.2016 г.

===================================================

Проект на “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Самоков”

Приложения към “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Самоков”

Мотиви към “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Самоков”

Дата на публикуване 29.08.2016 г.

==================================================

Предложение за Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на общинските такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 22.08.2016 г.

==================================================

Проект за допълнение на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 16.08.2016 г.

==================================================

Докладна записка относно : дарение или учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на МЗ

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.-ПИ № 15285.5.200 и ПИ № 46067.1.1194

Дата на публикуване 13.07.2016 г.

=================================================

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. сгради с идентификатори 65231.913.287.3/административно-делова, масивна сграда на един етаж с площ 133,00 кв.м./, 65231.913.287.2/сграда за битови услуги, метална конструкция, с площ 117,00 кв.м./ и 65231.913.287.1/открито стрелбище с площ 673,00 кв.м./, находящи се в общ. ПИ № 65231.913.287, актувани с АОС № 5872/30.05.2007г. и АОС № 5936/18.07.2007г

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. със сграда с идентификатор 65231.918.21

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. с помещение на Iет. в Читалищна сграда в с.Говедарци

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на общински помещения, представляващи част от обособен обект «Информационен център», находящ се в Сграда с идентификатор 65231.906.282.2 /Административна сграда на община Самоков/

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с идентификатор № 65231.919.127

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с идентификатор № 23491.5.423 в землището на с.Драгушиново

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с идентификатор № 65231.917.475, находящ се в землището на гр.Самоков

Дата на публикуване 11.07.2016 г.

===================================================

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №65231.905.115.3 , находящ се в гр. Самоков.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №65231.905.115.3 , находящ се в гр. Самоков.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №65231.906.301.2.4 , находящ се в гр. Самоков.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г., находящи се в к. к. Боровец

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №6248693.20 , находящ се в землището на с. Рельово.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №241 в м.Щъркелово гнездо, находящ се в землището на с. Горни окол.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №23491.8.291 в м.Червената земя, находящ се в землището на с. Драгушиново.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №65231.907.222 , находящ се в гр. Самоков.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №221 в м. Мало равнище, находящ се в землището на с. Горни окол.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №23039.10.252, находящ се в землището на с. Доспей.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №1 в к.р 664 в м. Високи рид, находящ се в землището на с. Ковачевци.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ №03441.2.575, находящ се в землището на с. Бели Искър.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г., находящ се в землището на с. Алино.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 87552.179.112, находящ се в землището на с. Ярлово.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 61922.147.7, 61922.147.8, 61922.147.18, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 059004, находящ се в землището на с. Гуцал.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 65231.915.96, находящ се в землището на гр. Самоков.

Докладна записка относно : Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 23039.7.333, находящ се в землището на с. Доспей.

 Дата на публикуване 10.06.2016 г.

=====================================================

Докладна записка относно : Приемане на изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Самоков

Докладна записка относно : Предложение за допълнение на Наредба 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

Дата на публикуване 10.06.2016 г.

===================================================

Докладна записка относно: Дарение на имот пл.№ 322, ведно с църква „Свети Никола” с.Марица
Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. на имоти находящи се в с. Гуцал кв.32
Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. на ПИ с №№ 23039.6.305 и 23039.6.315, находящи се в землището на с. Доспей.

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г на ПИ № 65231.913.414, находящ се в землището на гр. Самоков

Включване  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на помещение с площ 10,50 кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на Община Самоков с идентификатор № 65231.906.282.

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 65231.920.543, гр.Самоков

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през  2016г. на ПИ № 55петдесет и пет с площ от 191 кв.м. в м.”Високи рид” землище с.Ковачевци

Дата на публикуване 06.05.2016 г.

==================================================

Предложение за приемане на изменение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 03.05.2016 г.

==================================================

Предложение за приемане на изменение и допълнение в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 03.05.2016 г.

==================================================

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 83243.2.112, 83243.2.113, 83243.2.137, 83243.2.166, 83243.2.171, 83243.2.181, 83243.4.117, 83243.4.130,

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 23039.1.355, 23039.1.412, 23039.1.430, 23039.1.498, находящи се в землището на с. Доспей

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 000347, 000602, 515007, находящи се в землището на с. Поповяне и ПИ с №№ 170001, 170026

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 220005, находящ се в землището на с. Продановци

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 61604.51.242, находящ се в землището на с. Радуил

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 61604.9.332, находящ се в землището на с. Радуил

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 52249.1.65, находящ се в землището на с. Ново село

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 31228.1.36 и № 31228.1.37, находящи се в землището на с. Злокучене

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 026019, находящ се в землището на с. Белчин

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 8 бр. преместваеми търговски обекти

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 2 бр. общински помещения-представляващи самостоятелни обекти, съответно с идентификатори 65231.906.303.2.11/с площ 13,90 кв.м./ и 65231.906.303.2.12/с площ 14,10 кв.м.

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на сграда с идентификатор № 65231.920.543.1

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ПИ с идентификатор № 65231.901.349

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ПИ с идентификатор № 31228.3.582

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ПИ с идентификатор № 65231.914.540

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на етаж от сграда с идентификатор № 65231.908.19.1 /бившо общежитие/ гр.Самоков

Дата на публикуване 06.04.2016

================================================

Предложение за приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Самоков

Дата на публикуване 06.04.2016 г.

 ================================================

Предложение за приемане на изменение и допълнение в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 05.04.2016 г.

==================================================

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ПИ с идентификатор № 65231.911.453

Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ПИ с идентификатор № 23491.8.401

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ № 000646, находящ се в землището на с. Рельово.

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. на ПИ с №№ 117001, 168008, 168040, 197018, 174042, 174019, 174022, 174014, 138017, 144013, 197008, 169020, 153018, находящи се в землището на с. Райово и ПИ № 15285.2.616, находящ се в землището на с. Говедарци

Дата на публикуване 11.03.2016 г.