Кампания за прозрачност | Община Самоков

Кампания за прозрачност

П Р И Е М Н И   Д Н И:

ДЛЪЖНОСТ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

 1.

 КМЕТ

ПЕТЪК

13.00-16.00

315

с предварително записване

2.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ХДЕТОС

ВТОРНИК

ПЕТЪК

08.30-12.00

13.00-17.30

402

 3.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Финанси

ВТОРНИК

08.30 – 12.00

301

 4.

СЕКРЕТАР

ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

13.00 – 17.30

08.30 – 12.00

316

 5.

ДИРЕКТОР ТСУЕП

ЧЕТВЪРТЪК

08.30 – 12.00

437

 6.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ЧЕТВЪРТЪК

10.00 -12.00

14.00 – 16.00

427

КАМПАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Фондацията за реформа в местното самоуправление и програма Инициатива местно самоуправление обявяват старта на Кампания за прозрачност в местното самоуправление. Кампанията ще подпомогне въвеждането на практики за прозрачност и ще информира гражданите какво прави общината за постигане на публичност в действията си.

Прозрачното местно самоуправление води до засилване доверието на гражданите към местната власт;

Гарантира инвеститорски интерес към обищината;

Намалява предпоставките за пренасочване на общински фондове встрани от обществения интерес;

В крайна сметка това е нормалният начин на управление, чрез спазване на правирата, процедурите и добрите практики.

За утвърждаване прозрачността в местното самоуправление през тази година ще бъдат организирани дискусии по темата, на които община самоков ще сподели своя опит; медиите ще бъдат информирани и поканени да отразяват новите практики, възприети от община Самоков;
Позицията на община Самоков, заявена в Инициатива местно самоуправление е следната:

  • Прозрачност, публчност и откритост в работата на Общинския съвет.
  • Публичност на оперативните срещи на управленския екип.
  • Открити и коректни взаимоотношения с медиите.
  • Въвеждане на система за контрол и регистрация на документацията.
  • Публичност и достъпност на гражданите до процедурите по закона за обществените поръчки.
  • Изработване на етичен кодекс на Общинския съвет общинските служители.

Етични правила за поведение на служителите в общинска администрация

Взаимоотношения с гражданите
Служителят:
Изпълнява задълженията си добросъвестно и без пристрастие, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, за да бъде обслужването достъпно за всеки; Участва в усъвршенстването на административното обслужване на гражданите; Предоставя необходимата информация на гражданите, с оглед защитата на техните законови права и интереси; Извършва административно обслужване законосъобразно и своевременно Отнася се с уважение към гражданите

Професионално поведение
Служителят:
Изпълнява ефективно и законосъобразно своите функции; Не разгласява информация и факти, до които е получил достъп при изпълнение на служебните си задължения или представляват служебна тайна; Изпълнява служебните си задължения компетентно и безпристрастно; Не използва служебното си положение в свой или чужд интерес; Не допуска корупция в работата си и в работата на колегите си; Обръща особено внимание на потенциално неравностойни обществени групи.

Взаимоотношения с колегите
Служителят:
Се отнася към колегите си коректно и лоялно; Не уронва имиджа и професионалната дейност на колегите си; съдейства на колегите си при изпълнение на служебните си задължения;

Лично поведение
Служителят:
Се придържа към общочовешките добродетели и не допуска недостойно поведение; Придобива и управлява личното и семейно имущество по начин, който не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение; Развива стремеж към успех и усъвършенстване на собствения си потенциал; Защитава и опазва общинската собственост; Изпълнява добросъвестно финансовите си задължения; Информира и докладва на съответния си ръководител за случаите на разхищение, злоупотреба и корупция