Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

Зала “Арена” гр. Самоков търси да наеме чистач/ хигиенист  за повече информация Красимир Димитров тел.0886601373

Дата на публикуване 21.11.2023 г.

**********************************************************************

ДЕТСКА ГРАДИНА   “ЗВЪНЧЕ” – САМОКОВ

Обл.Софийска общ.Самоков гр.Самоков ул.”Проф.Васил Захариев” №5

тел.0722 / 6 69 89; e-mail: zvantche_sam@abv.bg

 

Изх. № 13  / 17.10.202

 

О Б Я В А

 

Детска градина „ ЗВЪНЧЕ” обявява 1 свободно работно място за „Учител по музика в ДГ”, считано от 01.11.2023г

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – Висше – ОКС „ Бакалавър” , „ Магистър”

– Специалност – „Предучилищна педагогика” със специалност „Музика”, „Музикална педагогика”

– Длъжност – „Учител  по музика в ДГ”

 1. Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

– Заявление;

– Професионална автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

           Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта – ксерокопие;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 24.10. 2023г. до 30.10.2023г. вкл. от директора, в сградата на детска градина „ Звънче” , гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5 от 10.00 до 12.00 часа.

   Събеседването с кандидатите ще се проведе на 31.10.2023 година от 10.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков , ул. „Проф. В. Захариев” № 5  . На 30.10.2023г, до 17.00 часа, кандидатите ще бъдат уведомени на email  и/ или по телефона за съответния час на събеседването.

 

                                                                     Директор на ДГ “ Звънче”:……………..

                                                                                                              /М. Лухова/

Дата на публикуване 17.10.2023 г.

**********************************************************************

ОБЯВА  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

В ДГ”ЗВЪНЧЕ”  – ГР. САМОКОВ

ОБЯВА

  Детска градина „ Звънче” обявява 1 ( едно ) свободно работно място за длъжността „Педагог ” в яслената група, на основание чл. 67,ал.1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ( в полза на работодателя) .

Основното месечно възнаграждение :  1294. 00    лв.

5 дневна работна седмица, 8 часов работен ден

Шифър по НКПД: 2359 6012

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Образование – висше;
 2. ОКС „Магистър” или ОКС „Бакалавър”;
 3. Специалност „Предучилищна педагогика ”;
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 5. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 6. Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 7. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.
 8. Личностни качества – отговорност, комуникативност, готовност за работа в динамична среда, инициативност, активност и мотивираност в работата, , самоконтрол, коректност и такт. Умения за ефективна комуникация с родители и за работа в екип.
 9. Умения за планиране и организиране на дейности, свързани с отглеждането, възпитанието и социализацията на деца до тригодишна възраст .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Професионална автобиография (CV);
 3. Копие от документ за придобито образование, специалност и квалификация
 4. Мотивационно писмо;
 5. Медицинско свидетелство /при сключване на трудов договор//
 6. Свидетелство за съдимост /при сключване на трудов договор/
 7. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка .
 8. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 02.10.2023 г. до 06.10.2023г. включително от директора, в сградата на детска градина „ Звънче” , гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5 от 10.00 до 12.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 10.10.2022г. от 10.00 часа , в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков , ул. „Проф. В. Захариев” № 5 . Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за съответния час на събеседването.

 За контакт: 0722 / 6 69 89

 

                                                                  Директор на ДГ “ Звънче”:……………..

                                                                                                              /М. Лухова/

Дата на публикуване 25.09.2023 г.

**********************************************************************

О Б Я В А

   Детска градина „ Детелина” обявява 1 ( едно ) свободно работно място за длъжността                „ Помощник – възпитател ” на основание чл. 68,ал.1, т. 3 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ( в полза на работодателя) , считано от  06.10.2023 г.

Основното месечно възнаграждение :   969. 00    лв.

5 дневна работна седмица,Фиксирано,пълно – 8 часа

Шифър по НКПД-2011 : 53123003

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1.Изисквания за длъжността:

1.Степен на завършено образование – средно.

2.Квалификация за длъжността „помощник – възпитател“.

3.Опит в работа с деца.

4.Личностни качества –  комуникативност, готовност за работа в динамична среда,

инициативност, активност и мотивираност в работа, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

5.Умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца, за ефективна комуникация и за работа в екип.

 1. Необходими документи:

А. При кандидатстване:

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
 3. Удостоверение за професионална квалификация „ помощник – възпитател“- копие

    5.Мотивационно писмо

      Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 28.09.2023 г. до 04.10.2023 г. включително от директора, в сградата на детска градина „ Детелина” , гр. Самоков, ул. „Рилска малина” № 2 от 10.00 до 14.00 часа.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 05.10.2023 г. от 10.00 часа , в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков , ул. „Рилска малина” № 2 .

 За контакт: 0722 / 6 61 78

Дата на публикуване 20.09.2023 г.

**********************************************************************

Община Самоков, обявява конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Самоков“ ЕООД, при следните условия:

I. Етапи:

 1. Предварителна проверка по документи за допустимост на кандидатите;
 2. Писмена част, която включва представяне на бизнес-програма за управление на дружеството за период от 5 години;
 3. Интервю с кандидатите, което се състои в събеседване.

II. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

 1. Съгласно чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 19 от Наредбата:

А) Да е български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Б) Да има завършено висше образование, съгласно т. II, т.2 от настоящото решение и придобита специалност;

В) Да има не по-малко от пет години професионален опит по придобитата специалност;

Г) Да не е поставен под запрещение;

Д) Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

Е) Да не е лишен от правото да заема съответната длъжност – управител на публично предприятие;

Ж) Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

З) Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

И)  Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Й) Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

К) Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

Л) Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

М) Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Н) Да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

О) Съгласно чл. 66 от ЗЛЗ, управител, изпълнителен директор или директор на държавно или общинско лечебно заведение не може да бъде и ръководител на звената по чл. 58, 59 и 60 от ЗЛЗ.

П) Да не е народен представител, министър, заместник – министър, председател на комитети, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник – кмет, кметски наместник, секретар на община, изпълнителен директор и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Р) Да не е общински съветник.

Забраните по б. „ К”  и  б. „Л” се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Забележка: Съгласно чл. 47 от ППЗПП проверка за наличие на съвместимост с изискванията на т. II, т. 1 (б. „Б” –„И”) от настоящото решение, аналогични с разписаните в чл. 20, ал. 1, т. 1-8 от ЗПП се извършва от  комисията за номиниране при проверката за допустимост на кандидатите. За наличие на съвместимост с изискванията на т. II, т. 1 (б. „Й” – „Н”), аналогични с разписаните чл. 20, ал.1, т. 9-12 и чл. 20, ал. 3 от ЗПП, както и за наличие на съвместимост с изискванията на т. II, т. 1 (б. „О”), аналогично с посоченото в специалния закон – чл.66 от Закона за лечебните заведения, се извършва служебно за всеки класиран кандидат,  преди вземане на решение от компетентния орган – Общински съвет за назначаване класирания на първо място.

 1. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 5 от Закона за лечебните заведения

Всеки кандидат следва да има:

2.1. Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“  по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт – магистърска програма по Здравен мениджмънт от акредитиран университет в Република България

и/или

2.2. Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“  по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

III. Документи, необходими за участие в конкурса, място и условия за подаване на документите:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура – образец № 1;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплом за завършено висше образование;
 4. Копие от документ за придобита специалност;
 5. Копие от документ/и удостоверяващи придобит професионален опит (трудова книжка, служебна и осигурителна книжка и др.) по специалността;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността;
 8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 19 от Наредбата – образец № 2;
 9. Декларация по чл. 20 ал. 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 66 от Закона за лечебните заведения (попълва се преди сключване на договор за възлагане на управлението) образец № 3.
 10. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет (представя се преди сключване на договор за възлагане на управлението);
 11. Декларация – съгласие за обработване на личните данни – образец 4 <<ТУК>>.

Горепосочените документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие в конкурса, се представят в отделен запечатан Плик № 1.

Бизнес програмата по раздел I т. 2 се представя в отделен запечатан Плик № 2.

Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, адрес и електронна поща, както и длъжността, за която се кандидатства и се подават в деловодството на Общинска администрация  Самоков – Център за административно обслужване на граждани, с административен адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34, в срок от 20 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Самоков.

 1. Писмена част – представяне на бизнес програма:
 2. Писмената бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество следва да бъде за период от 5 години и се представя в два екземпляра. За разработването на бизнес програмата от кандидатите, комисията, чрез администрацията на общината, предоставя на допуснатите кандидати информация за дружеството, включваща последния годишен финансов отчет, последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.
 3. Документи, които се предоставят на кандидатите:

Председателят на комисията издава удостоверение, с което дава право на кандидатите да посещават дружеството и да имат  достъп до работните помещения, организационната структура и финансовите отчети на дружеството. За целта допуснатите кандидати отправят писмено искане до председателя на комисията,  придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящото решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели.

 1. Бизнес – програмата следва да е разработена за 5-годишен период.

Същата трябва да съдържа конкретни икономически показатели, място и роля на лечебното заведение в системата на здравеопазването и предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, приоритети за бъдещото му развитие; Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение; Органи на управление на лечебните заведения – права и задължения; Нормативна уредба в областта на здравеопазването.

 1. За интервюто с кандидатите, което се състои в събеседване.

Комисията има право да задава въпроси от области, които се прилагат при управление на лечебните заведения.

VII. Оценка на кандидатите

1.Процедурата за оценка включва три етапа – предварителна проверка по документи за допустимост на кандидатите, писмена част и интервю с кандидатите.

В тридневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати, слад което изпраща покани до допуснатите кандидати.

Комисията оценява представените от кандидатите бизнес програми за развитието и дейността на „МБАЛ Самоков“ ЕООД. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

 • Съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
 • Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
 • Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
 • Логическа структура на програмата.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява програмата на всеки от кандидатите по посочените критерии с оценка от 1 до 6, като максималната оценка по всеки критерий е „6“ по шестобалната система. Крайната оценка на програмата от всеки член на комисията се формира като средноаритметично от оценките, поставени от съответния член на комисията по всички критерии. Окончателната оценка на програмата на всеки кандидат се формира като средноаритметично от крайните оценки на програмата, поставени от всички членове на комисията.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената програма не по-ниска от мн.добър 4.50. Обявяването на оценките се извършва лично на кандидатите и/или на електронната поща, адрес и/или телефон, посочени в заявлението за участие. С обявяването на оценките, кандидатите се уведомяват за датата и часът за провеждане на събеседването.

Събеседването се провежда на определените дата и час. Оценката от проведено събеседване (защита на бизнес програмата) се формира въз основа на следните критерии:

 • Обосновано представяне на бизнес програмата за развитието и дейността на търговското дружество за период от 5 години;
 • Степен на познаване на нормативната уредба;
 • Способност да се планират и взимат управленски решения;
 • Административни умения, професионални и делови качества;
 • Комуникативни и организационни способности;
 • Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретни проблеми.

Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от области, които се прилагат при управление на лечебното заведение.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява събеседването с всеки от кандидатите по посочените критерии с оценка от 1 до 6, като максималната оценка по всеки критерий е „6“ по шестобалната система. Крайната оценка на събеседването от всеки член на комисията се формира като средноаритметично от оценките, поставени от съответния член на комисията по всички критерии. Окончателната оценка на събеседването с всеки кандидат се формира като средноаритметично от крайните оценки на събеседването, поставени от всички членове на комисията.

Класират се само кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50. Кандидатът, получил най– висока оценка, се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали кандидати съгласно получената от тях оценка.

В 3- дневен срок от проведеното събеседване комисията изготвя доклад, към които неразделна част са протоколите от работата на комисията, до кмета на община Самоков.

 

Дата на публикуване 19.07.2023 г.

**********************************************************************

 

 

Община Самоков обявява конкурс за назначаване по служебно правоотношение за длъжността: „Директор на дирекция АПИО” при община Самоков

Кратко описание на длъжността: Ръководи съответната дирекция, като координира и контролира професионално и административно изпълнението на основните и специфични дейности на дирекцията, свързани с административно-правното и информационно обслужване, гражданското състояние и човешките ресурси, деловодната дейност в общинска администрация за точно спазване на нормативните актове и извършва процесуално представителство на Общината пред съдебни и извънсъдебни инстанции. Участва в работни групи и комисии при съставянето на документации по реда на ЗОП и издаването на индивидуални административни актове.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Магистър

Професионално направление: Право, специалност „Право“

Минимален професионален опит:

5 години

Ранг/Специфично наименование:

III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни умения MS Offiсe /Word, Excel, Internet, управленска, организационна и комуникационна компетентност.

Специфични изисквания за длъжността:

Да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл

Нормативен акт: ЗДСл

Висше образование – Магистър, специалност: Правни науки

Нормативен акт: Класификатор на областите на висшето образование и професионалните направления

Да притежава Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

Нормативен акт: чл17, ал.3 от АПК, чл.32, т.3 от ГПК

Аналитична, комуникативна, дигитална компетентност, способност за работа в екип, фокус към клиента, ориентация към резултатите

Нормативен акт: НУРОИСДА

Познаване и ползване на съответните нормативни актове, професионална компетентност. Познаване на действащото законодателство и следните нормативни актове: Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни, Закон за обществените поръчки, Закон за устройство на територията, както и всички действащи на територията на община Самоков наредби.

Нормативен акт: НУРОИСДА

Минимален размер на основната заплата:

800 лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и

Интервю.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
 4. Автобиография, подписана от кандидата.

Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, в деловодството на община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, по един от следните начини:

– лично от кандидата на посочения адрес;

– чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде представено пълномощно;

– на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на заявленията – лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват на Информационното табло във фоайето на община Самоков и на интернет страницата на общината http://samokov.bg/.

Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”, на тел. 0882/422122 – Г. Галчева.

Дата на публикуване 15.08.2022 г.
**********************************************************************

 

konkurs_page-0001 (1)

Дата на публикуване 28.04.2022 г.
**********************************************************************

Община Самоков обявява конкурс за назначаване по служебно правоотношение за длъжността: „Вътрешен одитор” при община Самоков, при следните условия:

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. да са дееспособни лица;
 2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 3. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по професионално направление „Финанси”, „Икономика”;
 4. да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор

Кандидатите следва да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общината;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю с кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 1. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 1. Копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
 1. Автобиография, подписана от кандидата.

Документи за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в деловодството на община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, по един от следните начини:

– лично от кандидата на посочения адрес;

– чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощно;

– на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на заявленията – лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват на Информационното табло във фоайето на община Самоков и на интернет страницата на общината http://samokov.bg/.

Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”, на тел. 0882/422122 – Г. Галчева.

Дата на публикуване 04.04.2022 г.
**********************************************************************

konkurs_page-0001

Дата на публикуване 30.03.2022 г.
**********************************************************************

 Община Самоков обявява конкурс за назначаване по служебно правоотношение за длъжността: „Главен вътрешен одитор” при община Самоков, при следните условия:

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. да са дееспособни лица;
 2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 3. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по професионално направление „Финанси”, „Икономика”;
 4. да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
 5. Минимален ранг – ІV младши.
 6. да имат най-малко две години стаж в областта на вътрешния или външния одит (притежаваният стаж дава предимство на кандидатите).

Кандидатите следва да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общината;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю с кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 1. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 1. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
 1. Автобиография, подписана от кандидата.

Документи за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в деловодството на община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, по един от следните начини:

– лично от кандидата на посочения адрес;

– чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощно;

– на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на заявленията – лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват на Информационното табло във фоайето на община Самоков и на интернет страницата на общината http://samokov.bg/.

Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”, на тел. 0882/422122 – Г. Галчева.

Дата на публикуване 08.03.2022 г.
**********************************************************************

            ОБЯВЛЕНИЕ 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

         Община Самоков, със седалище и адрес: гр.Самоков, ул.”Македония” № 34, на  основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния Служител, във връзка с чл.14, ал.1  от Закона за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 01-  1691 от 05.10.2021 година на Кмета на община Самоков, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността „Ръководител на вътрешния одит” при община Самоков

2. Минимални и специфични и допълнителни изисквания, предвидени в нормативните актове за  заемане на длъжността:

 • да са дееспособни лица;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 • да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Финанси”, „Икономика” или „Право”;
 • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
 • да имат най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
 • Минимален ранг – ІІІ младши.

3. Кандидатите следва да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общината;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Компютърни умения

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

Решаване на тест

Интервю с кандидатите

5. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

– Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

 • Автобиография, подписана от кандидата.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в деловодството на община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, по един от следните начини:

 • – лично от кандидата на посочения адрес;
 • – чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощно;
 • – на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 • При подаване на заявленията – лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 • Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват на Информационното табло във фоайето на община Самоков и на интернет страницата на общината http://samokov.bg/.
 • Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”, на тел. 0882/422122 – Г. Галчева.
 • Обявата за провеждане на конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в местния печат и на интернет страницата на община Самоков.

7. Кратко описание на длъжността:

 • – изготвя и представя на кмета на общината проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;
 • – организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;
 • – одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;
 • – следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор;
 • – изготвя и представя за утвърждаване от кмета на общината план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;
 • – разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит;
 • – предлага на кмета на общината да възложи определена задача на експерт от организацията или извън нея, когато служителите на звеното за вътрешен одит не притежават специални знания и умения, необходими за изпълнение на одитен ангажимент;
 • – докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на кмета на общината;
 • – представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на кмета на общината;
 • – докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на дейността по вътрешен одит на кмета на общината;
 • – координира взаимодействието с външните одитори.
Дата на публикуване 06.10.2021 г.
**********************************************************************

 

Община Самоков обявява конкурс за избор на Управител на „ВИК Чамкория 2006” ЕООД, при следните условия:

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

А) Образование: висше инженерно, икономическо или юридическо, с образователно-квалификационна степен „магистър”;

Б) Професионален опит :

– най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги или

– най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

2.Необходими документи за участие в конкурса:

– заявления за участие по образец – Приложение № 1;

– декларация по образец – Приложение № 2;

– автобиография;

– копия от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление (концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап).

Трети етап: Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества, представяне на способността на кандидата да планира и взема управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез писмено упълномощено лице в деловодството на община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, в срок до 29.10.2021г.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на община Самоков – samokov.bg.

Краен срок за обявяване на допуснати и недопуснати кандидати: 05.11.2021г.

Краен срок за представяне от допуснатите кандидати на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление: 19.11.2021г.

Концепцията се предоставя в деловодството на община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително на електронната страница на община Самоков.

Заповед №01-1667/30.09.2021 г. провеждане на конкурс

Приложения конкурс

Дата на публикуване 30.09.2021 г.
**********************************************************************