Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самоков със седалище и адрес: гр.Самоков, ул. „Македония” № 34, п.к. 2000, На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.91, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги във връзка с чл. 18, ал. 3, т. 1, чл. 25, ал. 2, т. 7, чл. 29, ал. 3, т.3 и чл. 67 от Закона за социалните услуги и Заповед № РД 01-0590/14.03.2024 г. На Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане

ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 50 места на територията на община Самоков за срок от 5 (пет) години.

 1. І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
 2. В конкурса могат да участват:
  • Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица;
  • Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по споразумението с Европейското икономическо пространство;
  • Лицата по т.1.1 и т. 1.2 трябва да са частни доставчици на социални услуги, които притежават лиценз от изпълнителния директор на Агенция за качество на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа с основни дейности: Информиране и консултиране (общодостъпна и специализирана), Застъпничество и посредничество, Обучение за придобиване на умения (общодостъпна и специализирана), Терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия) и Общностна работа;
 3. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
  • Да имат опит в предоставянето на социални услуги;
  • Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги, така и служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите и подпомагащи служители. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.
  • Да предоставят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.
  • Да разполагат с възможности за привличане на допълнителни средства за изпълнение на стандарти и критерии за качество на социалните услуги, се счита за предимство
 4. В конкурса не могат да участва кандидат, който:
 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • е в ликвидация;
 • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание 158, ал.1, т. 7 от Закона за социалните услуги;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измяна, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност;
 • вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
 • има парични задължения към община Самоков.
 1. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред община Самоков промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.
 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА УСЛУГА
 3. „Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето и настаняването на децата в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, превенция на изоставянето, деинституционализация и реинтеграция на деца, социално и психологично консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.
 4. Дейностите, които следва да се осъществяват в „Център за обществена подкрепа“ са:
 • „Информиране и консултиране“ е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
 • „Застъпничество и посредничество“ са дейности за подкрепа на лицето да защити и отстоява своите права и потребности. Осъществяване на взаимодействие и координация между служители от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересованото лице.
 • „Терапия и рехабилитация“ – в част терапия е съвкупност от различни дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
 • „Обучение за придобиване на умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и младежи за придобиване на умения самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и зависими от грижа членове на семейството.
 • „Общностна работа“ е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и стимулиране на общностното развитие.
 1. Целева група на социалната услуга:
 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства – жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация; деца в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители; деца необхванати от образователната система;
 • Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към която са насочени дейностите, както и различни информационни кампании‘
 • Деца и младежи в специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства;
 • Бременни жени, родители/законни представители на деца в риск, за които Отдел „Закрила на детето“ са преценили, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
 • Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
 • Кандидати или вече одобрени осиновители
 1. Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга, съгласно Наредбата за качество на социалните услуги и останалите нормативни актове в областта на социалните услуги.
 2. Капацитетът на социалната услуга Център за обществена подкрепа е 50 места.
 3. Доставчикът организира услугата с персонал и численост, състоящи се от основни и препоръчителни специалисти, които осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга и подпомагащи служители, в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги.
 • ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
 1. Финансовото участие на община Самоков се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от държавния бюджет, съгласно приетите от Министерския съвет за съответната календарна година финансови стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.
 2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност за Център за обществена подкрепа е в размер на 7 802 лв. за едно място съгласно РМС № 847/ 28.11.2023г. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора.
 3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобрение на технически и финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.
 4. Доставчикът няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за социалните услуги.
 5. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качество на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходване на средствата кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.
 6. Срокът за финансиране е 5  години, считано от датата на влизане в сила на договора със спечелилия конкурса доставчик на социалната услуга.
 7. ДОКУМАНТИ ЗА УЧАСТИЕ
 8. Заявление за участие по образец Приложение 1
 9. Заверено копие на решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние /ЕИК
 10. Удостоверение за наличие/липса на задължения към НАП, издадено след датата на обявлението
 11. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице- издадено след датата на обявлението (оригинал). Представител на Комисията, определен с моя заповед за разглеждане на предоставените документи извършва справка по служебен ред за наличие/липса на задължения пред община Самоков по отношение на юридическите лица, чието седалище е на територията на общината.
 12. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по Раздел 1, т.2.
 13. Лицензи, издадени от Изпълнителния директор на Агенция за качество на социалните услуги за социалната услуга, за която се кандидатства- копия, със заверка „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от кандидата.
 14. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчикът за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение 2
 15. Техническо предложение – Приложение 3 към конкурсната документация, което съдържа:
 • Цели, принципи и задачи на услугата;
 • Характеристика на целевата група, оценка на очаквания брой преки и косвени потребители;
 • Очаквани резултати;
 • Подробно описание на дейностите и график за осъществяването на социалната услуга;
 • Инструменти за проверка на качеството на услугата;
 1. Финансово предложение по образец – Приложение 4 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:
 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
 • Разходи за издръжка;
 • Подробна обосновка на разходите в свободен текст.
 1. Програма за развитие на качеството на социалната услуга Център за обществена подкрепа за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата.
 2. Материалната база със съответното обзавеждане и оборудване, необходими за предоставяне на социалната услуга “Център за обществена подкрепа” ще се осигурят на частния доставчик на социалната услуга от Община Самоков, посредством учредяване на безвъзмездно право на ползване за срока на предоставянето на социалната услуга;
 3. Доказателства за опита на кандидата в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането (препоръки и референции, с посочени адреси и телефони за контакт);
 4. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 7 от Закона за социалните услуги, подписана от представляващия организацията – Приложение 5
 5. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 8 от Закона за социалните услуги, подписана от представляващия организацията – Приложение 6
 6. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година – копие или декларация в свободен текст, че същите са обявени в търговския регистър, или в друг публичен регистър;
 7. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от община Самоков на средствата за държавно делегираната дейност.
 8. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
 9. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на

Община Самоков в първия работен ден след изтичане на 45 дни от публикуване   на   обявата   в   национален всекидневник. Срокът започва да тече от деня следващ деня на публикуване на обявата, а именно 15.05.2024 г.  Комисията разглежда представените от кандидатите документи, допуска/недопуска до участие, оценява и класира допуснатите предложения, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите.

 1. Конкурсът се провежда по следния ред:
 • Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им.

Внимание:

Кандидат, който не отговаря на поставените от възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от възложителя документи, не се допуска до участие във втория етап от конкурса и се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

 • Втори етап – комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите предложения, като провежда и събеседване с всеки кандидат поотделно, съгласно методиката за оценка.
 1. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.
 2. КРАЕН СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите представят документите в един екземпляр в 45-дневен срок след публикуване на обявата за конкурса в национален ежедневник в запечатан непрозрачен плик . Срокът за получаване на офертите в деловодството на възложителя е до 17:00 часа на 45-я ден от публикуване на обявата за конкурса. Срокът за представяне на офертите се брои от деня, следващ деня на публикуване на обявата.

Пликът се надписва по следния начин: Конкурс за частен доставчик на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ гр. Самоков. Върху плика се посочва: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и е-mail.

При приемане на предложенията, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.

 • КРАЕНСРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА
  1. В срок от 3 (три) работни дни от получаването на протокола от работата на комисията Кметът на Община Самоков издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат;
  8. 2. Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите кандидати в срок от 7 (седем) работни дни от издаването на заповедта;
  8. 3. Заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, подлежи на обжалване  по  реда на Административно процесуалния кодекс;
  8. 4. Въз основа на заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, Кметът сключва договор с кандидата, класиран на първо място. Договорът за възлагане на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“  гр. Самоков е със срок 5 (пет) години от датата на сключването му;
  8. 5. При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса да сключи договор, Възложителят  може  да  предложи на следващия класиран кандидат да сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.
 • НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

8.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 т.
/най-голям брой точки получава кандидатът,  чието предложение съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, без отклонения от изискванията на Възложителя, заложени в предварителните условия/;
8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането-7т./най-голям брой точки получава кандидатът с най-голям опит в предоставянето на социални услуги/.
8.3 Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – 8т. /най-голям брой точки получава кандидатът, който притежава най-голям работен капацитет и най-висока квалификация на кадрите/.
8.4. Финансова стабилност на кандидата – 5 т.

8.5 Декларация за финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността по управление и предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа” гр. Самоков, както и Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната приключена година – 10 точки  /най-голям брой точки получава кандидатът, който има най-висока финансова стабилност/.

8.6 Представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги- 9 т. /най-голям брой точки получава кандидатът с най-добре разработена и детайлизирана програма за развитие и изпълнение на социалната услуга, предлагаща най-много дейности в рамките на установения бюджет/.

За класиран на първо място се обявява кандидатът, получил най-голям общ брой точки. Общият брой точки се формира като сбор от получените точки по всеки един критерий.

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се предава на Кмета на   Община  Самоков. С предаването на Протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.

 1. IX. ПРЕКРАТЯВАНЕНАПРОЦЕДУРАТА

9.1. Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Самоков, в случаите, когато:

а) Всички   предложения   не  отговарят  на  предварително  обявените  в тази документация условия;

б) Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане   на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” гр. Самоков и Възложителят не предложи сключване на такъв договор със следващия класиран кандидат;

в) Отпадане   на   основанията   за   провеждане   на   конкурса   в   резултат  на
съществена промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Самоков не получи финансиране на социалната услуга като делегирана от държавата дейност за следващата година.

Допълнителна информация за конкурса може да получите на тел.0722/66630, вътрешен 405; 0885797172 – Ралица Герасимова – Главен експерт „Социални дейности и здравеопазване“.

Дата на публикуване 15.05.2024 г.

**********************************************************************

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самоков със седалище и адрес: гр.Самоков, ул. „Македония” № 34, п.к. 2000, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 6 от Правилника за управление и организация на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви”, чл.39 от Наредбата за управление и упражняване на правата на собственост на Общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие на Общински съвет-Самоков и Заповед № 01-345/19.03.2024 г. на Кмета на Община Самоков

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ДИРЕКТОР” на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви” в гр. Самоков – 1 /едно/ работно място при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, образователна-квалификационна степен „Бакалавър”,
 2. Професионално направление –Администрация и управление, Икономика, Спорт.
 3. Професионален опит – не по–малко от 3 /три/ години в съответното проф. направление

Специални компетентности:

 • Организационни умения;
 • Способност за работа в екип;
 • Обективност на преценката;
 • Убедителност при водене на дискусии;
 • Адаптивност;
 • Комуникативност.

Като предимство се считат:

 • Опит в областта на управлението на стопански/спортни обекти и персонал;
 • Опит в работата със спортни организации, вкл. спортни клубове и федерации;
 • Опит в работа в мултикултурна и международна среда
 • Участие в разработването и реализацията на планове, програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност
 • Опит в прилагането на Кодекса на труда, Закона за държавния бюджет, Закона за счетоводството, Закона за общинската собственост, Наредбите на Общински съвет – Самоков и други нормативни актове

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
 2. Защита на концепция/проектопрограма за управление и развитие на ОП „Спортни имоти и прояви” ” за период от 3 /три/ години
 3. Интервю/събеседване

Разработената от кандидата концепция/проектопрограма за развитие на ОП „СИП” за период от  3 /три/ години, следва да е представена в обем до 3 страници (А4, размер на шрифта – 12) в два еднакви екземпляра, всеки от които неподписан и запечатан в плик). Концепцията/проектопрограмата трябва да съдържа следните раздели:

 • Анализ и оценка на състоянието и дейността;
 • Тенденции и възможности за развитие;
 • Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността.
 • Приложимост и етапи за реализация на концепцията.

Интервю/събеседване с конкурсната комисия ще се проведе за оценка на:

а/ Стратегическа, лидерска и управленска компетентност – Визия за бъдещо развитие на предприятието; участие и реализиране на инвестиционни проекти; умения за контролиране на движимите и недвижими активи; мотивиране и развиване на служителите;

б/ Ориентация към резултати – умения за определяне на текущите приоритети; подготвяне на финансов анализ за разходите и приходите преди поставяне на задача и контрол на графиците за изпълнение в рамките на договорените срокове  и финансови параметри; създаване на добра организация за административно и техническо поддържане на спортните обекти и съоръжения с цел постигане на целите по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;

в/ Компетентност за водене на преговори и договаряне с представители на спортни клубове, доставчици, изпълнители  – познаване и ползване на нормативните актове; убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни; управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

ІІІ. Вид правоотношение: Трудово

ІV. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса /свободен текст/.
 2. Автобиография – европейски формат
 3. Копия от документи за придобито образование, квалификация и специалност.

4.Копия от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, спортните постижения, както и други придобити умения и професионални компетентности /при наличие на такива/.

 1. Концепция/проектопрограма за управление и развитие на ОП „Спортни имоти и прояви” ” за период от 3 /три/ години
 2. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават в срок от 1 /един/ месец от публикуването на настоящото обявление за конкурса по един от следните начини:

– лично от кандидата на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 – сградата на Община Самоков, партерен етаж – ЦАО, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа в запечатан плик. На плика да бъдат ясно изписани трите имена на кандидата и длъжността, за която кандидатства, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса;

– чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде представено пълномощно;

– на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението трябва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

Информация и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите от отдел „Човешки ресурси и административно обслужване”, както и на тел.0722/66630; 0889878678 – В.Манчева – Главен експерт „АПИО“.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: на информационното табло в ЦАО в сградата на Община Самоков, намираща се на ул. „Македония“ № 34 и на електронната страница на Община Самоков: https://samokov.bg/

VІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на предприятието по поддържането, стопанисването, ремонта и реконструкцията на общинската спортна база, обектите и съоръженията към нея.

Дата на публикуване 19.03.2024 г.

**********************************************************************