Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: „Строител”
 2. Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование и опит в сферата на строителството.

 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление /в свободен текст/;
 3. Копие на документи за образователен ценз;
 4. Препис-извлечение от трудова/и книжка/и
 5. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 14.02.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в строително-ремонтните дейности.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Ангел Главев – Управител на ОП „СРО”, тел. 0888 468 026

Дата на публикуване 23.01.2020 г.

**********************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място на длъжност „Шофьор”  

 • Описание на работата.
 • Управление на автомобил с цел доставка на храна на потребителите и услугите на домашен социален патронаж.
 • Изисквания към кандидатите.
 • Образователна степен: средно образование;
 • Професионален опит: 1 година като шофьор;
 • Допълнителни изисквания: Свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория В;
 • Да познава Закона за движение по пътищата и нормативните актове и инструкции, свързани с него.
 • Устройството на автомобила и изискванията за неговата експлоатация;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност;
 • Обективност на преценката;
 • Документи за кандидатстване.
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за завършено образование;
 • Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” гр. Самоков – ако е приложимо
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория В

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

**********************************************************************

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – Самоков

обявява свободно работно място

за длъжността “главен експерт” в отдел „Бюджетно счетоводство и отчитане на средства по оперативни програми”

Описание на работата:

Участва при осъществяване на финансово-счетоводната дейност на общинска администрация, като:

 • Осчетоводяване на платежни нареждания по разхода на банковата бюджетна сметка на общ.администрация;
 • Осчетоводяване на капиталовите разходи по бюджета на общ.администрация;
 • Изготвяне ежемесечно на справка за отчета на капиталовите разходи на общ. администрация;
 • Изготвяне ежемесечно на справки по дейности, функции, параграфи, необходими за изготвянето на отчета за касово изпълнение на бюджета;
 • Осчетоводява  средства за работните заплати, изплатени от банковата бюджетна сметка на общ. администрация по дейности, функции, параграфи и сметки;
 • Осчетоводява поети задължения по сключени договори по бюджета на общ. администрация;
 • Изготвя  справка за равнението на счетоводните сметки с разходните параграфи от ЕБК за бюджетната дейност;
 • Участва в комисии за провеждане на инвентаризации в общинска администрация;
 • Изготвяне на платежни нареждания;
 • Осчетоводяване на платежни нареждания и ежедневно  равнение на банковата сметка.
 • Ежемесечно изготвяне на справки за предоставени субсидии за целите на отчета за касово изпълнение на бюджета.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– образование: висше;

– образователно-квалификационна степен: бакалавър;

– професионално направление: икономическо;

– професионален опит: 2 (две) години;

– допълнителни квалификации: компютърна грамотност MS Office, Internet;

Необходими документи за кандидатстване:

-заявление;

-автобиография;

-копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

-документ, удостоверяващ професионалния опит по специалността.

Срок и място на подаване на документите: Общинска администрация – Самоков, ул.”Македония” №34, Център за информация и услуги на граждани, гише №1 “Деловодство”, всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа.

За информация: тел.0722/ 66631, вътр. 417,  гл. специалист “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документите: 20.01.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Дата на публикуване 07.01.2020 г.

**********************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Електромонтьор

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше или средно образование – специалност „Електротехника” или професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление /в свободен текст/;
 2. Копие на документи за образователен ценз;
 3. Препис-извлечение от трудова/и книжка/и
 4. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 29.11.2019 г.

     Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

**********************************************************************

Document (1045)-page-001

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

 

**********************************************************************

Общински съвет – Самоков, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, откри процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски окръжен съд, със срок за подаване на документи до 05.09.2019 г. В посочения срок не бе достигнат определения брой от 9 (девет) кандидати, поради което удължава срока за подаване на необходимите документи до 25.10.2019г.

 

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община Самоков, която попада в рамките на съдебния район;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

 

Място и срок за подаване на документите

 

В срок до 25.10.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Самоков подават необходимите документи на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, адресиран до Общински съвет – Самоков, на който са изписани имената, адрес и телефон на кандидата.

 

Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);

Писмено съгласие (Приложение № 3).

 

За допълнителна информация: тел. 0722 / 6 66 06 – Нели Домишлярова, ст.експерт Общински съвет

 

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

**********************************************************************

Общински съвет – Самоков, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, откри процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Самоков за мандат 2020 – 2024 г., със срок за подаване на документи до 05.09.2019 г. В посочения срок не бе достигнат определения брой от 25 (двадесет и пет) кандидати, поради което удължава срока за подаване на необходимите документи до 25.10.2019г.

 

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община Самоков, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – град Самоков;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Самоков да се обръща за препоръки;

 

Място и срок за подаване на документите

 

В срок до 25.10.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Самоков подават необходимите документи на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, адресиран до Общински съвет – Самоков, на който са изписани имената, адрес и телефон на кандидата.

 

Заявление за кандидатстване (Приложение № 1;

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);

Писмено съгласие (Приложение № 3).

 

За допълнителна информация: тел. 0722 / 6 66 06 – Нели Домишлярова, ст.експерт Общински съвет

 

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

**********************************************************************

 

Във връзка с изтичането на мандата на определените съдебни заседатели за Софийски окръжен съд през февруари 2020г.,  Общински съвет – Самоков, открива процедура за определяне на 9 /девет/ нови съдебни заседатели.

Съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който отговаря на условията посочени в чл. 67 от ЗСВ.

Съгласно чл. 68, ал.5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с педагогическа квалификация.

Желателно е съдебните заседатели, да бъдат граждани, които, притежават чувство за отговорност и проявяват желание да участват в разглеждането на делата.

Съдебни заседатели за Софийски окръжен съд, не трябва да са предложени за съдебни заседатели за районен съд.

В срок до 05.09.2019г., кандидатите могат да подават документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ, а именно:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, на който са изписани имена, адрес и телефон на кандидата.

Дата на публикуване 05.08.2019 г.

**********************************************************************