Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

            ОБЯВЛЕНИЕ 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

         Община Самоков, със седалище и адрес: гр.Самоков, ул.”Македония” № 34, на  основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния Служител, във връзка с чл.14, ал.1  от Закона за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 01-  1691 от 05.10.2021 година на Кмета на община Самоков, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността „Ръководител на вътрешния одит” при община Самоков

2. Минимални и специфични и допълнителни изисквания, предвидени в нормативните актове за  заемане на длъжността:

 • да са дееспособни лица;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 • да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Финанси”, „Икономика” или „Право”;
 • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
 • да имат най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
 • Минимален ранг – ІІІ младши.

3. Кандидатите следва да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общината;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Компютърни умения

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

Решаване на тест

Интервю с кандидатите

5. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

– Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

 • Автобиография, подписана от кандидата.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в деловодството на община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, по един от следните начини:

 • – лично от кандидата на посочения адрес;
 • – чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощно;
 • – на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 • При подаване на заявленията – лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 • Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват на Информационното табло във фоайето на община Самоков и на интернет страницата на общината http://samokov.bg/.
 • Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”, на тел. 0882/422122 – Г. Галчева.
 • Обявата за провеждане на конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в местния печат и на интернет страницата на община Самоков.

7. Кратко описание на длъжността:

 • – изготвя и представя на кмета на общината проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;
 • – организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;
 • – одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;
 • – следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор;
 • – изготвя и представя за утвърждаване от кмета на общината план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;
 • – разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит;
 • – предлага на кмета на общината да възложи определена задача на експерт от организацията или извън нея, когато служителите на звеното за вътрешен одит не притежават специални знания и умения, необходими за изпълнение на одитен ангажимент;
 • – докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на кмета на общината;
 • – представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на кмета на общината;
 • – докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на дейността по вътрешен одит на кмета на общината;
 • – координира взаимодействието с външните одитори.
Дата на публикуване 06.10.2021 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ,

ПО ПРОЕКТ „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община самоков”,  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.117-0001-C01

 

ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За позиция: Работник в озеленяването

 1. Ася Сашкова Мартинова
 2. Асения Стефанова Борисова
 3. Соня Василева Стоименова
 4. Асен Данчов Чалъков
 5. Биляна Янкова Иванова
 6. Мариана Методиева Янкова
 7. Райна Стоилова Илиева
 8. Анка Райчова Илиева
 9. Василка Трайкова Христова
 10. Светла Борисова Алексова

Председател на комисията:Николай Стойнов – управител ОП”СРО”

Членове:

Станимира Шакалова – Главен специалист ПВЗ

Елисавета Балабанова- Главен експерт”Обработка на данни в счетоводството”

Заповед №01-1623/21.09.2021г.

Дата:04.10.2021г.

Дата на публикуване 30.09.2021 г.
**********************************************************************

Община Самоков обявява конкурс за избор на Управител на „ВИК Чамкория 2006” ЕООД, при следните условия:

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

А) Образование: висше инженерно, икономическо или юридическо, с образователно-квалификационна степен „магистър”;

Б) Професионален опит :

– най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги или

– най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

2.Необходими документи за участие в конкурса:

– заявления за участие по образец – Приложение № 1;

– декларация по образец – Приложение № 2;

– автобиография;

– копия от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление (концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап).

Трети етап: Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества, представяне на способността на кандидата да планира и взема управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез писмено упълномощено лице в деловодството на община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, в срок до 29.10.2021г.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на община Самоков – samokov.bg.

Краен срок за обявяване на допуснати и недопуснати кандидати: 05.11.2021г.

Краен срок за представяне от допуснатите кандидати на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление: 19.11.2021г.

Концепцията се предоставя в деловодството на община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително на електронната страница на община Самоков.

Заповед №01-1667/30.09.2021 г. провеждане на конкурс

Приложения конкурс

Дата на публикуване 30.09.2021 г.
**********************************************************************

scheto1

Дата на публикуване 29.09.2021 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ,

ПО ПРОЕКТ „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община самоков”,  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.117-0001-C01

 

ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

            За позиция: Работник в озеленяването

 1. Ася Сашкова Мартинова
 2. Асения Стефанова Борисова
 3. Соня Василева Стоименова
 4. Асен Данчов Чалъков
 5. Биляна Янкова Иванова
 6. Мариана Методиева Янкова
 7. Райна Стоилова Илиева
 8. Анка Райчова Илиева
 9. Виолетка Димитрова Пашова
 10. Василка Трайкова Христова

Председател на комисията:Николай Стойнов – управител ОП”СРО”

Членове:

Станимира Шакалова – Главен специалист ПВЗ

Елисавета Балабанова- Главен експерт”Обработка на данни в счетоводството”

Заповед №01-1623/21.09.2021г.

Дата:27.09.2021г.

Дата на публикуване 28.09.2021 г.
**********************************************************************

ОБЯВА

             Община Самоков в качеството си на бенефициент по НП „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десеграрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 по проект „Заедно в клас“

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина и училището и подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на децата и учениците. Работи с децата и техните семейства от ромски произход относно мотивиране за редовно посещения на детска градина и училище и продължаване на образованието. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и институциите. Съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и задържане на децата в училище.

 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 • Образователна степен: завършено средно/висше образование.
 • Професионален опит – не се изисква.
 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Познаване културните и социални проблеми на общността;
 • Владеене езика на общността;
 • Добри комуникативни умения;
 • Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите малцинства и техните семейства.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 • Заявление за участие в подбора /свободен текст/;
 • Документ за самоличност (копие);
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;

Краен срок за подаване на документи: 21.09.2021 г. /вторник/ 17.00 часа

Събеседване с кандидатите – 24.09.2021 г. /петък/ 14.00 часа

Документите се подават в деловодството на Община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34

Дата на публикуване 14.09.2021 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

Община Самоков обявява свободни работни места за длъжност “Работник в озеленяването”  по Проект “ Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”, Процедура BG05M9OP001-1.117-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

1.Основни дейности: Извършва работа по озеленяване, засаждане и поддръжка на зелени площи, градини, паркове и др. определени от работодателя места; извършва растително –защитни мероприятия.

2.Необходими условия за кандидатстване.

 • Образование: основно или по-ниско образование
 • Условия за стаж – няма

3.Необходимите документи и срок за кандидатстване за работа по проекта.

1.3.1.               попълнено заявление – по образец

1.3.2.               автобиография- по образец.

1.3.3.               копие от диплома за завършено начално или основно, или удостоверение за завършен начален клас,  / когато е приложимо/

1.3.4.               други документи във връзка с опита /ако е приложимо/

1.3.5.               декларация за обработка на лични данни

1.3.6.               декларация от кандидата за запрещение

Телефон за информация: 0722/66630

Място и срок за подаване на документите:Изискваните документи се подават в деловодството на общинска администрация Самоков от 15.09.2021г. до 24.09.2021г. включително.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец са прикачени по надолу.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, Община Самоков има право да удължи срока или обяви нов прием.

 1. Водещи критерии при избор на персонал

Лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 • неактивни младежи и търсещи работа безработни младежи на възраст между 25 и 29 години с основно или по-ниско образование;* **
 • неактивни безработни лица на възраст над 54 год.
 • безработни лица на възраст от 30 г. до 54 г., но с ниско образование (основно или по-ниско).
 1. Представяне на длъжностите, които са обект на настоящата процедура:

Лицата, които бъдат подбрани, ще бъдат включени в два вида обучения:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности по направление “Обществени и граждански компетентности” – Работа в екип” .
 2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придoбиване на нова.

Документи за кандидастване:

Заявление за участие

Автобиография образец

Декларация за обработка на лични данни

Декларация за запрещение

Дата на публикуване 14.09.2021 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ,

ПО ПРОЕКТ „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”,  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.084-0001

 

ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За позиция: Работник в озеленяването

 1. Албена Стефанова Симеонова
 2. Адриана Радомирова Димитрова
 3. Величка Борисова Мирчова
 4. Даниела Каменова Методиева
 5. Мария Аспарухова Радулова
 6. Сара Методиева Михайловa
 7. Янко Бисеров Янков
 8. Живка Веселинова Методиева
 9. Нели Стоилова Мирчова
 10. Огнян Борисов Коцев
 11. Румен Стефанов Стоянов
 12. Румен Александров Стефанов
 13. Ана Бойчова Методиева
 14. Валентина Димитрова Асенова
 15. Ваня Драгомирова Куртова
 16. Емилия Яворова Асенова
 17. Зоя Крумова Митова
 18. Зорница Славейкова Зоранова
 19. Петър Ангелов Димитров
 20. Лиляна Ангелова Ангелова
 21. Лиляна Славейкова Методиева
 22. Наска Трайкова Йосифова
 23. Зора Илиянова Христова
 24. Надежда Асенова Спасова
 25. Ренета Александрова Рангелова
 26. Райна Трайчова Стоилова
 27. София Руменова Димитрова

Председател на комисията:Ангел Главев – управител ОП”СРО”

Заповед №01744/20.05.2020г.

Дата на публикуване 12.06.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Списък на одобрените кандидати, по проект „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков”, административен договор bg05m9op001-1.084-0001

Дата на публикуване 29.05.2020 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

ОБЩИНА САМОКОВ

Във връзка с изпълнение на проект «Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”с № BG05M9OP001-1.084-0001 по  Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“,   по утвърдена процедура за подбор на персонал, представяме следното:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА, НЕАКТИВНИ ЛИЦА И ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ В ОБЩИНА САМОКОВ»  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.084-0001

ЗА ДЛЪЖНОСТ:РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО“
До 22.05.2020г., краен час 17,30ч.,  в деловодство на Общинска администрация – Самоков  не са постъпили достатъчно  заявления, поради което Община  Самоков удължава срока за прием на документи  до дата 28.05.2020г. включително, краен час  17,30ч.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец можете да получите от деловодството на  Общинска администрация – Самоков или  на адрес: www.samokov.bg

Комисия  ще  извърши преглед на документите и изготвя списък на одобрените кандидати. Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Самоков, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Дата на публикуване 22.05.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Община Самоков обявява свободни работни места за длъжност “Работник в озеленяването”  по Проект “Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

1.Основни дейности: Извършва работа по озеленяване, засаждане и поддръжка на зелени площи, градини, паркове и др. определени от работодателя места; извършва растително –защитни мероприятия.

2.Необходими условия за кандидатстване.

 • Образование: основно или по-ниско образование
 • Условия за стаж – няма

3.Необходимите документи и срок за кандидатстване за работа по проекта.

1.3.1.               попълнено заявление – по образец

1.3.2.               автобиография- по образец.

1.3.3.               копие от диплома за завършено начално или основно, или удостоверение за завършен начален клас,  / когато е приложимо/

1.3.4.               други документи във връзка с опита /ако е приложимо/

1.3.5.               декларация за обработка на лични данни

1.3.6.               декларация от кандидата за запрещение

Телефон за информация: 0722/66630

Място и срок за подаване на документите:Изискваните документи се подават в деловодството на общинска администрация Самоков от 11.05.2020г. до 22.05.2020г. включително.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец са прикачени по надолу.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, Община Самоков има право да удължи срока или обяви нов прием.

 1. Водещи критерии при избор на персонал

Лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 • неактивни младежи и търсещи работа безработни младежи на възраст между 15 и 29 години с основно или по-ниско образование;* **
 • неактивни безработни на възраст над 54 год.
 • 15 безработни лица на възраст от 30 г. до 54 г., но с ниско образование (основно или по-ниско).
 1. Представяне на длъжностите, които са обект на настоящата процедура:

Лицата, които бъдат подбрани, ще бъдат включени в два вида обучения:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности по направление “Обществени и граждански компетентности” – Работа в екип” .
 2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придoбиване на нова.

CV

Декларация за запрещение

Декларация за обработка на лични данни

Заявление

Дата на публикуване 11.05.2020 г.
**********************************************************************