Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: „Електромонтьор”

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование и опит в сферата на строителството или електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности

Необходими документи, място и срок за подаването им:

Заявление /в свободен текст/;

– Копие на документи за образователен ценз;

– Препис-извлечение от трудова/и книжка/и;

–  Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 23.10.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/1/3

Ангел Главев – Управител на ОП „СРО”, тел. 0888 468 026

Дата на публикуване 07.10.2020 г.
**********************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Специалист “Регулация и кадастър”

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование, специалност: „Геодезия”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Управление в строителството” „Строителство на сгради и съоръжения или средно образование с опит в сферата на геодезичните услуги и други сходни дейности.

Предимство ще имат кандидатите с придобита квалификация строителен техник и професионален опит.

    Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;

 

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 16.10.2020 г.

 

Лице за контакт: Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/1/3

Дата на публикуване 29.09.2020 г.
**********************************************************************

 

ДЕТСКА ГРАДИНА   “ЗВЪНЧЕ” – САМОКОВ

Обл.Софийска общ.Самоков гр.Самоков ул.”Проф.Васил Захариев” №5

тел.0722 / 6 69 89; e-mail: zvantche_sam@abv.bg

 

Изх. № 83  / 01.09.2020г

 

О Б Я В А

   Детска градина „ ЗВЪНЧЕ” обявява 1 свободно работно място за „Учител по музика в ДГ”, считано от 01.09.2020г

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – Висше – ОКС „ Бакалавър” , „ Магистър”

– Специалност – „Предучилищна педагогика” със специалност „Музика”, „Музикална педагогика”

– Длъжност – „Учител  по музика в ДГ”

 1. Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

– Заявление;

– Професионална автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

           Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта – ксерокопие;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 02.09. 2020г. до 11.09.2020г. вкл. от директора, в сградата на детска градина „ Звънче” , гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5 от 9.00 до 12.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 14.09.2020 година от 14.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков , ул. „Проф. В. Захариев” № 5  .

 

                                                                     Директор на ДГ “ Звънче”:……………..

                                                                                                              /М. Лухова

Дата на публикуване 01.09.2020 г.
**********************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-1108/06.08.2020 г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Градски исторически музей-Самоков, при спазване разпоредбите на чл.89-96 от Кодекса на труда, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.
Място на работа: Градски исторически музей, гр.Самоков, ул. „Професор Васил Захариев” № 4
Характер на работата: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.
1. Изисквания към кандидатите:
1.1 Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”; професионално направление: история и археология, социология, антропология и наука за културата.
1.2 Да имат придобит професионален опит 3 години в съответното професионално направление.
1.3 Специални компетентности:
– Организационни умения;
– Способност за работа в екип;
– Обективност на преценката;
– Убедителност при водене на дискусии;
– Адаптивност;
– Комуникативност.
1.4 Като предимство се считат:
– Присъдени научни степени;
– Опит в областта на музейното дело и опазване на културното и историческо наследство;
– Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
– Чуждоезикова подготовка;
– Компютърна грамотност.
2. Начин на провеждане на конкурса:
– Защита на концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей”-Самоков за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
– Събеседване.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление за участие /свободен текст/;
– Копие на документи за образователен ценз;
– Професионална автобиография;
– Препис-извлечение от трудова книжка
– Медицинско свидетелство
* За целите на конкурса свидетелство за съдимост ще бъде извадено служебно на всеки кандидат чрез онлайн-портала на Министерство на правосъдието. Лични карти за сверяване самоличността ще бъде изискана на място от допуснатите и явили се кандидати в деня на събеседването, съгласно спазване разпоредбите на ЗЗЛД.
Концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей”-Самоков за период от 5 години, като подробно е разработена първата. Концепцията следва да бъде предварително размножена в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове. Концепцията съдържа: анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им; мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея; етапи на реализация на концепцията.
4. Място и срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – гр.Самоков, ул.Македония № 34. На плика да бъдат ясно изписани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите се подават след датата на обявяване на конкурса в местния печат в срок до 17.00 часа на 08.09.2020 г.
Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на Градски исторически музей-Самоков ще се проведе чрез защита на Концепция за дейността и развитието на ГИМ-Самоков за период от 5 години и събеседване по нормативната уредба в системата на историческото и културно наследство с Комисията за провеждане на конкурса, назначена от Кмета на Общината, съгласно чл.94 от Кодекса на труда и чл.28, ал.6 от ЗКН.
Настоящото да се доведе до знанието на заинтересованите лица и гл.специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

Правила за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване за длъжността директор на Градски исторически музей- Самоков

Длъжностна характеристика за длъжността „Директор” на Градски исторически музей гр. Самоков
За допълнителна информация:
Гл.експерт „АПИО“ – Валентина Манчева – 0722/66630/1/3

Дата на публикуване 06.08.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ,

ПО ПРОЕКТ „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”,  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.084-0001

 

ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За позиция: Работник в озеленяването

 1. Албена Стефанова Симеонова
 2. Адриана Радомирова Димитрова
 3. Величка Борисова Мирчова
 4. Даниела Каменова Методиева
 5. Мария Аспарухова Радулова
 6. Сара Методиева Михайловa
 7. Янко Бисеров Янков
 8. Живка Веселинова Методиева
 9. Нели Стоилова Мирчова
 10. Огнян Борисов Коцев
 11. Румен Стефанов Стоянов
 12. Румен Александров Стефанов
 13. Ана Бойчова Методиева
 14. Валентина Димитрова Асенова
 15. Ваня Драгомирова Куртова
 16. Емилия Яворова Асенова
 17. Зоя Крумова Митова
 18. Зорница Славейкова Зоранова
 19. Петър Ангелов Димитров
 20. Лиляна Ангелова Ангелова
 21. Лиляна Славейкова Методиева
 22. Наска Трайкова Йосифова
 23. Зора Илиянова Христова
 24. Надежда Асенова Спасова
 25. Ренета Александрова Рангелова
 26. Райна Трайчова Стоилова
 27. София Руменова Димитрова

Председател на комисията:Ангел Главев – управител ОП”СРО”

Заповед №01744/20.05.2020г.

Дата на публикуване 12.06.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Списък на одобрените кандидати, по проект „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков”, административен договор bg05m9op001-1.084-0001

Дата на публикуване 29.05.2020 г.
**********************************************************************
Дата на публикуване 27.05.2020 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

ОБЩИНА САМОКОВ

Във връзка с изпълнение на проект «Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”с № BG05M9OP001-1.084-0001 по  Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“,   по утвърдена процедура за подбор на персонал, представяме следното:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА, НЕАКТИВНИ ЛИЦА И ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ В ОБЩИНА САМОКОВ»  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.084-0001

ЗА ДЛЪЖНОСТ:РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО“
До 22.05.2020г., краен час 17,30ч.,  в деловодство на Общинска администрация – Самоков  не са постъпили достатъчно  заявления, поради което Община  Самоков удължава срока за прием на документи  до дата 28.05.2020г. включително, краен час  17,30ч.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец можете да получите от деловодството на  Общинска администрация – Самоков или  на адрес: www.samokov.bg

Комисия  ще  извърши преглед на документите и изготвя списък на одобрените кандидати. Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Самоков, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Дата на публикуване 22.05.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Община Самоков обявява свободни работни места за длъжност “Работник в озеленяването”  по Проект “Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

1.Основни дейности: Извършва работа по озеленяване, засаждане и поддръжка на зелени площи, градини, паркове и др. определени от работодателя места; извършва растително –защитни мероприятия.

2.Необходими условия за кандидатстване.

 • Образование: основно или по-ниско образование
 • Условия за стаж – няма

3.Необходимите документи и срок за кандидатстване за работа по проекта.

1.3.1.               попълнено заявление – по образец

1.3.2.               автобиография- по образец.

1.3.3.               копие от диплома за завършено начално или основно, или удостоверение за завършен начален клас,  / когато е приложимо/

1.3.4.               други документи във връзка с опита /ако е приложимо/

1.3.5.               декларация за обработка на лични данни

1.3.6.               декларация от кандидата за запрещение

Телефон за информация: 0722/66630

Място и срок за подаване на документите:Изискваните документи се подават в деловодството на общинска администрация Самоков от 11.05.2020г. до 22.05.2020г. включително.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец са прикачени по надолу.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, Община Самоков има право да удължи срока или обяви нов прием.

 1. Водещи критерии при избор на персонал

Лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 • неактивни младежи и търсещи работа безработни младежи на възраст между 15 и 29 години с основно или по-ниско образование;* **
 • неактивни безработни на възраст над 54 год.
 • 15 безработни лица на възраст от 30 г. до 54 г., но с ниско образование (основно или по-ниско).
 1. Представяне на длъжностите, които са обект на настоящата процедура:

Лицата, които бъдат подбрани, ще бъдат включени в два вида обучения:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности по направление “Обществени и граждански компетентности” – Работа в екип” .
 2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придoбиване на нова.

CV

Декларация за запрещение

Декларация за обработка на лични данни

Заявление

Дата на публикуване 11.05.2020 г.
**********************************************************************

Заповед №01-234/27.02.2020 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.44, ал1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение №113 по Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков за обявяване на конкурс за Управител на “МБАЛ-Самоков” ЕООД гр.Самоков

Решение №113 по Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков
Дата на публикуване 28.02.2020 г.

*********************************************************