Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

Във връзка с изтичането на мандата на определените съдебни заседатели за Софийски окръжен съд през февруари 2020г.,  Общински съвет – Самоков, открива процедура за определяне на 9 /девет/ нови съдебни заседатели.

Съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който отговаря на условията посочени в чл. 67 от ЗСВ.

Съгласно чл. 68, ал.5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с педагогическа квалификация.

Желателно е съдебните заседатели, да бъдат граждани, които, притежават чувство за отговорност и проявяват желание да участват в разглеждането на делата.

Съдебни заседатели за Софийски окръжен съд, не трябва да са предложени за съдебни заседатели за районен съд.

В срок до 05.09.2019г., кандидатите могат да подават документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ, а именно:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, на който са изписани имена, адрес и телефон на кандидата.

Дата на публикуване 05.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект-училищен бюфет, с площ 22,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Авксентий Велешки”-Самоков/сграда „Училище” в имот пл. № 1533, парцел VІ, кв. 97 по плана на Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.909.177.1/, актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г. Предназначение на обекта: Училищен бюфет

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 29.08.2019 г. 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 28.08.2019 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Експерт „Енергийна ефективност”

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше или средно образование в сферата на техническите науки. Професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.30 ч. на 09.08.2019 г.

Ще бъде проведено събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

     Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел.: 0722/66630/420 – Бр.Бодурова – Директор дирекция „ХДЕТТОС”; 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

Дата на публикуван 17.07.2019

**************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, обява свободни работни места и набира кандидати за заемане на длъжностите: Специалист „Контрол по строителството”, Специалист в отдел „Архитектура”, Специалист в отдел „Регулация и кадастър” и Специалист „Европейски проекти” в Дирекция „Териториално селищно устройство и европейски програми”

Изисквания към кандидатите:

 • завършено висше образование с някоя от следните специалности: „Европейска администрация – управление на публични проекти”; „Управление на проекти”; „Европейски проекти” „Архитектура”; „Урбанизъм”; „Строителство на сгради и съоръжения”; „Строителен мениджмънт”; „Геодезия”; „Кадастър”; „Устройство и управление на земи и имоти” ; „Саниране и дизайн на сгради”; „Строително инженерство”/ или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник/.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие от документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 19.07.2019 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Oдобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността, ще бъдат поканени на събеседване.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация: Валентина Манчева – Главен експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуван 20.06.2019

**************************************************************