Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

О Б Я В А

 

Детска градина „ ЗВЪНЧЕ” обявява 1 ( едно ) свободно работно място за длъжността „домакин” на основание чл. 67.ал.1 т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ( в полза на работодателя) , считано от 02.02.2021г.

Основното месечно възнаграждение :   730. 00    лв.

5 дневна работна седмица,Фиксирано,пълно -8 часа

 

МЯСТО НА РАБОТА :  ДГ „ Звънче“

Основна сграда – ул. „Проф. В. Захариев“ №5

Филиал „Осми март“ – ул. „Калково“ №1

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1.Изисквания за длъжността „ домакин“ :

 

 • Отговаря  за  правилното  съхраняване  на  хранителните стоки и материали.
 • Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали.
 • Събира месечните такси за посещенията на децата в двете сгради –   ежедневно  в  основната, а вторник и четвъртък- във филиал „Осми март“.
 •  Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно  облекло, както и на    длъжностните лица, на които са предадени за ползване.
 • Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
 • Личностни качества: комуникативност, готовност за работа в динамична среда, умения за работа в екип, инициативност, активност и мотивираност в работа, отговорност, самоконтрол, коректност и такт; Умения за безпроблемно разрешаване на  специфични ситуации.

  НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаването, заприходяването и отпускането на стоки и материали;
 • Реда и изискванията за съхраняване на различните стоки и материали;
  нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност;
 • Компютърните и други автоматизирани системи за организация.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Опит  с родители от малцинствен произход / роми/ е  с предимство;
 • Образование: средно.
 • Друга квалификация: Работа с компютър.
 •  Професионален опит:  Опит в ДГ; познава структурата и организацията на работа в ДГ; над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване.
 • При необходимост – посещение на адреси за събиране на неплатени такси за присъствието на децата;
 1. Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

 

  Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 18.01. 2021г. до 22.01.2021г. вкл. от директора, в сградата на детска градина „ Звънче” , гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5 от 9.00 до 12.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 27.01.2021г. година, по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков , ул. „Проф. В. Захариев” № 5 . Всички кандидати ще бъдат уведомени по телефона за съответния час за събеседване

 

 За контакт: 0722 / 6 69 89

 

 

                                                                     Директор на ДГ “ Звънче”:……………..

                                                                                                                /М. Лухова/

Дата на публикуване 11.1.2021 г.

********************************************************

Заповед №1730/20.11.2020 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.44, ал1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение №580 по Протокол №15/29.10.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков за обявяване на конкурс за Управител на “ВИК Чамкория 2006″ ЕООД гр.Самоков

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Решение №580 по Протокол №15/29.10.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков
Дата на публикуване 20.11.2020 г.

*********************************************************

 

 

logo-ОПРЧР

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ,

ПО ПРОЕКТ „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”,  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.084-0001

 

ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За позиция: Работник в озеленяването

 1. Албена Стефанова Симеонова
 2. Адриана Радомирова Димитрова
 3. Величка Борисова Мирчова
 4. Даниела Каменова Методиева
 5. Мария Аспарухова Радулова
 6. Сара Методиева Михайловa
 7. Янко Бисеров Янков
 8. Живка Веселинова Методиева
 9. Нели Стоилова Мирчова
 10. Огнян Борисов Коцев
 11. Румен Стефанов Стоянов
 12. Румен Александров Стефанов
 13. Ана Бойчова Методиева
 14. Валентина Димитрова Асенова
 15. Ваня Драгомирова Куртова
 16. Емилия Яворова Асенова
 17. Зоя Крумова Митова
 18. Зорница Славейкова Зоранова
 19. Петър Ангелов Димитров
 20. Лиляна Ангелова Ангелова
 21. Лиляна Славейкова Методиева
 22. Наска Трайкова Йосифова
 23. Зора Илиянова Христова
 24. Надежда Асенова Спасова
 25. Ренета Александрова Рангелова
 26. Райна Трайчова Стоилова
 27. София Руменова Димитрова

Председател на комисията:Ангел Главев – управител ОП”СРО”

Заповед №01744/20.05.2020г.

Дата на публикуване 12.06.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Списък на одобрените кандидати, по проект „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков”, административен договор bg05m9op001-1.084-0001

Дата на публикуване 29.05.2020 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

ОБЩИНА САМОКОВ

Във връзка с изпълнение на проект «Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”с № BG05M9OP001-1.084-0001 по  Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“,   по утвърдена процедура за подбор на персонал, представяме следното:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА, НЕАКТИВНИ ЛИЦА И ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ В ОБЩИНА САМОКОВ»  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.084-0001

ЗА ДЛЪЖНОСТ:РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО“
До 22.05.2020г., краен час 17,30ч.,  в деловодство на Общинска администрация – Самоков  не са постъпили достатъчно  заявления, поради което Община  Самоков удължава срока за прием на документи  до дата 28.05.2020г. включително, краен час  17,30ч.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец можете да получите от деловодството на  Общинска администрация – Самоков или  на адрес: www.samokov.bg

Комисия  ще  извърши преглед на документите и изготвя списък на одобрените кандидати. Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Самоков, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Дата на публикуване 22.05.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Община Самоков обявява свободни работни места за длъжност “Работник в озеленяването”  по Проект “Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

1.Основни дейности: Извършва работа по озеленяване, засаждане и поддръжка на зелени площи, градини, паркове и др. определени от работодателя места; извършва растително –защитни мероприятия.

2.Необходими условия за кандидатстване.

 • Образование: основно или по-ниско образование
 • Условия за стаж – няма

3.Необходимите документи и срок за кандидатстване за работа по проекта.

1.3.1.               попълнено заявление – по образец

1.3.2.               автобиография- по образец.

1.3.3.               копие от диплома за завършено начално или основно, или удостоверение за завършен начален клас,  / когато е приложимо/

1.3.4.               други документи във връзка с опита /ако е приложимо/

1.3.5.               декларация за обработка на лични данни

1.3.6.               декларация от кандидата за запрещение

Телефон за информация: 0722/66630

Място и срок за подаване на документите:Изискваните документи се подават в деловодството на общинска администрация Самоков от 11.05.2020г. до 22.05.2020г. включително.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец са прикачени по надолу.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, Община Самоков има право да удължи срока или обяви нов прием.

 1. Водещи критерии при избор на персонал

Лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 • неактивни младежи и търсещи работа безработни младежи на възраст между 15 и 29 години с основно или по-ниско образование;* **
 • неактивни безработни на възраст над 54 год.
 • 15 безработни лица на възраст от 30 г. до 54 г., но с ниско образование (основно или по-ниско).
 1. Представяне на длъжностите, които са обект на настоящата процедура:

Лицата, които бъдат подбрани, ще бъдат включени в два вида обучения:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности по направление “Обществени и граждански компетентности” – Работа в екип” .
 2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придoбиване на нова.

CV

Декларация за запрещение

Декларация за обработка на лични данни

Заявление

Дата на публикуване 11.05.2020 г.
**********************************************************************

Заповед №01-234/27.02.2020 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.44, ал1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение №113 по Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков за обявяване на конкурс за Управител на “МБАЛ-Самоков” ЕООД гр.Самоков

Решение №113 по Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков
Дата на публикуване 28.02.2020 г.

*********************************************************