Съобщения от дирекция „ТСУЕП” | Община Самоков

Съобщения от дирекция „ТСУЕП”

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Александър Дудин и София Дудина

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Георги Станьов и Цветанка Станьова

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Ася Къдрекова

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Котева

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стефка Стамова,Людмил Илиев и Любослав Никодимов

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Константин Стойнев, Босилка Попова и Мария Чичанова

Дата на публикуване 17.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Дончев и ЕТ “Океан-Йордан Дончев”

Дата на публикуване 16.05.2022 г.

===============================================

Съобщение за одобрен ПУП-ПЗ до Людмила Илчова-Йорданова, Пламен Вуков, Иван Бучов, Ани Бучова

Дата на публикуване 09.05.2022 г.

===============================================

Констативен акт №4/18.04.2022 г. относно проверка на “Въздушни кабелни мрежи за пренос и разпределение на радио и телевизионни програми и интернет”, намиращи се по протежението ул. Отец Паисий от о.т. 374-383 по регулацията на гр.Самоков.

Дата на публикуване 21.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Здравко Здравков, Галя Прокопиева и Ирена Пешева

Дата на публикуване 19.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Силвия Балтова

Дата на публикуване 18.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лозанка Георгиева и наследниците на Веселин Секулов

Дата на публикуване 14.04.2022 г.

===============================================

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

         Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, във връзка с 62а ал.3 от ЗУТ определя на 27.04.2022 год. от 14 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-За озеленяване и детска площадка в кв.24А по плана на гр.Самоков

Обявлението да бъде обнародвано във вестник Телеграф на 20.04.2022г.

телефон за връзка: 0722/6 66 30   – инж.Иванка Лобутова

факс 0722/6 00 50

ОБЩИНА САМОКОВ

ул.”Македония” №34

град Самоков

БУЛСТАТ 000 776 491 Ю

МОЛ: ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Самоков

Дата на публикуване 12.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мая Бадемова, Веско Гюров и Иван Бадемов

Дата на публикуване 12.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Ирина Георгиева

Дата на публикуване 05.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стойка Георгиева, Мария Георгиева- Алексиева,Десислава Колева, Галя Попова – Адиркова, Владимир Попов, Димитър Митов, Паулина Митова и Татяна Митова

Дата на публикуване 05.04.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Джагски ООД и Величка Иванова, Виолетка Санкийски

Дата на публикуване 31.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственика на УПИ VI, ПИ №61604.51.614, Пламен Малинов и Петя Соколова

Дата на публикуване 29.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Снежана Иванова, Лена Васова, Емилия Цекова, Пламен Симидчийски и Петър Бранков

Дата на публикуване 25.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Симейн пропърти дивелопмънт” ООД

Дата на публикуване 25.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Босилка Попова и Мария Чичанова

Дата на публикуване 16.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Вълчанова

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лиляна Догазанова

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Пламен Вуков, Лена Васова и Даниела Иванова

Дата на публикуване 08.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петър Пешов, Латинка Щъркелова, Роза Сталева, Жасмина Сталева и Светла Хайвазова

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елка Чкърова-Иванова, Красимир Пешов, Димитър Пешев, Йорданка Апостолова, Савета Пешева и Галина Георгиева

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

===============================================

ОБЯВЛЕНИЕ

„Самелион” АД – ЕИК 205809164, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 62а, ал.3 от ЗУТ, обявява провеждане на обществено обсъждане на 10.03.2022г. от 10ч., в стая 229 в сградата на Община Самоков, на тема: Промяна предназначението на УПИ I – „За озеленяване” и УПИ II – „За ново детско заведение” от кв.304 по рег.план на гр.Самоков, в УПИ I – „За озеленени площи, техническа инфраструктура, паркинги и спортни съоръжения”.

Дата на публикуване 28.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Лозанка Георгиева

Дата на публикуване 24.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Екатерина Чикова

Дата на публикуване 17.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Иван Малканов и Светла Малканова

Дата на публикуване 17.02.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорданка Гелова, Момчил Атанасов и Бистра Бързанова

Дата на публикуване 09.02.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение  плана за регулация и застрояване на част от квартали 8, 14, 15, 16, 17 и 19 в обхвата около „Голямата могила” по плана на с.Продановци. Премахване на улица с о.т.26-27-28-76-41-77-42-86 и прокарване в терен за озеленяване в кв.14 на нови улица  с о.т.26а-27а-28а-41а-42а-86а и улица с о.т.26-26а. Образуване на нов УПИ І-За обект на КИН в нов кв.14а. Образуване на нови УПИ ХІІ-за спорт и УПИ ХІІІ-за озеленяване и паркинг в кв.14. Изменение регулацията на УПИ ІІІ-125 и УПИ ХІ-112 в кв.14. Изменение регулацията на УПИ І-162 в кв.8. Изменение регулацията на УПИ VІ-126 в кв.15.Изменение регулацията на УПИ І-103 и УПИ ХХІV-104 в кв.19.Изменение регулацията на УПИ Х-144, обединяване на УПИ VІІІ-133 и УПИ ІХ-133 в нов УПИ VІІІ-133 и образуване на нов УПИ ХХ-145 в кв.16. Изменение регулацията на УПИ І-149, обединяване на УПИ ХХ-148 и УПИ ХХІ-148 в нов УПИ ХХ-148 и образуване на нови УПИ ХХІІ-147 и УПИ ХХІІІ-146 в кв.17  На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта до общинската администрация.

Валидно до: 21.02.2022г.

Дата на публикуване 21.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорданка Гелова, Момчил Атанасов и Бистра Бързанова

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, ЧЛ. 129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1101 на заседание на Общински съвет гр. Самоков с протокол № 29/28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект “Абонатен шкаф на “А1 България” ЕАД на територията на гр. Самоков” като част от повробеи устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Самоков, засягащо поземлен имот № 65231.914.224, общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез Общински съвет – гр. Самоков пред Административен съд – София област.

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл. 21 ал.1 Т.11 от ЗМСМА, ЧЛ. 129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение NQ 11 ОО на заседание на Общински съвет тр. Самоков с протокол № 29/28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект “Оптична свързаност на “А1 България” ЕАД на територията на гр. Самоков в свободен изкоп” като част от подробен устройствен план – план за реryлация и застрояване на тр. Самоков, преминаващо през поземлени имоти № 65231.914.164, № 65231.914.160, № 65231.914.149, № 65231.903.382, № 65231.903.381, № 65231.903.308, № 65231.903.389, № 65231.903.391, № 65231.903.390, № 65231.914.307, № 65231.914.359, № 65231.914.334, № 65231.914.559, № 65231.914.465, № 65231.914.566 и № 65231.914.240, общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез Общински съвет – гр. Самоков пред Административен съд – София област.

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Община Самоков на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1102 на заседание на Общински съвет rp. Самоков с протокол № 29/28.10.2021 г, е одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект “Отклонение с оптични трасета на “А1 България” ЕАД до БС SFO 0078″ като част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на rp. Самоков, преминаващо през поземлени имоти № 65231.907.147, № 65231.907.153, № 65231.907.155, № 65231.907.156, № 65231.907.158, № 65231.907.157, № 65231.907.160, № 65231.907.161, № 65231.907.166, № 65231.914.224, № 65231.914.530, № 65231.907.148, № 65231.914.528, № 65231.914.216, № 65231.914.265, № 65231.914.42 и № 65231.914.242, общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в ,,,Държавен вестник” чрез Общински съвет – rp. Самоков пред Административен съд – София област.

Дата на публикуване 20.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Костадин Попов, Генка Пейчинова и “Симейн пропърти дивелопмънт” ООД и Костадин Попов

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Александра Софрониева и Огнян Чакъров

Дата на публикуване 07.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Еленка Златева, Спасунка Андреева, ѝветанка Колева, Йорданка Маринова, Мария Занева, Спас Занев, Христо Занев, Божидар Занев, Теодорина Милушева, Любомир Спасов, Красимир Буев, Стойка Шилке и Веселка Илчева

Дата на публикуване 07.01.2022 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Марийка Саулова.

Дата на публикуване 22.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Галина Недялкова и Георги Арангелов

Дата на публикуване 22.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Собственика на УПИ VI, ПИ №61604.51.614 кв.79 по плна на с. Радуил Община Самоков, Пламен Малинов, Асен Малинов, Виктория Малинова, Орлин Малинов и Васил Николчов.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Иван Стоянов.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Джагски” ООД, Величка Иванова и Виолетка Санкийска.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Собственика на УПИ XVI, ПИ №61604.51.745 кв.11 по плна на с. Радуил Община Самоков, Собственика на ПИ №61604.51.74 кв.11 по плна на с. Радуил Община Самоков, Кирил Христов и Емилия Стефанова.

Дата на публикуване 16.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Емил Богданов, Росен Георгиев, Христо Патронов, Данче Кочова, Ангел Главев, Димитър Змийчаров, Кирил Войнски, Евгени Вардаров, Станислав Галчев, Венета Лютачка, Веселин Николов, Емил Зърнев, Ясен Зърнев, Христо Вальов, Илонка Василева, Елка Кочова, Ангел Петров, Георги Будинов и Ивайло Василев.

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Йордан Станков

Дата на публикуване 30.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лилия Грегинова, Красимир Гергинов

Дата на публикуване 25.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Даниела Аличкова и Бойко Вуков

Дата на публикуване 24.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Васил Пенкочев

Дата на публикуване 12.11.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Юлия Стоева

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

===============================================

Констативен протокол за проверка и оглед на масивна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот VII- 351 кв.18 по плна на село Алино, Община Самоков.

Дата на публикуване 30.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Йордан Станков

Дата на публикуване 26.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РЗ до наследниците на Иван Дойчинов и до Валерия Бачева

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

===============================================

З до Даниела Аличкова, Станимир Аличков, Йорданка Аличкова и Данка Бранкова

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1683/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1682/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1681/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Кирил Христов

Дата на публикуване 30.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за Разрешение за строеж №140/24.08.21г. и заповед за одобрение на ПУП – ИПРЗ до Зоя Гулова

Дата на публикуване 29.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ за УПИ XII до Любен Шейнов, Иван Шейнов и Димитър Шейнов

Дата на публикуване 03.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Йордан Янев, Стефка Иванова, Борислав Янев, Йорданка Владимирова, Винка Стоянова, Райна Вукадинова, Светла Тодорова, Даниела Даганова и Николай Вукадинов

Дата на публикуване 15.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Никола Минев

Дата на публикуване 07.09.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ за УПИ XII до Венцислав Бачев, Валерия Бачева и наследници на Иван Дойчинов

Дата на публикуване 03.09.2021 г.

===============================================

Разрешение за строеж №103/24.06.2021г и Заповед за одобрение на ПУП-ИПРЗ на Ивайло Конярски Тодорка Янчова-Конярска

Дата на публикуване 02.09.2021 г.

===============================================

Обявление за изработен ПУП-ИПРЗ на кв. 21

Дата на публикуване 31.08.2021 г.

===============================================

Обявление за изработен ПУП-ИПРЗ на кв. 175а и кв. 156

Дата на публикуване 31.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -работен устройствен план за свързано застрояване на УПИ V, УПИ IV и УПИ VI

Дата на публикуване 27.08.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-568/31.03.2021 г. за премахване на пристройка къма жилищна сграда с тераса над нея, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65231.911.114 по КК на гр. Самоков, Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за одобрен на ПУП- ИПРЗ и Разрешение за строеж №91/03.06.21г. до Тони Василева и Николай Николов

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР за УПИ XVII

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР за УПИ XVII

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителя на ж.с.к. Малина, ул. Христо Семерджиев” №8

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Антоанета Николова Матева-Кирова, Мария Мардик Сарафян-Джерманска

Дата на публикуване 23.08.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Анелия Радева, Андрей Андреев и Тихомира Апостолова

Дата на публикуване 29.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ до Борислав Атнасов, Валентина Радойкова, Цветанка Терзийска, Георги Вучов, Георги Миахйлов, Стефка Грозданова – Пенева, Иван Пенев, Георги Павлов, Райчо Вуков и Любомир Маков

Дата на публикуване 28.07.2021 г.

===============================================

Уведомление за издадено Разерешение за строеж №103/24.06.2021 г. до Таня Цанова, Зоя Чолакова, Ася Двоулета и Ива Петрова

Дата на публикуване 21.07.2021 г.

===============================================

0001

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1042/16.06.2021 г. за премахване на паянтова сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 15285.8.363 / УПИ XVIII-881 кв.69 по плана на село Говедарци, Община Самоков

Дата на публикуване 14.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Малинка Малинова- Мацина

Дата на публикуване 08.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Цветелина Вълова, Венче Владимирова- Башинова, Владимир Владимиров, Елена Пейчова, Иван Ранов и Любляна Пейчова

Дата на публикуване 08.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лилия Пелова, Владилсав Главев и Катина Масларска

Дата на публикуване 06.07.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елена Костова

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Цанка Найденова

Дата на публикуване 22.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вилдан Крамарска и Евгений Крамарски

Дата на публикуване 22.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Малинка Малинова-Мицина

Дата на публикуване 16.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Миленка Бандрова, Петър Асенов, Румен Згуриев, Мариана Недялкова, Мирослав Димитров и Героги Димитров

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Миленка Бандрова, Петър Асенов и Румен Згуриев

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елка Борисова и Стоян Ангелов

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Игнат Наков

Дата на публикуване 11.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Цветанка Тодорова

Дата на публикуване 10.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Управителя на “Бултарнс 99″ ЕООД и Василка Маринова

Дата на публикуване 07.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Андрей Андреев, Анелия Радева, Наташа Стоянова, Иванка Пенчева и Тихомира Апостолова

Дата на публикуване 07.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителя на ЖСК “Малина”

Дата на публикуване 01.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мирко Георгиев

Дата на публикуване 01.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Силвия Спасова

Дата на публикуване 01.06.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Попова

Дата на публикуване 20.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собственик на УПИ VII, ПИ №61604.52.123 и Радослав Стойков

Дата на публикуване 20.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Теменужка Шаламанова

Дата на публикуване 17.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Кочунска и Боян Кочунски

Дата на публикуване 17.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Емилия Събкова

Дата на публикуване 14.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Цветелина Вълова, Венче Владимирова- Башинова, Маргарита Крушарска и Иван Ранов

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лидия Павлова и Владислав Главев

Дата на публикуване 22.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Александър Тошев, Румен Сгуриев и Петър Асенов

Дата на публикуване 22.4.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петър Асенов

Дата на публикуване 22.4.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до управителя на “Бултранс 99″ ЕООД

Дата на публикуване 21.4.2021 г.

===============================================

Уведомелнеие за издадено разрешение за строеж до Галина Недялкова

Дата на публикуване 19.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стоян Ангелов

Дата на публикуване 16.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Еленка Балабанова и Буряна Димитрова

Дата на публикуване 14.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Велко Атанасов и Мирко Георгиев

Дата на публикуване 13.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Силвия Спасова

Дата на публикуване 09.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Радослав Стайков

Дата на публикуване 07.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Попова

Дата на публикуване 07.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Теменужка Донева

Дата на публикуване 01.04.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Емилия Събкова

Дата на публикуване 30.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Славейка Иванова

Дата на публикуване 23.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Мария Николова

Дата на публикуване 23.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Страхил Каменички, Димитър Яръмов и Ангел Касабов

Дата на публикуване 22.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Александър Ласкин, Йорданка Иванова и Светослав Иванов

Дата на публикуване 18.03.2021 г.

===============================================

Разрешения за строеж №30/05.03.2021 г.Писмо изх.№ 5826-215/13.01.2021 г. от регионална инспекция по околната среда и водите- София

Дата на публикуване 08.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Албена Войнова

Дата на публикуване 02.03.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до “Т енд Г” ЕООД и собственика на ПИ №23491.6.375 в землището на село Драгушиново, Община Самоков

Дата на публикуване 25.2.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йорданка Иванова и Светослав Иванов

Дата на публикуване 12.2.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Добромир Пешев

Дата на публикуване 11.2.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Николай Шишков, Зорка Шишкова и Маргарита Ламбрева

Дата на публикуване 09.02.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ангел Касабов

Дата на публикуване 02.02.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Маргарита Сотирова

Дата на публикуване 21.01.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитър Димитров, Стоименка Божилова и Васил Владимиров

Дата на публикуване 19.01.2021 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до “Т енд Г” ЕООД и собственика на ПИ №23491.6.375

Дата на публикуване 30.12.2020 г.

===============================================

Уведомелнеие за издадено разрешение за строеж до ‘Цетин България” ЕООД и етажните собственици на жил сграда- наемодател адрес: гр. Самоков ж.к Възраждане бл.2

Дата на публикуване 30.12.2020 г.

===============================================

Уведомелнеие за издадено разрешение за строеж до ‘Цетин България” ЕООД и етажните собственици на жил сграда- наемодател адрес: гр. Самоков ул. Абаджийска №4

Дата на публикуване 29.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елена Костова, Евгений Крамарски и Вилдан Крамарска

Дата на публикуване 21.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Христина Симидчийска

Дата на публикуване 21.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Ивайло Кленов, Тима Ушагелова, Валентина Русева-Джоргова, Иван Марков, Здравка Ярева, Георги Джоргов, Лидия Казанджиева, Андрей Георгиев, Ангел Гергов, Иван Георгиев, Радка Кьосева, Иванка Крумова, Ганка Кленова, Илиян Ашков, Антон Димитров, Анжела Ушагелова, Катя Иванова, Латинка Иванова, Албена Ушагелова, Йорданка Гергова, Александър Кленов, Ангел Чеберинов, Георги Марков и Момчил Джоргов

Дата на публикуване 18.12.2020 г.

===============================================

Протокол №2 на комисия по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ

Дата на публикуване 03.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Катя Горненска, Красимира Кирилова и Юлия Иванушкина

Дата на публикуване 02.12.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стилиян Аврамов и Христина Стойкова

Дата на публикуване 24.11.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Георги Доганов, Снежанка Иванова, Иван Димитров и Велислава Доганова-Янкова

Дата на публикуване 17.11.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Васил Даскалов и Петрунка Паунова

Дата на публикуване 20.10.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Петър Даскалов

Дата на публикуване 19.10.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Митко Недокланов, Дафина Георгиева, Пепа Стамова и Янко Янков

Дата на публикуване 19.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Борислава Петрова, Йорданка Цветанова, велислав Минеков, Ренета Николова и Катя Трезийска

Дата на публикуване 19.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Васил Даскалов, Петрунка Паунова и Цветанка Петрова

Дата на публикуване 03.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Елена Костова, Евгений Крамарски и Вилдан Крамарска

Дата на публикуване 03.09.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Румяна Атанасова Вукадинова, Петър Димитров Конярски

Дата на публикуване 31.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Христо Спасов Мирчев, Ангел Спасов Мирчев, Латинка Любомирова Иванова, Иванка Арангелова Туджарска

Дата на публикуване 31.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Петър Даскалов

Дата на публикуване 12.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до управителя на “Бългериън маунтейн пропъртис”ЕООД

Дата на публикуване 11.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Атанасова

Дата на публикуване 10.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Катя Горненска

Дата на публикуване 06.08.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ и РУП до Владимир Брадянов

Дата на публикуване 29.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лиляна Доганова, Румяна Доганова, Иван Димитров, Георги Доганов и Велислава Доганова-Янкова

Дата на публикуване 27.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Кафе трейдинг” ЕООД и собствениците на ПИ №15285.7.298 кв.63 с. Говедарци

Дата на публикуване 22.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Силвия Здравкова

Дата на публикуване 20.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до собсвтениците на ПИ №37527.46.11 в м. “Дървишко бърдо” землището на с. Ковачевци община Самоков

Дата на публикуване 20.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Велислав Минеков и Борислава Петрова

Дата на публикуване 20.07.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до собствениците на ПИ №37527.46.11 в м. ‘Дървишко бърдо” землище с. Ковачевци община Самоков

Дата на публикуване 25.06.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Управителя на “Бългериън маунтейн пропъртис” ЕООД

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Снежана Павлова

Дата на публикуване 16.06.2020 г.

===============================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №52249.4.287 по кадастралната карта на с. Ново Село.

Дата на публикуване 01.06.2020 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Николай Василев

Дата на публикуване 26.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Константин Бабански, Марин Бабански, Ивайло Василев и Симона Стоянова

Дата на публикуване 21.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Василка Атанасова, Ана Станилова, Надежда Станилова, Маргарита Димчева и Стефка Василева

Дата на публикуване 21.05.2020 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Изработен ПУП – парцеларен план за трасе на подземен тласкателен водопровод ф315 от водовземна шахта до границата на с. Горни Окол, засягащ имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.84, 83291.9.100, 83291.9.85, 83291.9.86, 83291.9.88, 83291.9.89, 83291.8.76, 16599.75.37 и 16599.89.682, подземен електропровод 20kV за захранване на помпени станции, засягащ имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.84, 83291.9.100, 16599.89.682 и 16599.76.842, и план за застрояване за площадки на помпени станции в землището на с. Горни Окол и с. Широки дол, Община Самоков в имоти с идентификатори 83291.9.91 и 16599.89.682.

Обявлението да бъде вписано в неофициален раздел на „Държавен вестник”, съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ.

Дата на публикуване 20.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Михаил Михайлов

Дата на публикуване 13.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за издаденo разрешение за строеж с №23/ 12.03.2020 г. до Преслав Милчев, Сергей Влайков и Лидия Милушева

Дата на публикуване 12.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Вълчанова

Дата на публикуване 11.05.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Ивана Пешева, Марийка Пешева и Света Пешева

Дата на публикуване 29.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Евтим Тодоров

Дата на публикуване 29.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Гергана Йосифова и Боряна Йосифова

Дата на публикуване 22.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любка Томова, Анна Секулова, Димитринка Ананиева, Латинка Бобева, Даниела Зайн и Иво Зайн

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Анна Стойчева и Георги Стойчев

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Вихра Бенмайор, Георги Джоргов и Илиян Ашков

Дата на публикуване 02.04.2020 г.

===============================================

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Църквечка гория (река Вуйна) село Горни окол, от Басейнова дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 31.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Красимир Стойнов

Дата на публикуване 24.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Иван Георгиев, Андрей Георгиев, Валентина Джоргова, Надежда Джоргова, Лидия Казанджиева, Александър Кленов, Катя Иванова, Георги Марков, Иван Марков, Йорданка Гергова, Ангел Гергов, Иванка Крумова, Иванка Джамбазова, Тима Ушагелова, Анжела Ушагелова, Василка Ушагелова, Вене Здравков, Ангел Чеберинов, Офелия Христова, Цвета Кьосева, Милена КитоваГеорги Кьосев и Здравка Ярева

Дата на публикуване 24.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Любка Томова, Калоян Креначев, Владимир Креначев, Димитринка Ананиева, Латинка Бобова, Даниела Зайн, Цветанка Бобова, Симеон Ананиев и Иво Зайн

Дата на публикуване 12.03.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Aсен Янков Стойчев

Дата на публикуване 05.03.2020 г.

===============================================

Разрешение за строеж №05/17.01.2020 г.

Дата на публикуване 05.03.2020 г.

======================

Разрешение за строеж №13/11.02.2020 г.

Дата на публикуване 26.02.2020 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Здравка Стоименова и Мариана Делигълъбова

Дата на публикуване 20.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Анелия Радева

Дата на публикуване 18.02.2020 г.

===============================================

Заповед № 01-202/13.02.2020 г. за премахване на сграда вредна в санитарно хигиенно отношение с идентификатор с адрес улица Мусала №18

Дата на публикуване 18.02.2020 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Илиян Пейчинов

Дата на публикуване 06.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Зоя Жекова и Ясен Янакиев

Дата на публикуване 03.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Здравко Андонов и Румяна Тонева

Дата на публикуване 03.02.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Хаджиййски, Бойко Вуков, Славейка Вукова, Надя Вукова, Десислава Иванова, Николинка Бранкова, Борислав Бранков и Валентин Бранков

Дата на публикуване 23.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Соня Панайотова

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Сашко Станчов

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Борислав Керефейн и Катинка Керефейна

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Обявяване на издадено разрешенеи за строеж №151/06.12.2019 г. до Димитринка Тодорова, Иван Тодоров, Румен Колев, Иван Васов, Иван Циканделов, Николай Попов и Светослав Кънчев

Дата на публикуване 07.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елена Александрова и Тошко Александров

Дата на публикуване 03.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до радка Лисенкова, Мария димитрова, Елка Василева, Цветко Цветков, Орлин Цветков, Диян Терзийски, Анка Галева и Лиляна Лозанова

Дата на публикуване 02.01.2020 г.

===============================================

Разрешение за строеж №165

Дата на публикуване 30.12.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №162/20.12.2019г.

Дата на публикуване 20.12.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Станка Цветкова, Елена Морунова, Тихомир Джоргов, Георги Ахчийски, Любка Маринова, Зоя Жекова, Ясен Янакиев и Валентин Янакиев

Дата на публикуване 05.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Здравко Антонов

Дата на публикуване 05.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Надка Валявичарска, Мария Валявичарска, Емил Валявичарски и Мирела Валявичарска

Дата на публикуване 03.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за неуважаване на постъпило искане по молба с вх. № ГО-90-1/2019 до Георги Ушагелов

Дата на публикуване 02.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Хаджийски и Татяна Шехтанова

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Спас Додов, Ивайло Илчев и Борис Гаргов

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Красимира Савова и Божко Савов

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за издаденo разрешение за строеж с №125/ 03.10.2019 г. до Йордан Каймаканов, Маргарита Каймаканова, Борислав Върбев и Даниела Бранкова- Върбева

Дата на публикуване 07.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Циканделов, Иван Сгуриев, Емил Михайлов, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Ангел Димитров и Димитринка Тодорова

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Сгуриев, Емил Михайлов, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Димитринка Тодорова и Ефтим Чифлиджанов

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Сгуриев, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Димитринка Тодорова, Ангел Димитров, Боян Брейчев, Румен Владимиров, Венцеслав Каньов и Цветелина Каньова

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Заповед №01-1566/03.10.2019 г. за отказ на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот №37 в местността “Калковско I” землището на село Горни Окол

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Заповед №01-1628/15.10.2019 г. за отказ на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за новообразуван поземлен имот №302 в местността “Лавандула” землището на село Злокучене

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ до Радка Лисенкова, Елка Василева, Диян Терзийски и Анка Галева

Дата на публикуване 22.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Соня Панайотова

Дата на публикуване 15.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Мария Кънчева и Управителя на ‘АКСОР” ЕООД

Дата на публикуване 10.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надка Валявичарска

Дата на публикуване 08.10.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №126/04.10.2019г.

Дата на публикуване 07.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йорданка Докуленска

Дата на публикуване 04.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петьо Додов, “СХАЛЛ-5″ ООД, Мая Тепавичарова и Цветанка Иванова

Дата на публикуване 03.10.2019 г.

======================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР до Иван Рагин, Стойка Рагина, Искра Малинова и Атанаска Лазова

Дата на публикуване 30.09.2019 г.

======================

СЪОБЩЕНИЕ

****************

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА , параграф 4 ал.1 т.2 от ЗКИР , параграф 4 ал.5 от Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г.за съдържанието , създаването и поддържането на кадастралните карти и регистри , Ви уведомяваме , че със заповед

№ 01-1515/25.09.2016г. на Кмета на Община Самоков , е одобрено изменение на кадастралния план  и нанасяне на верните имотни граници на имот № 204 по плана на к.к.”Белчин бани” , община Самоков , област Софийска.

В 14дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта чрез община Самоков до административен съд-София област

Дата на публикуване 25.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Велков, Люба Димитрова, Райна Бойкова и Тинка Стратиева

Дата на публикуване 19.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Наследниците на Любка Рангелова и Йордан Стефанов

Дата на публикуване 18.09.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №119/17.09.2019г.

Дата на публикуване 18.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Гергана Гамалова-Фавр

Дата на публикуване 17.09.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Людмил Тодоров, Росица Триова и Гергана Вукова

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Юлиана Павлова и Ангелина Цветанова

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

======================

Съобщение за издадена виза на Димчо Станков Станимиров

Дата на публикуване 22.08.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Анани Йорданов Любенов

Дата на публикуване 22.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и ПЗ до “СХАЛЛ-5″ ООД, Йорданка Филипова и Цветанка Иванова

Дата на публикуване 13.08.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №109/09.08.2019 година.

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Иван Василев Рагин и Стойка Борисова Рагина

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Божидар Петров Петров и Надежда Петрова Петрова

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Document (1007)

Дата на публикуване 08.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Стефанов

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №93/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №92/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №91/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Уведомление по чл 149 ал 1 от ЗУТ до Благовест Шуманов, Гергана Зашева и Екатерина Чикова

Дата на публикуване 24.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №90/22.07.2019г.

Дата на публикуване 23.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Михаела Йоргова, Георги Касев, Иван Костов и Никола Касев

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ивайло Илчов, Верка Стоянова, Елизабет Стоянова и Светла Зашкева

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за поставяне №07/07.06.2019 до Бойко Перниклиев

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за поставяне №07/07.06.2019 до Виолета Перниклиева, Атанас Перниклиев и Иван Перниклиев

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ обявява, че в ДВ бр. 51/28.06.2019 г. е публикувано обявление за изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на „Подземна кабелна линия НН от съществуващ стълб до базова станция 2528 в ПИ № 46067.1.1045 в местността „Буката” в землището на с. Маджаре, Община Самоков”.

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Струмка Сакалийска, Катя Николова, Георги Терзийски и Райна Димчева

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Снежана Клещанова

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №83/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №82/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №81/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Велков и Райна Бойкова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Иванова, Управителя на “Ник-строй-06″ООД, Теменушка Тодорова, Николета Тодорова Искра Тодорова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за строеж №72/18.06.2019 до Каталина Шаркова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за строеж №79/03.07.2019 до Лиляна Димитрова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Заповед №8/3 от 05.07.2019 г. към Разрешително за строеж №122/10.07.2017 г.

Дата на публикуване 10.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №78/03.07.2019 година.

Дата на публикуване 10.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Уляна Богданска

Дата на публикуване 26.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Евдокия Бельова

Дата на публикуване 06.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Найджъл Хопкинс

Дата на публикуване 03.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Милка Дойнова

Дата на публикуване 31.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тошко Лазаров

Дата на публикуване 30.05.2019 г.

======================

Заповед №ОА-114/22.04.2019 за одобряване планове на новообразуваните имоти на земи по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните територии в землището на село Широки дол, Община Самоков, Област Софийска

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надежда Калейна, Йорданка Апостолова, Красимир Пешев, Елка Георгиева, Ивана Пешева, Марийка Пешева, Татяна Милушева, Надежда Симеонова, Верка Тончева и Тинка Иванова.

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Управителя на “Ник-Строй 06″ ЕООД, Димитър Дойнов,Зора Маркова и Димитър Марков

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Михаела Йоргова, Георги Касев, Никола Касев и Иван Костов

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Деница христова,Наталия Христова, Ангелина Зеленкова, Стефка Стамова, Людмила Илиева и Силвия Никодимова

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Пиърс пропъртис Бългерия ЛДТ” ЕООД

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Лазарова

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Найджъл Ричърд Хопкинс

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и ПЗ до Василка Стойнева, Иван Стойнев и Атанас Петров

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

======================

Съобщение №4 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №3 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №2 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №1 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Дата на публикуване 09.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Снежана Клещанова

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

======================

Съобщение за презаверка на виза до Кристиян Ничев, Пламен Гюнкин и Елиана Телийска

Дата на публикуване 07.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Уляна Богданска, Божидар Бояджиев, Нада Бояджиева и Христина Георгиева

Дата на публикуване 07.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Златко Шопов и Диана Павлова

Дата на публикуване 11.04.2019 г.

======================

Съобщения за издадена виза до Каталина Шаркова

Дата на публикуване 28.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иван Даганов, Антоанета Даганова и Иван Даганов

Дата на публикуване 14.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Лазарова и Ангел Лазаров

Дата на публикуване 13.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до василка Димитрова, Лиляна Рошкева, Румен Миленов, Дончо Младенов, Стоянка Даракова, Камелия Попова-Духовникова

Дата на публикуване 12.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йордан Вардаров

Дата на публикуване 25.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Златко Шопов

Дата на публикуване 11.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Катя Йорданова

Дата на публикуване 08.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надежда Симеонова

Дата на публикуване 07.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Атанас Петров, Трендафил Петров, Василка Стойнева и Иван Стойнев

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Митко Стефанов

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Каймаканов, Йорданка Апостолова, Елка Чакърова-Иванова, Красимир Пешев, Елка Георгиева, Татяна Милушева, Александър Ников, Борислав Ников, Славчо Червенков, Юлиана Богданова, Ивана Пешева, Марийка Пешева, Петър Пешев

Дата на публикуване 31.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Зорница Венцеславова Костадинова

Дата на публикуване 31.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стоянка Даракова, Костадин Николов и Румен Миленов

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитър Трохаров

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Бойко Чешмеджиев

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Грийн Лес Инвест” ООД

Дата на публикуване 18.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Страшимир Карастоянов, Тихомир Карастоянов и Димитър Димитров

Дата на публикуване 07.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Виолетка Спасова

Дата на публикуване 03.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Зорница Костадинова

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Балгойчо Колев и Катя Йорданова

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД, Методи Пенев и собственика на ПИ №65231.914.566 в кв.207 на гр.Самоков

Дата на публикуване 21.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Хаджимладенов

Дата на публикуване 20.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Людмила Илиева и Стефка Стамова

Дата на публикуване 17.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иванка Василева и Лидия Гъркова

Дата на публикуване 17.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лиляна Миланова

Дата на публикуване 14.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Мариана Богоева, Иван Богоин и Добрин Василев

Дата на публикуване 07.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Велислава Димитрова и Динко Шишков

Дата на публикуване 30.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД и Методи Пенев

Дата на публикуване 28.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стоил Мутафчийски

Дата на публикуване 28.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ангелинка Георгиева Скелина

Дата на публикуване 14.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до собственика на пи №65231.914.566

Дата на публикуване 14.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Метако” ЕООД и “Метал пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 13.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Малинка Мърльова, Венцислав Кръстев, Йордан Стоянов и Верка Богоина

Дата на публикуване 13.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Марийка Пешева, Райчо Балабанов, Милена Хампарова, Елка Узинска, Ирина Цветкова, Людмил Дерилов, Николай Боюков, Емилия Попова и Виолетка Дерилова

Дата на публикуване 07.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП– ПЗ и РУП и РС до ЕТ” Тричков -И.Д.Л.- Любомир Тричков”

Дата на публикуване 05.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Людмила Симитчийска, Димитринка Симитчийска и Силвана Тошева-Сотирова

Дата на публикуване 05.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Лилия Джорджилова, Младен Джорджилов и Благой Гьошарков

Дата на публикуване 01.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ангелинка Скелина, Ирина Торманова и Анелия Крушкова

Дата на публикуване 12.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Метако” ЕООД и “Метал пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 12.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Георги Грозданов и Александър Величков

Дата на публикуване 12.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Никола Явричев и Йордан Стоянов

Дата на публикуване 04.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП до собствениците на УПИ X-1 в кв.35 по плана на с.Долни Окол община Самоков

Дата на публикуване 26.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Добринка Роева и Божидар Роев

Дата на публикуване 17.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Бончо Бончев и Добрин Василев

Дата на публикуване 17.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Красина Галева и Георги Младенов

Дата на публикуване 05.09.2018 г.

======================

Разрешение за строеж № 133/04.09.2018 година

Дата на публикуване 05.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП до Силвана Тошева- Сотирова, Людмила Симитчийска и Данка Стоилова

Дата на публикуване 04.09.2018 г.

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Иван Зарев

Дата на публикуване 04.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен  ПУП

Дата на публикуване 29.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен  ПУП

Дата на публикуване 28.08.2018 г.

======================

Констативен акт 13 за незаконно строителство

Дата на публикуване 27.08.2018 г.

======================

Разрешение за строеж № 124/24.08.2018 година

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Борис Русинов и Йордан Стоянов

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Николай Волев, Георги Рогачев, Копринка Якимова, Севда Чифлиджанова, Костадин Чифлиджанов, Василка Чифлиджанова, Станислав Лазаров, Ивайло Митков и Радка Дудина

Дата на публикуване 15.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПП до собственика на ПИ №46067.1.2 в землището на с.Мадажаре община Самоков

Дата на публикуване 08.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПР до Добринка Димитрова и собственик на УПИ X-1 в кв.35 по плана на с. Долни Окол община Самоков

Дата на публикуване 07.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Никола Явричев и Кирил Йорданов

Дата на публикуване 07.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Борис Йовичин и Лилия Дудина

Дата на публикуване 02.08.2018 г.

======================

 obqwa tsu

Дата на публикуване 02.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Елена Цанова, Красина Галева и Георги Младенов

Дата на публикуване 30.07.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Мариана Борисова, Георги Георгиев, Борислав Георгиев, Тодор Кощров, Стана Кощрова, Евелина Кощрова, Юлиан Спасов, Ангел Кукев и Елена Цолева

Дата на публикуване 26.07.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Лилия Цветкова и Валентина Кожухарова

Дата на публикуване 24.07.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПРЗ до собственик на имот ПИ №46067.1.2 в землището на с.Маджаре

Дата на публикуване 25.06.2018 г.

======================

Съобщение, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК и във връзка а чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията

Дата на публикуване 20.06.2018 г.

======================

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Дата на публикуване 15.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Валентина Вукова и Станислав Вуков

Дата на публикуване 14.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Йорданка Атанасова, Борис Йовичин и Лъчезар Заркин

Дата на публикуване 11.06.2018 г.

======================

съобщение за премахване0001

Дата на публикуване 08.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Василка Чифлиджанова, Зорка Шуманова, Иван Волев, Николай Волев, Славе Рогачев, Радка Клисаркса, Георги Ганджулов и Ася Стайкова.

Дата на публикуване 07.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Чавдар Рогачев, Ивайло Митков, Станислав Лазаров, Пламен Брейчев, Радка Дудина, Маргарита Адиркова, Снежана Тонева, Копринка Якимова и Момчил Чифлиджанов

Дата на публикуване 07.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Георгиев, Тодор Кощров и Елена Цолева

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Васил Вардаров

Дата на публикуване 31.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ивелина Илиева, Елия Илиева и Здравко Андонов

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

======================

saobshtenie

Дата на публикуване 23.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Виолета Димитрова

Дата на публикуване 23.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Стана Кощрова, Евелина Кощрова, Юлиан Спасов и Ангел Кукев

Дата на публикуване 23.05.2018 г.

======================

Съобщение за издадена виза за „Гараж № 18 в УПИ П-за гаражи, ПИ № 65231.914.168 в кв. 310 по плана на гр. Самоков с размери 6.00/3.00 м и височина до 3.20 м над прилежащия терен” до Иван Галев, Кирил Михайлов, Вера Митова-Богданова, Ивайло Василев, Стоян Вальов, Йорданка Гелова и Цветан Димитров.

Дата на публикуване 22.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Даниела Рангелова и Божидар Роев

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Момчил Брейчев

Дата на публикуване 11.05.2018

 =====================

Заповед № 01-1282/04.05.2018 г. за премахване на самосрутваща се сграда с идентификатор №65231.906.340.1

Дата на публикуване 04.05.2018 г.

======================

Заповед № 01-1283/04.05.2018 г. за премахване на самосрутваща се сграда с идентификатор №65231.901.76.1

Дата на публикуване 04.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Васил Вардаров и Никола Вардаров

Дата на публикуване 26.04.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Иван Канелов и Николета Атанасова

Дата на публикуване 26.04.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Красимира Митова и Дани Трайкова

Дата на публикуване 24.04.2018 г.

======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.340.1 по кадастралната карта на гр.Самоков.

Дата на публикуване 18.04.2018 г.

======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.305.2 по кадастралната карта на гр.Самоков, с адрес “Ген. Скобелев” №3

Дата на публикуване 18.04.2018 г.

======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.901.76.1 по кадастралната карта на гр.Самоков, с адрес “Софийско шосе” №4

Дата на публикуване 18.04.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Валентин Околски и Надежда Борисова

Дата на публикуване 11.04.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Владимир Пилищаров, Йордан Фусков и Иван Кръстев

Дата на публикуване 10.04.2018

 =====================

Разрешения за строеж №30/26.03.2018 г.Писмо изх.№ 2987-1483/12.03.2018от регионална инспекция по околната среда и водите- София

Дата на публикуване 29.03.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Виолетка Спасова

Дата на публикуване 20.03.2018

 =====================

Заповед №01-488/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.610, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-487/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-486/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-485/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-484/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-483/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-482/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-481/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-480/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-479/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.596, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-478/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.596, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-477/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.596, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-476/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.590, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-475/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.590, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-474/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.590, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Дата на публикуване 19.03.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Йордан Фусков, Владимир Пилищаров и Иван Кръстев

Дата на публикуване 08.03.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Борис Биджов, Живка Цонева и Емил Биджов

Дата на публикуване 24.02.2018

 =====================

Констативен акт №44 за незаконно строителство

Констативен акт №43 за незаконно строителство

Констативен акт №42 за незаконно строителство

Констативен акт №41 за незаконно строителство

Констативен акт №40 за незаконно строителство

Констативен акт №39 за незаконно строителство

Констативен акт №38 за незаконно строителство

Констативен акт №37 за незаконно строителство

Констативен акт №36 за незаконно строителство

Констативен акт №35 за незаконно строителство

Констативен акт №34 за незаконно строителство

Констативен акт №33 за незаконно строителство

Констативен акт №32 за незаконно строителство

Констативен акт №31 за незаконно строителство

Констативен акт №30 за незаконно строителство

Дата на публикуване 23.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Иван Канелов и Николета Атанасова

Дата на публикуване 15.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Елена Айтова и Павлина Йовичина

Дата на публикуване 13.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Павлин

Дата на публикуване 02.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Рада Христова, Деспина Щетинска, Златка Митева, Ангел Стойков, Маргарита Радойкова и Лидия Радойкова

Дата на публикуване 26.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Евелина Йосифова

Дата на публикуване 25.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Валентин Георгиев

Дата на публикуване 25.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Здравко Андонов

Дата на публикуване 22.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ и РУП до Христо Щърбев, Кирил Панев и Георги Петров

Дата на публикуване 12.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Въжаров

Дата на публикуване 04.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Красимир Герасимов

Дата на публикуване 03.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Милка Павлова и Елка Попова

Дата на публикуване 02.01.2018

 =====================

Разрешения за строеж №184/22.12.2017 г. Решение №СО-161-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 02.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Рада Христосков, Деспина Щетинска, Златка Митева, Маргарита Радойкова и Христо Радойков

Дата на публикуване 30.11.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Димитър Караджинов

Дата на публикуване 24.11.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Латинка Димитрова Алексова

Дата на публикуване 17.11.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Лилия Иванова Низамска

Дата на публикуване 09.11.2017

 =====================

Съобщение за изработена виза до Веселин Николов

Дата на публикуване 11.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Петър Мадански, Рада Коева, Росица Ранчова, Спасуна Георгиева, Димитър Димитров, Ваня Ахчийска и Роза Георгиева

Дата на публикуване 09.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Катя Гюдурува, Петър Манов, Ангел Гюдуров и Васил Гюдуров

Дата на публикуване 03.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ Ангел Сандов

Дата на публикуване 02.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Ралица Кенанова

Дата на публикуване 27.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Люба Вардарова

Дата на публикуване 27.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ивайло Илиев, Калина Илиева, Латинка Вълчинова и Иван Георгиев

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Пенка Конярска

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Радой Николов и Стилянка Радевска

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ за издадена виза до Венета Лютачка

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ, РУП и РС Верка Черешарова, Менка Тотева, Митко Каймаканов и Аида Димитрова- Рогачева

Дата на публикуване 19.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ, РУП и РС до Бойчо Петров и Добромир Димитров

Дата на публикуване 12.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ и РС Владислав Костадинов, Мария Бошняков, Лъчезар Кенанов, Методи Тодорв и Димитър Тодоров

Дата на публикуване 11.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тодор Тодоров

Дата на публикуване 11.09.2017 г.

=====================

Съобщение за одобрен ПУП -ПЗ за поземлен имот №258001 в местността “Свети Илия”, с. Алино

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

=====================

Съобщение за изготвен ПУП -ПЗ за поземлен имот №83291.38.40 в местността “РУДЕЖО”, с. Широки дол

Дата на публикуване 04.09.2017 г.

=====================

Разрешения за строеж №150/29.08.2017 г.

Дата на публикуване 30.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изготвен ПУП в местност “Щъркелово гнездо” до Ангел Стоянов Сандов

Дата на публикуване 30.08.2017 г.

=====================

Съобщение за одобрен ПУП на ПИ № 83291.38.40 в местността “Рудежа” до н-ци на Стоянка Стойчева Бакрачева

Дата на публикуване 24.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПРЗ и РС до Янко Вуков, Янаки Тонев и Кристиян Балабанов

Дата на публикуване 16.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Ралица Кенанова

Дата на публикуване 16.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Петър Мадански, Румен Драганов, Иван Драганов, Росица Ранчева и Димитър Димитров

Дата на публикуване 15.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Еленка Пиралкова, Снежана Стоилкова, Ганчо Пиралков и Алкесандър Ненчев

Дата на публикуване 11.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Латинка Вълчинова и Иван Георгиев

Дата на публикуване 04.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Димитринка Сотирова, Николай Ненчев, Бойко Сотиров и Благой Шаламанов

Дата на публикуване 24.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Евтим Клисарски и Георги Мантарков

Дата на публикуване 24.07.2017 г.

=====================

Разрешения за строеж №127/20.07.2017 г. Решение №СО-90-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 20.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Роза Георгиева

Дата на публикуване 19.07.2017 г.

=====================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на общия устройствен план на гр. Самоков и крайградска територия и ПУП-ИПРЗ /изменение па застроителния и регулационен план/ на УПИ 1-за „Комплексно жилищно и обществено обслужване” в кв. 206а по плана на гр. Самоков като се образуват два нови квартала 206а и 206д.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 19.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС Радка Постолова и Коста Клашнов

 Дата на публикуване 13.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ и РС до Петя Николова и Марги Коцова

Дата на публикуване 13.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Стоичко Стоичков, Надежда Гъркова, Йордан Гърков и Светлана Лазарова

Дата на публикуване 13.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Георги Павлин

Дата на публикуване 12.07.2017 г.

=====================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-532/23.03.2017 г. до Борис Маков и Васил Маков за премахване на сграда с идентификатор №23039.10.69.1 по кадастралната карта на село Доспей

Дата на публикуване 11.07.2017 г.

=====================

Разрешения за строеж №118/06.07.2017 г. Решение №СО-105-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до наследниците на Стоянка Бакрачева

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

======================

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самоков, Софийска област, па основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен окончателен ПУП /подробен устройствен план/ – план за улична регулация и обекти на публичната собственост и квартали па к.к. Боровец, Община Самоков”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението но чл. 128 ал.1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

======================

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самоков на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен ПУП- парцеларен план за трасе на кабелна линия, водопроводно и канализационно отклонение за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 03767.24.2 и УПИ 1-6, кв.60 към техническата инфраструктура на с.Белчин, община Самоков. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Дата на публикуване 07.07.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до собствениците на имоти ПИ №46276.1.53, ПИ №46276.1.84 и ПИ №46276.1.86

Дата на публикуване 03.07.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стана Петрова Пальова

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Седефка Николова Дудина, Зорка Иванова Петрова и Собственика на УПИ V-349 В кв.18 по плана на с. Алино община Самоков

Дата на публикуване 28.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до “Марбо 97 ” АД

Дата на публикуване 15.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Ася Маринова Стайкова

Дата на публикуване 14.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Момчил Янков Чифлиджанов, Василка Стоянова Чифлиджанова, Росица Йорданова Чифлиджанова, Маргарита Янкова Адиркова, Копринка Стоянава Якимова, Елена Василева Гривева, Георги Пантев Рогачев, Светлана Николаевна Чифлиджанова и Валентина Николаевна Чифлиджанова

Дата на публикуване 13.06.2017 г.

======================

Заповед №01-905/08.06.2017 г. на основание чл 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.195 , ал.6 от ЗУТ и констативен протокол от 27.03.2017 г.

Дата на публикуване 09.06.2017 г.

======================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-219/15.02.2016 г. до Радост Янакиева и Кирил Янакиев

Дата на публикуване 09.06.2017 г.

======================

Уведомително писмо изходящ номер 9400-481 от 10.05.2017 г.

Дата на публикуване 08.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Петър Петров Ценев

Дата на публикуване 07.06.2017 г.

======================

Разрешения за строеж №94/31.05.2017 г. Решение №СО-70-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 06.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Боян Младенов Георгиев и Еличка Георгиева Турлакова

Дата на публикуване 05.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стефан Александров Конярски

Дата на публикуване 05.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до собственика на поземлен имот №03441.3.427 в м.”Фурните” землището на с. Бели Искър, Община Самоков

Дата на публикуване 26.05.2017 г.

======================

Разрешения за строеж №82/17.05.2017 г. и №84/19.05.2017 г. Решение №СО-101-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 26.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №80/18.05.2017 г.Решение №СО-15-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 26.05.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Люба Петрова Гигова, Румен Георгиев Пенджуров, Станислав Иванов Терзийски, Миглена Георгиева Терзийска и Милета Дончева Ангелова

Дата на публикуване 18.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №79/17.05.2017 г.Решение №СО-56-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 18.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №78/17.05.2017 г.Решение №СО-1-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 18.05.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Собсветника на поземлен имот №313 в м. “Високи рид” землището на с. Ковачевци, община Самоков

Дата на публикуване 12.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №70/09.05.2017 г.Решение №СО-2-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 10.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №58/03.05.2017 г.Решение №СО-196-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Кирил Димитров и Диана Василева Павлова

Дата на публикуване 27.04.2017 г.

=======================

Заповед №ЛС-01-303/27.02.2017 г., за премахване на сграда разположена в югоизточната част на УПИ XI-445 в кв.41 по регулационния план на с Ярлово

Дата на публикуване 27.04.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до Собсветника на поземлен имот №313 в м. “Високи рид” землището на с. Ковачевци, община Самоков

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Галабина Николова Пейчинова и Николай Йорданов Пейчинов

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Виолета Крумова Станева

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

=======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.904.132.1 находяща се в ПИ №65231.904.132 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 20.04.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №55/19.04.2017 г.Решение №СО-196-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 20.04.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Седефка Николова Дудина

Дата на публикуване 18.04.2017 г.

======================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че със заповед №01-588/06.04.2017 г. на кмета на община Самоков е одобрен Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на ,с.Доспей – образуване на нов урегулиран поземлен имот I -За културен дом от терена за озеленяване в обхвата на поземлен имот №23039.11.229 при създаване на нов квартал 31а и изменение напречния профил на улица с о.т.87-121, като уличната регулация покрива границата на ПИ №23039.11.229

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение можете да обжалвате заповедта до Административен съд – София чрез община Самоков.

Валидно до: 21.04.2017 г.

Дата на публикуване 07.04.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до собственика на УПИ V-349 в кв. 18 по плана на с. Алино община Самоков

Дата на публикуване 20.03.2017 г.

======================

Одобрен ПУП – ИПРЗ на УПИ VI -172 в квартал 56 по плана на с.Алино с заповед №ЛС-01-391/15.03.2017 г.

Дата на публикуване 16.03.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Георги Николов Пенев и Магда Петрова Пенева

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Диана Василева Павлова

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ Петьо Василев Иванов

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ Людмила Иванова Спасова, Венцислав Иванов Фусков, Велислав Георгиев Йоргов и н-ци на Иван Христов Тричков

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ Локус Прайм ЕООД

Дата на 07.03.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Стоян Василев Пенев, Георги Василев Пенев, Мариела Николай Нинова- Русинова и Борис Николов Машов

Дата на публикуване 06.03.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Люба Петрова Гигова, Румен Георгиев Пенджуров, Станислав Иванов Терзийски и Миглена Георгиева Терзийска

Дата на публикуване 06.03.2017 г.

=========================

Община Самоков на основание чл.l27, ал.l от ЗУТ определя на 06.03.2017 г. от 16.00 часа в сградата на Община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Самоков и крайградска територия по отношение на УПИ I – за ” Комплексно жилищно и обществено обслужване” в кв. 206а по плана на гр.Самоков

Дата  на публикуване 02.03.2017 г.

==========================

Община Самоков на основание чл.l28, ал.l ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-резервен промишлено­складов терен, ПИ NQ65231.901.214 и на ПИ NQ65231.901.215 в кв.313 по плана на гр. Самоков – прокарване на нови улици 955-955а-955б, 955б-955в-955г и 955б-955д-955е, образуване на нови УПИ Х, УПИ XI, УПИ ХII и УПИ ХIII отредени “За производствена и складова дейност” в кв.313.Създаване на нов квартал 313Б с новообразувани в него УПИ 1, УПИ II, УПИ 111, УПИ IV и УПИ V отредени “За производствена и складова дейност”. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата на публикуване 02.03.2017 г.

=========================

Община Самоков на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-За производствена и складова дейност, ПИ №65231.901.473 и УПИ ІІІ-За производствена и складова дейност, ПИ №65231.901.475 в кв.312 по плана на гр.Самоков – разделяне на УПИ І и УПИ ІІІ, като се прокарват нови улици, създават се два нови квартала  312А и 312Б и се образуват нови урегулирани поземлени имота отредени „За производствена и складова дейност”. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата на публикуване 02.03.2017 г.

=========================

Разрешение за строеж №31/21.02.2017 г.Решение №СО-85-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 28.02.2017 г.

=========================

Разрешение за строеж №36/23.02.2017 г.

Дата на публикуване 24.02.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Самоковска текстилна компания АД, Благовест Викторов Коджабашев, Метал Пропърти ЕООД, Аксел Трейд 2009 ЕООД и Ивен България ООД

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

========================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.304.1 находяща се в ПИ №65231.906.304 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 09.02.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Евелина Каменова Георгиева, Ивайло Каменов Петров и Борислав Рангелов Петров

Дата на публикуване 06.02.2017 г.

========================

Разрешение за строеж №9/31.01.2017 г.

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Гергана Георгиева Шипочка, Иван Николов Кръпчански, Андрей Павлов Андреев, Иван Рангелов Божилов, Теменужка Рангелова Донева и Георги Стоянов Апостолов

Дата на публикуване 23.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Лилия Николова Георгиева, Кирил Костов Савов, Сава Костов Савов, Марийка Георгиева Ненкова и Дамян Любенов Ненков

Дата на публикуване 23.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Петър Димов Кашчиев

Дата на публикуване 23.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Димитър Янков Янев

Дата на публикуване 18.01.2017 г.

=========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Василка Георгиева Стоянчова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

=========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Сийка Ангелова Матиканова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Кремена Стоилова Георгиева

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Милена Василева Момкова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Иван Миланов Матиканов

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Верка Матиканова – Гюрова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Калин Денчев Иванов

Дата на публикуване 16.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Николов Пенев и Магда Петрова Пенева

Дата на публикуване 16.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Марияна Петрова Александрова, Иванка Петрова Каймаканова, Данка Спасова Постолова, Стоян Любенов Стоянов и Валентина Любенова Тоскова

Дата на публикуване 11.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Петър Атанасов Мишев

Дата на публикуване 05.01.2016 г.

==========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ “Кафер Трейдинг” ЕООД, Елена Николова Костова, Евгений Кирилов Крамарски, Вилдан Рафиева Крамарска и Жоро Георгиев Попов

Дата на публикуване 03.01.2017 г.

=============================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Любомир Василев Савчов

Дата на публикуване 03.01.2017 г.

=============================

Протокол №6 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ, със заповед №ЛС-01-1029 от 06.07.2016 г на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

==============================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ, със заповед №ЛС-01-1029 от 06.07.2016 г на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ Стоян Пенев Деянов

Дата на публикуване 12.12.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Владимир Николов Стефкин и Августина Костадинова Стефкина

Дата на публикуване 07.12.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ на парцел XVIII-221 в кв.15 в м.Татарски брод земл. с.Широки Дол, парцел XIX-223 в кв.15 в м.Татарски брод земл. с.Широки Дол и парцел XXI-224 в кв.15 в м.Татарски брод земл. с.Широки Дол

Дата на публикуване 05.12.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Емилия Александрова Кючукова

Дата на публикуване 01.12.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Мария Николова Панайотова, Христинка Захарева Сотирова, Стефка Костадинова Стамова, Анжела Костадинова Стефкина и Йордан Стоянов Панайотов

Дата на публикуване 01.12.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Милка Методиева Филипова, Венцислав Александров Филипов и Стойко Александров Филипов

Дата на публикуване 28.11.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Стоянов Апостолов и Андрей Павлов Андреев

Дата на публикуване 16.11.2016 г.

==================================

Разрешение за строеж №119/25.10.2016 г.Решениe № СО-51- ОС/2011 г. на МОСВ РИОСВ -София.

Дата на публикуване 15.11.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Собственика на УПИ XVIII, кв.15, м. “Татарски брод” Община Самоков, Собственика ан УПИ XIX, кв. 15 м. “Татарски брод” Община Самоков и Собственика на УПИ XXI, кв.15, м. “Татарски брод” Община Самоков

Дата на публикуване 10.11.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Лиляна Стоянова Спасова и Здравка Цветанова Димитрова

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Румен Стефанов Георгиев, Сия Костадинова Тодорова, Евдокия Найденова Арнаудова и Наско Спасов Божинов

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Людмила Иванова Спасова, Венцислав Иванов Фусков, Велислав Георгиев Йоргов и Верка Георгиева Фускова

Дата на публикуване 03.11.2016 г.

=============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Виолетка Любенова Михайлова

Дата на публикуване 31.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Жулиета Василева Мангалджиева

Дата на публикуване 28.10.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Кафер Трейдинг” ЕООД, Елена Николова Костова, Евгений Кирилов Крамарски и Вилдан Рафиева Крамарска

Дата на публикуван 28.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ПР и РУП до Николай Тодоров Попов и Виолетка Тодорова Петрова

Дата на публикуване 27.10.2016 г.

=============================

Заповед №ЛС-01-1723/18.10.2016 г., за премахване на сграда

Дата на публикуване 25.10.2016 г.

=============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Веселин Стоянов Маринов

Дата на публикуване 25.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до н-ци Владо Тонев Тричков, н-ци Крум Тонев Тричков, н-ци Елена Тонева Тричкова, Иван Христов Тричков

Дата на публикуване 11.10.2016 г.

==============================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-1283/21.08.2015 г. на кмета на община Самоков до Борис Димитров Маков и Васил Димитров Маков

Дата на публикуване 14.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до Дружество “Развитие 2004″

Дата на публикуване 11.10.2016 г.

==============================

Съобщение за издадена виза за проектиране до Цветелина Борисова Христова

Дата на публикуване 10.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до Младен Борисов Огнянов

Дата на публикуване 29.09.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до управителя на “Спортен комплекс Лава” АД

Дата на публикуване 27.09.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Катя Иванова Янкова, Маргарита крумова Делигълъбова- Мурава, Асен Кирилов Манов и Димитринка Москова Петрова

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Димитров Драганов

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Димитър Желев Желев, Георги Спасов Георгиев и Емил Георгиев Георгиев

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Красимир Иванов Грошанов

Дата на публикуване 20.09.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Веско Иванов Гюров

Дата на публикуване 17.09.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Ивайло Венциславов Вучков и Юлия Захариева

Дата на публикуване 16.09.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Тодорка Борисова Христова

Дата на публикуване 09.09.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Кафер Трейдинг” ЕООД

Дата на публикуване 09.09.2016 г.

==================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до дружество “Развитие 2004″

Дата на публикуване 02.09.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Иванка Стоянова Стаматова, Лиляна Стоянова Спасова и Здравка Цветанова Димитрова

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Спасов Георгиев и Емил Георгиев Георгиев

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

==================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Владимир Любомиров Велчев и Виолета Павлова Фунтарова

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

==================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Николай Тодоров Попов и Виолетка Тодорова Петрова

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Веско Иванов Гюров

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

===================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Станила Илиева Самункова, Георги Райчов Божков, Стойка Райчова Карабонева и Георги Христов Джамбазки

Дата на публикуване 29.08.2016 г.

===================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Катя Иванова Янкова

Дата на публикуване 29.08.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Маргарита Крумова Делигълабова- Мурата, Асен Кирилов Манов и Димитринка Москова Петрова

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

====================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.304.1 находяща се в ПИ №65231.906.304 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Виолета Павлова Фунтарова и Владимир Любомиров Велчев

Дата на публикуване 29.07.2016

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Николай Йорданов Димитров, Лилия Николова Георгиева и Надежда Василева Малинчева

Дата на публикуване 29.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Димитър Желев Желев и наследниците на Василка Георгиева Георгиева

Дата на публикуване 29.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Николай Стоев Авджиев

Дата на публикуване 27.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Кристина Рельовска

Дата на публикуване 19.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Спасов Ранов и Спас Спасов Ранов

Дата на публикуване 19.07.2016 г.

====================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на стопанска сграда находяща се в УПИ X-180 в кв. 24 по регулационният план на село Продановци

Дата на публикуване 15.07.2016 г.

=====================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на паянтова сграда находяща се в УПИ I-52 в кв. 5 по регулационният план на село Продановци

Дата на публикуване 15.07.2016 г.

=====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР премахване на улица до Наталия Любомирова Христова, Деница Любомирова Христов, Василка Георгиева Галева, Стефка Костадинова Стамова, Анжела Костадинова Стефкина и Йордан Стоянов Панайотов

Дата на публикуване 12.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Галабина Николова Пейчинова, Николай Йорданов Пейчинов и Тодор Ангелов Тодоров

Дата на публикуване 08.07.2016 г.

===================================

Съобщение за изработен ПУП до Теменужка Рангелова Донева с. Белчин

Дата на публикуване 27.06.2016 г.

====================================

Заповед №ЛС-01-749/17.05.2016 г., за премахване на сгради

Дата на публикуване 27.06.2016 г.

====================================

Заповед №ЛС-01-748/17.05.2016 г., за извършване на ремонтни и възстановителни дейности

Дата на публикуване 27.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Стойка Райчова Карабонева

Дата на публикуване 16.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Лилия Николова Георгиева и Иван Костадинов Петров

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Димитър Костов Кличев, Георги Ванчев Шолев и Цанка Ванчова Маринова

Дата на публикуване 06.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Димитър Георгиев Симитчийски и Калоян Георгиев Симитчийски

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

====================================

Заповед №ЛС-01-512/29.03.2016 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се в УПИ II – 257 в кв.26 по регулационния план на село Ярлово, Община Самоков.

Заповед №ЛС-01-513/29.03.2016 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се в УПИ II – 257 и УПИ XIX-257,256 кв.26 по регулационния план на село Ярлово, Община Самоков.

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Георги Спасов Ранов

Дата 30.05.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ангел Стефанов Постолов, Теменужка Рангелова Донева, Гергана Георгиева Шипочка и Иван Николов Кръпчански

Дата на публикуване 25.05.2016 г.

=====================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до наследниците на Спас Георгиев Иванов и наследниците на Стоимен Станков Колев

Дата на публикуване 20.05.2016 г.

=====================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Георги Христов Джамбазки

Дата на публикуване 16.05.2016 г.

======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Стоянка Христова Калоянчева

Дата на публикуване 16.05.2016 г.

=======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Любка Костова Чукачева и Надежда Василева Миланчева

Дата на публикуване 09.05.2016 г.

=======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Юлия Райчова Гелова и Даниел Георгиев Гелов

Дата на публикуване 09.05.2016 г.

========================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 62a, ал.3 от ЗУТ определя на 12.05.2016 г. от 10.30 часа в сгарадата на Община Самоков/ стая 427/ обществено обсъждане: ПУП/подробен устройствен план/ – план за улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к Боровец, Община Самоков

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

=======================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 62a, ал.3 от ЗУТ определя на 11.05.2016 г. от 10.30 часа в сгарадата на Община Самоков/ стая 427/ обществено обсъждане: Мотивирано предложение за регулация и застрояване на УПИ I – За парк и УПИ XVII- За атракции и озеленяване в кв. 206 по плана на гр.Самоков

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Румяна Денчева Иванова, Марияна Денчева Денчева-Иванова, Йордан Николов Савов и Самоел Моноах

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

=======================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП /подробен устройствен план/ – план за улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к. Боровец, Община Самоков”.
Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по чл. 128 ал.1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 27.04.2016 г.

=======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Джи Джи ски шалет” ЕООД, “НОРД ШОПИНГ” ЕООД и Димитър Георгиев Дамянов

Дата на публикуване 27.04.2016 г.

=======================================

Разрешение за строеж №36/18.04.2016 г.Решение РИОСВ № СО-41-ПР/2016 г.Писмо РИОСВ Изх.№26-00-11646 /01.04.2016 г.Заповед №ЛС-01-641/18.04.2016.

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Заповед №ЛС-01-416/15.03.2016 г. относно сграда с идентификатор №65231.909.269.1 находяща се в ПИ №65231.909.269 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед в ПИ №65231.906.51 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Разрешение за строеж №34/13.04.2016 г.Решение РИОСВ № СО-01-ОС/2015 г.

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до собственици на УПИ ПИ №03441.2.883 по кадастралната карта на село Бели Искър

Дата на публикуване 15.04.2016 г.

=========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД и “Самоковска текстилна компания” АД

Дата на публикуване 13.04.2016 г.

=========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Вичо Павлов Павлов

Дата на публикуване 05.04.2016 г.

==========================================

Покана за доброволно изпълнение до Георги Василев Каймаканов и Латинка Василева Щъркелова

Дата на публикуване 04.04.2016 г.

===========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Стоимен Станков Колев

Дата на публикуване 01.04.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Дамянка Петкова Бакалова

Дата на публикуване 01.04.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Юлия Райчова Гелова и Даниел Георгиев Гелов

Дата на публикуване 31.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Невенка Димитрова Мусини

Дата на публикуване 31.03.2016 г.

============================================

Заповед № ЛС-01-476/22.03.2016 г. относно проверка на място на обект “Ресторант Бистрица”

Дата на публикуване 23.03.2016 г.

============================================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-830/11.06.2015 г. до Управителя на “М-Актив” ЕООД, Анна Тодорова Сайменова, Мария Александрова Сайменова, Пламен Александров Сайменов, Лиляна Радкова Сайменова, Владимир Георгиев Сайменов, Галина Георгиева Иванова, Магдалена Тодорова Сайменова, Илияна Иванова Сайменова – Халваджиева и Борислав Йорданов Механджийски.

Дата на публикуване 18.03.2016 г.

============================================

Констативен протокол №82 за проверка на място на обект “Ресторант Бистрица”

Дата на публикуване 12.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Джи Ди Ски Шалет” ЕООД, “Нора Шопинг” ЕООД и Димитър Георгиев Дамянов

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Инна Иванова Райкова

Дата на публикуване 10.03.2016г.

============================================

Констативен протокол на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ, Заповед № ЛС-01-153/29.01.2016 г.на Кмета на община Самоков

Констативен протокол 1 на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ, Заповед № ЛС-01-153/29.01.2016 г.на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 10.03.2016г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Константина Димитрова Господинова, Георги Кирилов Мантарков, Латинка Кирилова Попова, Нели Станоева Мечти и Добромир Чавдаров Григоров

Дата на публикуване 09.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до собствениците на УПИ ПИ №03441.2.838

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Йордан Николов Савов, Райна Любомирова Савова и Самоел Маноах

Дата на публикуване 07.03.2016 г.

============================================

Констативен акт №22 за незаконно строителство

Констативен акт №21 за незаконно строителство

Констативен акт №20 за незаконно строителство

Дата на публикуване 01.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ангел Иситилянов Кенанов

Дата на публикуване 01.03.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Румяна Денчева Иванова и Марияна Денчева Денчева- Сотирова

Дата на публикуване 26.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ до Александър Емилов Станков, Десислава Емилова Дончева, Костадин Любенов Попов и Анита Георгиева Милушева

Дата на публикуване 25.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Вичо Павлов Павлов

Дата на публикуване 19.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ до Васко Ангелов Струмин, Златка Ангелова Струмина, Татяна Делчева Миткова, “А.З.К. Пропъртис” ЕООД, “ДЖИ.ПИ Холдингс с енд инвестмънтс” ЕООД и “Рамот мериам плана” ЕООД

Дата на публикуване 16.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Витан Веселинов Петров

Дата на публикуване 11.02.2016 г.

=============================================

Разрешение за строеж №16/08.02.2016 г.Решение РИОСВ № СО-206-ПР/2014 г.

Дата на публикуване 10.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Мая Иванова Недялкова

Дата на публикуване 04.02.2016 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Лиляна Василева Кръстева, Ива Иванова Кръстева и Инна Иванова Райкова

Дата на публикуване 28.01.2016 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ангел Истилянов Кенанов

Дата на публикуване 20.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ИПРЗ до Галина Георгиева Христова и Дарина Георгиева Георгиева

Дата на публикуване 12.01.2016 г.

===============================================

Разрешение за строеж №175/30.12.2015 г.Решение РИОСВ № СО-180-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 07.01.2016 г.

===============================================

Разрешение за строеж №174/30.12.2015 г.Решение РИОСВ № СО-179-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 07.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Теменужка Станкова Анкова

Дата на публикуване 05.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Невенка Димитрова Мусини

Дата на публикуване 04.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Страхил Будинов Стоянов

Дата на публикуване 21.12.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Божидар Лечев Роев и Даниела Лечева Ангелова

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

===============================================

Констативен протокол във връзка с писмо изх. №СФ15-1246-01-190/05.11.2015 г. от РО “НСК” Софийска област.

Дата на публикуване 11.12.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Надка Георгиева Валявичарска

Дата на публикуване 07.12.2015

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Люба Тодорова Стамова и Ивайло Стамов Стамов

Дата на публикуване 03.12.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Олег Деянов Станков, Десислава Емилова Дончева, Васко Ангелов Струмин, Златка Ангелова Струмина, Тинка Тимева Дододва, Венетка Тимева Тоскова, Борис Стефанов Клисуранов и Татяна Делчева Миткова

Дата на публикуване 27.11.2015 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Стойка Димитрова Георгиева

Дата на публикуване 24.11.2015 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Верка Антонова Василева и Георги Спасов Калковски

Дата на публикуване 23.11.2015 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ до Божидар Лечев Роев

Дата на публикуване 23.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до управителя на “Дженерал трейдинг компании” ЕООД

Дата на публикуване 17.11.2015 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Николай Евгениев Мадаров

Дата на публикуване 10.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД, “Самоковска текстилна компания” АД и “Метал Пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 10.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Иглика Ангелова Михайлова, Христо Георгиев Троев, Галина Георгиева Христова и Христо Николов Стойчев

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Свята Рила” ЕООД и Драгомир Тодоров Брезовски

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ренета Василева Вучкова и „Алерен” ООД

Дата на публикуване 05.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Добринка Стефанова Атанасова

Дата на публикуване 03.11.2015 г

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до осбственика на УПИ IX-95 в кв.16 по плана на к.к. Белчин бани община Самоков

Дата на публикуване 30.10.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Красимира Ангелова Димитрова и Надка Георгиева Валявичарска

Дата на публикуване 22.10.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Дамянка Петкова Бакалова

Дата на публикуване 13.10.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ренета Василева Вучкова

Дата на публикуване 13.10.2015 г.

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Собственика на УПИ IX-95 в кв.16 по плана на к.к. Белчин Бани, община Самоков

Дата на публикуване 13.10.2015 г.

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Вълкан Иванов Стойновски

Дата на публикуване 08.10.2015 г.

================================================

Разрешение за строеж №144/07.10.2015 г. Решение РИОСВ № СО-11-ПР/2014 г.

Дата на публикуване 07.10.2015 г.

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Страхил Будинов Стоянов

Дата на публикуване 07.10.2015

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Георги Викторов Хърдина

Дата на публикуване 25.09.2015

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Радослав Василев Вардаров

Дата на публикуване 16.09.2015

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Стефка Димитрова Димитрова

Дата на публикуване 16.09.2015 г.

=================================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Драгомир Тодоров Брезовски

Дата на публикуване 16.09.2015 г.

==================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Виолина Петрова Бранкова и наследниците на Янко Тонев Дерилов

Дата на публикуване 10.09.2015 г.

===================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Георги Георгиев Михалков, Катя Георгиева Терзийска, Светослав Георгиев Михалков и Румен Рангелов Ковачев

Дата на публикуване 27.08.2015 г.

===================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Сашко Милчов Рогачев

Дата на публикуване 21.08.2015 г.

====================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Николай Бонев Николов

Дата на публикуване 07.08.2015 г.

=====================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до “Бейн пропърти агенция БГ” ООД

Дата на публикуване 04.08.2015 г.

======================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Стефка Димитрова Димитрова

Дата на публикуване 04.08.2015 г.

======================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Александър Костадинов Искровски

дата на публикуване 03.08.2015 г.

========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Янко Малинов Вуков

Дата на публикуване 30.07.2015 г.

=========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Петър Борисов Бранков и Виолина Петрова Бранкова

Дата на публикуване 28.07.2015 г.

=========================================================

Обявление за разрешаване на изработването на проект на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване на поземлен имот №018152 в землището на с. Белчин

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1088/20.07.2015г. относно назначаване на комисия за оглед на обект-сграда “Ресторант Бистрица”

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Майя Мирославова Константинова, Александър Стоянов Христов,Георги Димитров Лешов и Стойка Симеонова Мечкова

Дата на публикуване 09.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Емилия Григорова Антова

Дата на публикуване 03.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до наследниците на Костадин Димов

Дта на публикуване 02.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до наследниците на Янко Тонев Дерилов

Дата на публикуване 29.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до “Бейн Пропърти Агенция БГ” ООД

Дта на буликуване 19.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Александър Костадинов Искровски

Дата на публикуване 19.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР  до Латинка Стоилова Цветанова

Дата на публикуване 16.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Емилия Григорова Антова

Дата на публикуване 16.06.2015 г.

===========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и до наследници на Вела Пенева Кьосева,наследници на Верка Донева Димитрова,наследници на Стоян Донев Бранков и наследници на Борис Атанасов Бранков

Дата на публикуване 11.06.2015

============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и до Бойко Борисов Вуков

Дата на публикуване 10.06.2015 г.

============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Милчо Цанев Попов, Благой Костадинов Благоев и Мария Костадинова Младенова

Дата на публикуване 28.05.2015 г.

=============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Мария Спасова Христова

Дата на публикуване 22.05.2015 г.

==============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Александър Стоянов Христов

Дата на публикуване 18.05.2015 г.

==============================================================

Разрешение за строеж №65/05.05.2015 г.Решение РИОСВ № СО-63-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 05.05.2015 г.

===============================================================

Съобщение за ПУП-ИПР до Стоил Недялков,Латинка Цветанова и Мария Блажева

Дата на публикуване 17.04.2015 г.

===============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Павел Александров Георгиев

Дата на публикуване 08.04.2015 г.

================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ПЗ и разрешение за строеж до Валентина Вардарова, Павлина Миланова, Данка Димитрова, Славка Парталска, Филка Минева, Веса Сиракова, Мария Банкова, Емануил Банков, Райна Дамянова, Сашо Мишев, Тинка Йоцева и васил Трохаров.

Дата на публикуване 07.04.2015 г.

=================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Гергана Любенова Ковачака и Гергана Георгиева Василева

Дата на публикуване 06.04.2015 г.

=================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Юлия Грънчарова

Дата на публикуване 03.04.2015 г.

=================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Димитър Георгиев Дамянов, “Джи Ди ски шалет” ЕООД и “Нора Шопинг” ЕООД

Дата на публикуване 01.04.2015 г.

==================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Иван Йорданов Иванов

Дата на публикуване 25.03.2015 г.

===================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Николай Методиев Пенев и Петър Борисов Методиев

Дата на публикуване 16.03.2015 г.

===================================================================

Съобщение за издадена виза гр.Самоков до Ангел Божидаров Петров

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===================================================================

Съобщение за издадена виза с.Долни Окол до Антония Вълчева

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Стефан Методиев Тодоров и Соня Иванова Божичкова

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===================================================================

Разрешение за строеж №21/18.02.2015 г.Решение РИОСВ № СО-11-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 20.02.2015 г

===================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ до Стоянка Стоянова Раданова и Верка Стоянова Малинова

Дата на публикуване 18.02.2015 г.

====================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Никола Стоянов Дончев управител на “Сортоизпитване-Самоков”ЕООД

Дата на публикуване 18.02.2015 г.

====================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Даниела Стоянова Петкова и Мария Христова Йоргакиева

Дата на публикуване 12.02.2015

====================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Гюргена Георгиева Василева

Дата на публикуване 11.02.2015

====================================================================

Съобщение до Евтима Васева Чифлиджанова за издадена виза в местността “Летището” землище на село Алино.

Дата на публикуване 06.02.2015 г.

====================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

             Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/  за:

          1. Трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ № 040138, ПИ № 040139, ПИ № 040170 и ПИ № 040171 в м. „Под селото”, землище с. Продановци.

          2. Трасе на довеждащ водопровод от извора в ПИ № 040145 до „Цех за бутилиране на вода” в ПИ № 040171 в м. „Под селото”, землище с. Продановци.

          3. Трасе на електропровод – кабел 20 кv през ПИ № 040169 до ПИ № 040 171 в м. „Под селото”, землище с. Продановци.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 29.01.2015

===================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен окончателен Подробен устройствен план- парцеларен план за изменение на действащ ПУП-ПП на обект: ВЛ 110 kV „Марек” – п/ст „Самоков” (ВЛ 110 kV „Белчин”) – разширение на сервитутната зона с участъка от стълб №65 до стълб № 114 в землищата на с.Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил и селата Клисура и Белчин, община Самоков, Софийска област.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Дата на публикуване 21.01.2015

===================================================================

Констативен протокол на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ, Заповед № ЛС-01-1114/10.07.2014 г.на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 15.01.2015 г.

====================================================================

Съобщение за изготвен ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XII-215 в кв.18 по плана на с.Белчин до Лила Крумова Деянова и Стоян Пенев Деянов

Дата на публикуване 15.01.2015 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрен ПУП- изменение на плана за регулация в с. Ярлово до Рубинка Русева Стоичкова и Петрунка Йорданова Петрова

Дата на публикуване 14.01.2015 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПЗ с.Алино до Георги Данилов Ганджулов,Александър Христов Саздов и Момчил Владов Гергинов

Дата на публикуване 07.01.2015 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР и разрешение за строеж до Тошко Генадиев Миланов и Нончо Йорданов Димитров

Дата на публикуване 29.12.2014 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР и ПЗ и разрешение за строеж до Петър Велинов Каймаканов

Дата на публикуване 16.12.2014 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП до Тодор Янков Узунов

Дата на публикуване 09.12.2014 г.

======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-парцелен план за трасе на подземен елeктрoпровод ниско напрежение до поземлен имот №019139 в м.”Под Банята” землище на с.Белчин

Дата на публикуване 27.11.2014 г.

======================================================================

Разрешение за строеж №205/20.11.2014 г. Решение РИОСВ № СО-176-ПР/2014 г.

Информация може да получите в стая 416

Дата на публикуване 21.11.2014 г.

======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ с. Алино

Дата на публикуване 21.11.2014 г.

=======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ с. Поповяне

Дата на публикуване 20.11.2014 г.

=======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ с.Алино

Дата на публикуване 27.10.2014 г.

=======================================================================

Разрешение за строеж №188/15.10.2014 г.Решение РИОСВ №СО-178-ПР/2013 

Информация може да получите в стая 416

Дата на публикуване 21.10.2014 г.

=======================================================================================

Съобщение, относно заявление вх. №ПУП 000050/15.04.2014г.

Дата на публикуване 15.10.2014 г.

=======================================================================================

Констативен протокол за оглед и проверка по жалба вх.№Ж700035/14.05.2014 г.

Дата на публикуване 10.10.2014 г.

=======================================================================================

Съобщение до Радка Иванова Цветкова и Димана Николова Йосифова за изготвен ПУП вх.№000037/13.03.2014г.

Дата на публикуване 10.10.2014 г.

======================================================================================

Издадено разрешение за строеж №179/03.10.2014 г. за строителство на базова станция GSM/UMTS №2449.Писмо от РИОСВ изх. № 26-00-5684/17.07.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.Дата на публикуване 06.10.2014 г.

======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж № 174/17.09.2014 г. за строителство на картофохранилище.Писмо от РИОСВ изх. №94-00-5343/11.06.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.

=======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №172/10.09.2014 г. за рехабилитация на път II-82 “Костенец-Самоков-София”.Писмо от РИОСВ изх. №08-00-1808.

Информация може да получите в стая 431.

======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №171/09.09.2014 г. строителство на контролно-технически пункт за периодични прегледи на ППС.Писмо от РИОСВ изх. №94-00-11465/26.02.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.

=======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №170/01.09.2014 г. за строителство на административна и складова част, към предприятие за за сладкарски изделия.Писмо от РИОСВ изх.№ 26-00-6142/11.08.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.

======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №169/29.08.2014г. за обект “Инсталация за изкуствен сняг – проводни трасета в Ситняковския дял на Рила.Решение № СО-187-пр/2012 г. на МОСВ – РИОСВ – София.

Информация може да получите в стая 431.

======================================================================================

Констативен протокол на комисия назначена със

заповед № ЛС-01-1116 от 10.07.2014

Заповед № РД-02-15-103/07.07.2014г., относно изграждане на допълнителна лента за движение на част от пътя II-62

======================================================================================

Съобщение за издадена виза с. Ярлово

======================================================================================

Заповед ЛС-01-355/06.03.2014г.,  относно незаконен строеж

=====================================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР

====================================================================================

Съобщение

 

=====================================================================================

Съобщение, относно заявление вх. №ПУП 000050/15.04.2014г.

======================================================================================

Решение №СО – 211-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

=======================================================================================

Информация за проект към РС 121/02.06.2014 – решение на РИОСВ-София за свединие ст. 408

 

Информация за проект свързан с разрешение за строеж № 115/21.05.2014г. може да получите в стая 431 в Общинска администрация.