Заповеди на кмета | Община Самоков

Заповед № 3-237/31.05.2024 г. за провеждане на тренировката по задействането на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (СРПОН) на територията на Община Самоков за времето от 11:40 до 12:30 часа на 2 юни 2024 г.

Дата на публикуване 31.05.2024 г.

===============================================

Заповед № З-232/30.05.2024 г. за изземване на общински терен , представляващ общинска частна собственост по плана на к.к. Боровец

Дата на публикуване 31.05.2024 г.

===============================================

Заповед № 01-2416/06.12.2023г. за назначавена на комисия със задача да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес.

Дата на публикуване 08.12.2023 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-2212/27.10.2023 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 31.10.2023 г.

=====================================================================================

Заповед с номера № 01-1247/15.06.2023 г. за премахване на сграда без разрешение за строеж по КККР на с Марица, Община Самоков.

Дата на публикуване 15.06.2023 г.

===============================================

Заповеди с номера № 01-1225/12.06.2023 г., №01-1017/12.06.2023 г. и №01-1024 за премахване на сгради без разрешение за строеж по КККР на с Марица, Община Самоков.

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

===============================================

Заповед №ЛС-01-1229/14.06.2023 г. на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи /НВДОВП/ във връзка със заповед №ОА-129/09.06.2023 г. на Областния управител и с оглед недопускане на нещастен случай на удавяне и воден травматизъмна територията на Община Самоков.

Дата на публикуване 14.06.2023 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-103/18.01.2023 г. във връзка със заповед №РД-01-45/18.01.2023 г. на директора на РЗИ-Софийска области Решение на областният кризисен щаб за по повод рязко увеличаване на заболяваемостта от ОРЗ и грип на територията на Софийска област.

Дата на публикуване 20.01.2023 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-1835/28.10.2022 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 31.10.2022 г.

=====================================================================================

Заповед №01-1369/12.08.2022 г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал.11 и 14 от Закона за здравето, в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г., в изпълнение на заповед РД-01-3841/9.08.2022г. на Министъра на здравеопазването и предложение от Главния държавен здравен инспектор се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Община Самоков за срок от 12.08.2022 г. до 18.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.08.2022 г.

==========================================================

Заповед №01-1196/19.07.2022 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 11 и ал. 14 Закона за здравето, чл. 73 от Административно наказателният кодекс и във съответсвие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

==========================================================

Заповед №01-1088/30.06.2022 г. за недопускане на пожари и запалвания както и успешно погасяване на възникнали такива през пожароопасния сезон на 2021г. на територията на община Самоков

Дата на публикуване 01.07.2022 г.

==========================================================

Заповед № 01-301/02.03.2022 г. провеждане конкурс за избор на Изпълнители – независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки по РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права.

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

==========================================================

Заповед № 01-296 от 01.03.2022 г. във връзка с провеждането на празника Сирни заговезни (Поклади) се определя следното място за палене на огън на територията на гр. Самоков.

Дата на публикуване 02.03.2022 г.

==========================================================

Заповед № 01-251 от 23.02.2022 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии.

Дата на публикуване 28.02.2022 г.

==========================================================

Заповед №01-252/23.02.2022 г. за удължаване срока на действие на Заповед№01-56/11.01.2022 г.

Дата на публикуване 23.02.2022 г.

=====================================================================================

Заповед №01-158/04.02.2022 г. на основание чл. 44, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с обявената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, високата заболеваемост на територията на община Самоков, Заповед № РД-01- 129/03.02.2022г. на директор РЗИ-Софийска област и Заповед РД-09-2193/04.02.2022г. на МОН

Дата на публикуване 09.02.2022 г.

=====================================================================================

Заповед №01-56/11.01.2022 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с обявената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и високата заболеваемост на територията на община Самоков

Дата на публикуване 12.01.2022 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-1901/29.10.2021 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 29.10.2021 г.

=====================================================================================

Заповед № 01-1683/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1682/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

Заповед № 01-1681/01.10.2021 г за изземване част от общински терен, общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор ПИ65231.914.284 по кадстралната карта на гр. Самоков

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

===============================================

zapoved covid_page-0001zapoved covid_page-0002zapoved covid_page-0003zapoved covid_page-0004

 

Изтегли Pdf <<ТУК>>

Дата на публикуване 13.09.2021 г.

=====================================================================================

0001

0002

Изтегли Pdf <<ТУК>>

Дата на публикуване 10.08.2021 г.

=====================================================================================

0001

0002

Изтегли Pdf <<ТУК>>

Дата на публикуване 10.08.2021 г.

=====================================================================================

zapoved pa_page-0001

zapoved pa_page-0002

zapoved pa_page-0003

 

Изтегли Pdf <<ТУК>>

Дата на публикуване 10.08.2021 г.

=====================================================================================

Заповед №01-748/28.04.2021 г. за изземване на общински терен публична общинска собственост

Дата на публикуване 18.06.2021 г.

=====================================================================================

Заповед №01-898/26.05.2021 г. за недопускане на пожари и запалвания както и успешно погасяване на възникнали такива през пожароопасния сезон на 2021г. на територията на община Самоков

Дата на публикуване 28.05.2021 г.

=====================================================================================

Заповед №01-564/31.03.2021 във връзка със усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Община Самоков.

Дата на публикуване 31.03.2021 г.

=====================================================================================

Заповед №01-456/18.03.2021 във връзка със усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Община Самоков.

Дата на публикуване 18.03.2021 г.

=====================================================================================

Заповед №01-18/08.01.2021 : на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ по землища и списъка към тях предоставени от ОД “Земеделие” – София област и в изпълнение на Решение № 658 от протокол № 17/17.12.2020г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 01.12.2020 г.

=====================================================================================

Заповед №01-1785/27.11.2020 във връзка със усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Община Самоков.

Дата на публикуване 01.12.2020 г.

=====================================================================================

Заповед №01-1592/26.10.2020 във връзка със усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Община Самоков.

Дата на публикуване 26.10.2020 г.

=====================================================================================

Заповед №ЛС-01-1488/08.10.2020 г. за границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места

Дата на публикуване 12.10.2020 г.

=====================================================================================

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01- 1493 от 08.10.2020 г. – ПП

Дата на публикуване 09.10.2020 година

=================================

заповед- мерки за пожарна безопасност

заповед- мерки за пожарна безопасност.

Дата на публикуване 05.10.2020 година

=================================

Заповед № 01-941 от 03.07.2020 за изменение на Заповед № 01-626 от 04.05.2020г.

Дата на публикуване 07.07.2020 година

====================================================================Document-66-page-001-722x1024

Дата на публикуване 17.06.2020 г.

=================================

Document-65-page-001-722x1024

Дата на публикуване 17.06.2020 г.

==========================================================

Document (45)-page-001 Document (45)-page-002 Document-46-page-001-722x1024

Дата на публикуване 10.06.2020 г.

==========================================================

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-623 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-624 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-625 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-626 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-627 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-628 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-629 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-630 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-631 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-632 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-633 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-634 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-635 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-636 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-637 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-638 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-639 от 04.05.2020 г. – ПП

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-640 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-641 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-642 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-643 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-644 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-645 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-646 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-647 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-648 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-649 от 04.05.2020 г. – ПУР

Заповед за отчуждаване на поземлен имот No 01-650 от 04.05.2020 г. – ПУР

Дата на публикуване 13.05.2020 г.

==========================================================

Zap.678-page-001-736x1024

Дата на публикуване 08.05.2020 г.

==========================================================

Zap.655-page-001-736x1024

Дата на публикуване 05.05.2020 г.

==========================================================

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД.-756x1024

Дата на публикуване 30.04.2020 г.

==========================================================

Заповед № 01-554/27.04.2020 г. правила за посещения и на паркове и градинки

 

Дата на публикуване 29.04.2020 г.

==========================================================

Заповед №01-498 от 09.04.2020 относно организация при продажба на хляб, тестени закуски и други тестени изделия

Заповед №01-483 от 08.04.2020 г. относно опазване на всички участници по веригата от продавач до купувач на територията на Общински пазар гр.Самоков

Схема обозначаваща преминаването на клиентопотока

Дата на публикуване 09.04.2020 г.

==========================================================

Заповед № 01-311 от 09.03.2020 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии.

Дата на публикуване 20.03.2020 г.

==========================================================

Заповед № 01-353/12.03.2020 г. на кмета на Община Самоков за предотвратяване разпространението на инфекциозно заболяване COVID19 в училища и детски градини

Дата на публикуване 12.03.2020 г.

***********************************************************************

Заповед № 01-343/10.03.2020 г. на кмета на Община Самоков за предотвратяване разпространението на инфекциозно заболяване COVID19

Дата на публикуване 11.03.2020 г.

***********************************************************************

 

Заповед № 01-261/04.03.2020 г. на кмета на Община Самоков за спазване на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки

Дата на публикуване 05.03.2020 г.

***********************************************************************

Заповед№01-243/28.02.2020 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) по землища и списък към тях предоставени от ОД “Земеделие”- София област и изпълнение на Решение №110 от протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет Самоков

Списък заявления

Дата на публикуване 02.03.2020 г.

***********************************************************************

Заповед № 01-1585/09.10.2019 г. на кмета на Община Самоков за осигуряване на пожарна безопасност

Дата на публикуване 10.10.2019 г.

***********************************************************************

 

Заповед № 01-927/03.06.2019 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 405а от Изборния кодекс за проверка на 04.07.2019 година за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 996 от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени през последните 12 месеца.

Дата на публикуване 05.06.2019 г.

===================================

Заповед №01-369/02.03.2018 г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите, съобразено с годишните планове за паша в горски територии- държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС” Самоков с вх. №91 00-67/08.02.2018 г.и директора на ОБЛ Самоков, за забрана пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 14.03.2018 г.

===================================

Заповед №01-1910/12.12.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.36 ал.1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключване на РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права върху имоти

Дата на публикуване 12.12.2017 г.

===================================

Заповед №01-1016/04.07.2017 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51 , ал.3 от Закона за защита при бедствия, поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедствено положение на територията на Община Самоков и овладяване на създалата се критична ситуация.

Дата на публикуване 04.07.2017 г.

===================================

Заповед №01-718/28.04.2017 г. на основание чл44 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с заповед ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за недопускане на пожари и запалвания както и успешно погасяване на възникнали такива през пролетно летния сезон считано от 01.04.2017 г. до 30.11.2017 г. на територията на община Самоков

Дата на публикуване 28.04.2017 г.

===================================

Заповед № ЛС-01-209/20.02.2017 г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с ЧЛ.125 , ал. 1 от Закона за горите, съобразно с годишни планове за паша в горските територии – държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС ” Самоков с BX.№24 00-33 /25 .01.2017 г. и от 14.02.2017 г от директора на ОБЛ Самоков за забрана на пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 27.02.2017 г.

====================================

Заповед № ЛС -01-190 от 05.02.2016 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии.

Дата на публикуване 12.02.2016 г.

==========================================================

1. Заповед №ЛС-01-1098/22.07.2015год. за проверки на адресните регистрации в община Самоков

– Констативен протокол №1 от извършената проверка

– Констативен протокол №2 от извършената проверка

==========================================================

Заповед №ЛС-01-669/12.05.2015 г. за определяне на комисия за жалби и сигнали от кандидат-потребители на услугата Личен асистент –  дата на публикуване 18.05.2015 г.