Заповеди на кмета | Община Самоков

Констативен протокол №1 за проверка за спазване разпоредбите на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация за извършените адресни регистрации в периода от 01.04.2018 г, до 30.04.2019 г. в Община Самоков

Дата на публикуване 01.07.2019 г.

===================================

Заповед № 01-927/03.06.2019 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 405а от Изборния кодекс за проверка на 04.07.2019 година за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 996 от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени през последните 12 месеца.

Дата на публикуване 05.06.2019 г.

===================================

Заповед №01-369/02.03.2018 г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите, съобразено с годишните планове за паша в горски територии- държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС” Самоков с вх. №91 00-67/08.02.2018 г.и директора на ОБЛ Самоков, за забрана пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 14.03.2018 г.

===================================

Заповед №01-1910/12.12.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.36 ал.1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключване на РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права върху имоти

Дата на публикуване 12.12.2017 г.

===================================

Заповед №01-1016/04.07.2017 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51 , ал.3 от Закона за защита при бедствия, поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедствено положение на територията на Община Самоков и овладяване на създалата се критична ситуация.

Дата на публикуване 04.07.2017 г.

===================================

Заповед №01-718/28.04.2017 г. на основание чл44 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с заповед ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за недопускане на пожари и запалвания както и успешно погасяване на възникнали такива през пролетно летния сезон считано от 01.04.2017 г. до 30.11.2017 г. на територията на община Самоков

Дата на публикуване 28.04.2017 г.

===================================

Заповед № ЛС-01-209/20.02.2017 г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с ЧЛ.125 , ал. 1 от Закона за горите, съобразно с годишни планове за паша в горските територии – държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС ” Самоков с BX.№24 00-33 /25 .01.2017 г. и от 14.02.2017 г от директора на ОБЛ Самоков за забрана на пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 27.02.2017 г.

====================================

Заповед № ЛС -01-190 от 05.02.2016 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии.

Дата на публикуване 12.02.2016 г.

==========================================================

1. Заповед №ЛС-01-1098/22.07.2015год. за проверки на адресните регистрации в община Самоков

– Констативен протокол №1 от извършената проверка

– Констативен протокол №2 от извършената проверка

==========================================================

Заповед №ЛС-01-669/12.05.2015 г. за определяне на комисия за жалби и сигнали от кандидат-потребители на услугата Личен асистент –  дата на публикуване 18.05.2015 г.