Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС” | Община Самоков

Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС”

Document (158)-page-001

Дата на публикуване 15.1.2020 г.

=====================================================================================

Заповед №01-18/08.01.2021 : на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ по землища и списъка към тях предоставени от ОД “Земеделие” – София област и в изпълнение на Решение № 658 от протокол № 17/17.12.2020г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 01.12.2020 г.

=====================================================================================

Протокол №2 на комисия по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ

Дата на публикуване 03.12.2020 г.

===============================================

Писмо за инвестиционно намерение за обновяване/реновиране на открит спортен терене с площ около 6000 кв.м

Дата на публикуване 17.08.2020 г.

**************************************************************

Протокол по чл. 37и ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Софийска област.

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

***********************************************************************

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 16.04.2020 г.

=============================================

Съобщение за провеждане на процедура за определяне на санитарно охранителна зона около минерален водоизточник в с. Белчин

Дата на публикуване 27.08.2019 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 13.05.2019 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2019 г.

=============================================

Община Самоков изпълнява проект „Топъл обяд в Самоков” от 16.05.2016 г. по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020″, финансиран по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане с договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 199 058.31 лв. По проекта топъл обяд се представя на 81 лица, отговарящи на условията на Наредба  № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Основните цели на дейностите по проекта са насочени към подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Изпълнението на заложените цели  допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

 

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

****************************************************************

Писмо до Димитър Шопов относно жалба с вх.№ Ж7-6/19.04.2018 г. за отглеждане на кучета на адрс ул.Подридна №38 гр.Самоков

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

****************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо вх. № 0400-179/18.07.2017г. на Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройство,  Община Самоков  прекратява приема на  документи от сдружения  на  собствениците за участие на сгради по „Националната програма  за  енергийна   ефективност  на многофамилни    жилищни   сгради”.

 Дата на публикуване 20.07.2017 г.

****************************************************************

 

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2017 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

=============================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на “Кравеферма” в ПИ 65231.917.516 , м.»Големо Бакшево», по кадастралната карта на гр.Самоков, Община Самоков.

===============================================