Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС” | Община Самоков

Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС”

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници за 2023 г.

Дата на публикуване 02.04.2024 г.

=============================================

Заповед №01-48/15.01.2024 : на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ по землища и списъка към тях предоставени от ОД “Земеделие” – София област и в изпълнение на Решение № 1150 от 25.11.2021 г. на Общински съвет – Самоков, относно предоставяне под наем на имоти- полски пътища- общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделските земи на съответните ползватели за стопанската 2023/2024 година.

Дата на публикуване 16.01.2024 г.

**************************************************************

Протокол №2 във връзка с изпълнение чл.37и, ал.7 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2023 г.

=============================================

Протокол №1 във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2022 г.

=============================================

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници за 2022 г.

Дата на публикуване 31.03.2023 г.

=============================================

Договори за обществен превоз

Информация за проведена обществена поръчка и договори <<ТУК>>

Дата на публикуване 10.02.2023 г.

=============================================

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (HTП)

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре. Директива (ЕС) 2019/633 забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б” от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният административен орган, който прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти ши по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu)

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата.

Анкетата е достъпна тук –_EUSurvey – Survey (europa.eu) (следва да се избере версията на български език) и е „отворена” до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес: https://datam.irc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за ПТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук –Unfair trading practices (europa.eu).

Дата на публикуване 08.02.2023 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 16.05.2022 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 26.04.2022 г.

=============================================

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници за 2021 г.

Договори за обществен превоз

Информация за проведена обществена поръчка и договори <<ТУК>>

Дата на публикуване 18.02.2022 г.

**************************************************************

Заповед №01-2185/17.12.2021 : на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ по землища и списъка към тях предоставени от ОД “Земеделие” – София област и в изпълнение на Решение № 1150 от 25.11.2021 г. на Общински съвет – Самоков, относно предоставяне под наем на имоти- полски пътища- общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделските земи на съответните ползватели за стопанската 2021/2022 година.

Дата на публикуване 17.12.2021 г.

**************************************************************

zapoved zemedelie

Дата на публикуване 10.08.2021 г.

**************************************************************

zapoved oblasten

Дата на публикуване 06.08.2021 г.

**************************************************************

Заповед №РД – 04 -180/31.05.2021 г. за обявяване настъпването на пожароопасен сезон за 2021 г. във всички земеделски територии в София област

Дата на публикуване 18.06.2021 г.

**************************************************************

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.7 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 31.05.2021 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 30.04.2021 г.

=============================================

Авторско право за озвучаване на обекти

Кой и какви права следва да урежда?

Ако стопанисвате търговски обект или туристически обект по чл.3, ал.2 от Закона за туризма, независимо дали е самостоятелен или прилежащ към друг обект, и озвучавате съответното помещение или обособена част с музика или чрез телевизионна програма, вие извършвате т.нар. „публично изпълнение“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Приема се, че озвучаването на търговското помещение се явява част от предоставяната услуга, което го отличава от ползването в домашни условия.

Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – авторски и сродни. “Авторски” са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а “сродни” – на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).

 

Как ползвателят може да уреди правата?

Уреждането на права за „публично изпълнение“ на музика може да стане както чрез организации за колективно  управление на съответния вид право (ОКУП), така и чрез т.нар. независими дружества за управление на права (НУП) – търговски дружества, които осигуряват достъп до музикални каталози с предварително уредени авторски и сродни права.

Цената на предоставените права за „публично изпълнение“ зависи от вида на озвучавания обект, площта, категоризацията на обекта, броя на местата, предоставения репертоар за ползване и пр. За уредени се считат права, които са предоставени чрез сключен договор с ОКУП или НУП. Задължително условие е съответното дружество предоставило правата да е вписано в регистъра на Министерство на културата, поддържан на уеб-страницата на ведомството.

 

Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права.

Раздел I. Организации за колективно управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=677&z=0

Раздел II. Независими дружества за управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=678&z=0

 

Кой извършва контрол и какви са предвидените в ЗАПСП санкции?

Съгласно ЗАПСП Чл. 98в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 30.12.2018 г.)

(1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.

(2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.

(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв.

(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(6) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в, ал. 2, изречение първо и ал. 3. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката на Национален фонд “Култура”, а останалите приходи – по бюджета на съответната община.

 

Със заповед на кмета са определени три длъжностни лица, които да упражняват контрол върху търговските и туристическите обекти. При посещение на място в обекта, ако в същия звучи музика длъжностното лице се легитимира със служебна карта и изисква доказателства за предварително уредени права за  публично изпълнение на музика на живо или чрез запис. Ако не сте в състояние да представите договор, а озвучавате обекта си с музика, подлежите на предвидената в закона санкция.

Търговските и туристическите обекти могат да предоставят информация в Община Самоков за сключени договори като:

  • изпратят сканиран договор на следния e-mail: avtorsko.pravo@samokov.bg
  • представят копие на договор в стая 407

 

При необходимост от повече информация може да позвъните на телефон (0722) 666-30, или да  посетите следните линкове:

http://mc.government.bg/files/5330_Broshura_Music_2018-compressed.pdf

http://mc.government.bg/images/Ministry_of_Culture_Brochure_Hotels_2018-i.pdf

Дата на публикуване 08.04.2021 г.

**************************************************************

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници за 2020 г.

Договори за обществен превоз

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

**************************************************************

Заповед №01-18/08.01.2021 : на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ по землища и списъка към тях предоставени от ОД “Земеделие” – София област и в изпълнение на Решение № 658 от протокол № 17/17.12.2020г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 01.12.2020 г.

**************************************************************

Протокол №2 на комисия по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ

Дата на публикуване 03.12.2020 г.

**************************************************************

Писмо за инвестиционно намерение за обновяване/реновиране на открит спортен терене с площ около 6000 кв.м

Дата на публикуване 17.08.2020 г.

**************************************************************

Протокол по чл. 37и ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Софийска област.

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

***********************************************************************

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 16.04.2020 г.

=============================================

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници.

Информация за проведена обществена поръчка и договори <<ТУК>>

Договори за обществен превоз

Дата на публикуване 18.03.2020 г.

=============================================

Съобщение за провеждане на процедура за определяне на санитарно охранителна зона около минерален водоизточник в с. Белчин

Дата на публикуване 27.08.2019 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 13.05.2019 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2019 г.

=============================================

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници.

Информация за проведена обществена поръчка и договори <<ТУК>>

Дата на публикуване 06.03.2019 г.

=============================================

Община Самоков изпълнява проект „Топъл обяд в Самоков” от 16.05.2016 г. по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020″, финансиран по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане с договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 199 058.31 лв. По проекта топъл обяд се представя на 81 лица, отговарящи на условията на Наредба  № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Основните цели на дейностите по проекта са насочени към подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Изпълнението на заложените цели  допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

 

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

****************************************************************

Писмо до Димитър Шопов относно жалба с вх.№ Ж7-6/19.04.2018 г. за отглеждане на кучета на адрс ул.Подридна №38 гр.Самоков

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

****************************************************************

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници.

Дата на публикуване 07.03.2018 г.

=============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо вх. № 0400-179/18.07.2017г. на Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройство,  Община Самоков  прекратява приема на  документи от сдружения  на  собствениците за участие на сгради по „Националната програма  за  енергийна   ефективност  на многофамилни    жилищни   сгради”.

 Дата на публикуване 20.07.2017 г.

****************************************************************

 

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2017 г.

=============================================

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници.

Информация за проведена обществена поръчка и договори <<ТУК>>

Дата на публикуване 30.03.2017 г.

=============================================

 

Справки за предоставените средства на всеки един от превозвачите за обществен превоз на пътници.

Информация за проведена обществена поръчка и договори <<ТУК>>

Дата на публикуване 18.03.2016 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

=============================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на “Кравеферма” в ПИ 65231.917.516 , м.»Големо Бакшево», по кадастралната карта на гр.Самоков, Община Самоков.

===============================================