Съобщения от дирекция “МДТБК” | Община Самоков

Съобщения от дирекция “МДТБК”

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2020 година на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Приложение: Справка за постъпили предложения за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 14.07.2020

========================================

Справка по протокол от 16.12.2019 г. за постъпили предложения

Дата на публикуване 17.12.2019

========================================

Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Самоков през 2020 г.

Дата на публикуване 15.11.2019

========================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

========================================

Инвестиционен профил на община Самоков