Съобщения от дирекция “МДТБК” | Община Самоков

Съобщения от дирекция “МДТБК”

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 18 ноември от 17.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Самоков на петия етаж в сградата на Общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Самоков.

Предназначение на дълга – Покупка на нов „Компактор” за нуждите на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“.

  1. Максимален размер на дълга – 980 000 лева с ДДС;
  2. Валута на дълга – BGN ( български лева );
  3. Вид на дълга– дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински безлихвен заем отпуснат от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда – ПУДООС към Министерство на околната среда и водите;
  4. Начин на обезпечаване – чрез подписване на Запис на заповед;
  5. Условия за погасяване:
  • срок на изплащане на кредита – до 5 години или 60 месеца;
  1. Начин на погасяване:
  • На периодични вноски, съгласно погасителен план, с възможност за предсрочно погасяване на част или целия дълг, със собствени средства без такси и неустойки
  • На лихвата – няма /безлихвен заем/:
  • Източник на погасяване – собствени приходи на общината ( чл. 45, ал.1 т.1 букви от „а“ до „ж“ от ЗПФ) и обща изравнителна субсидия ( чл.52, ал.1,т.1,б. “б“ от ЗПФ);

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, чл. 3 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Самоков, Кметът на Община Самоков Владимир Георгиев отправя покана за присъствие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.

Допълнителна информация за изпълнението на проекта са на разположение на заинтересованите лица в Община Самоков, Кирил Поповянски – директор на ОП „Регионален център за управление на отпадъци”.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – obsh_sam@mail.bg, както и деловодството на общината, гр. Самоков, ул. „Македония” 34.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

Докладна записка относно: Поемане на общински дълг чрез ползване на дългосрочен инвестиционен безлихвен кредит, отпуснат от ПУДООС за покупка на нов „Компактор“ за нуждите на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“.

Дата на публикуване 19.10.2022 г.

========================================

РЕШЕНИЕ

1180

взето на заседание на Общински съвет – Самоков,

проведено на 21.12.2021г., Протокол № 31

По докладна записка вх.№ 0800-149 / 08.12.2021г. от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков, относно приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка със пандемията COVID-19

Основание за решение: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Самоков определя годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 /триста/ лева.

Поименно гласуване: за 27, против 0, въздържали се 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

/МАЯ ХРИСТЕВА/

Дата на публикуване 30.03.2022 г.

========================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до юридидически лица

Дата на публикуване 26.08.2021

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2020 година на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Приложение: Справка за постъпили предложения за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 14.07.2020

========================================

Справка по протокол от 16.12.2019 г. за постъпили предложения

Дата на публикуване 17.12.2019

========================================

Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Самоков през 2020 г.

Дата на публикуване 15.11.2019

========================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

========================================

Инвестиционен профил на община Самоков