Съобщения от дирекция “МДТБК” | Община Самоков

Съобщения от дирекция “МДТБК”

РЕШЕНИЕ

1180

взето на заседание на Общински съвет – Самоков,

проведено на 21.12.2021г., Протокол № 31

По докладна записка вх.№ 0800-149 / 08.12.2021г. от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков, относно приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка със пандемията COVID-19

Основание за решение: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Самоков определя годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 /триста/ лева.

Поименно гласуване: за 27, против 0, въздържали се 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

/МАЯ ХРИСТЕВА/

Дата на публикуване 30.03.2022 г.

========================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до юридидически лица

Дата на публикуване 26.08.2021

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2020 година на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Приложение: Справка за постъпили предложения за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 14.07.2020

========================================

Справка по протокол от 16.12.2019 г. за постъпили предложения

Дата на публикуване 17.12.2019

========================================

Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Самоков през 2020 г.

Дата на публикуване 15.11.2019

========================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

========================================

Инвестиционен профил на община Самоков